Voorzieningen dichtbij huis- Lokale economie

Goede winkelvoorzieningen dragen bij aan de beleving en saamhorigheid van je buurt. Hoewel we in een internetsamenleving leven draagt een goede winkelstructuur bij aan het ontmoeten en een gezonde en vitale leefomgeving.

Winkeliers dragen bij aan de lokale economie en dienen vanuit de gemeente ondersteund te worden door een “accountmanagement voor ondernemers” die proactief weet wat er bij ondernemers leeft. 

Lokale economieën kunnen worden ondersteund zoals dat bijvoorbeeld in Bristol (Groot-Brittannië) gebeurt door een eigen lokale gemeenschapsmunt.

Ook Breda heeft tegenwoordig zijn eigen munt de Parel. Gemeenschapsmunten zijn een innovatief instrument om de samenwerking tussen winkels, burgers, de gemeente, instellingen en maatschappelijk instellingen te organiseren. Deze gemeenschapsmunt systemen spreken zeer diverse doelgroepen aan en zijn inzetbaar voor het behalen van sociale, commerciële en duurzame doelen.

Het is een onderzoek waard om na te gaan welke voordelen deze innovatie zal brengen en hoe deze verder uitgebouwd kan worden.

Meer informatie over de Parel: http://www.bredageld.nl/wp-content/uploads/2016/11/Brochure-de-Parel-voor-ondernemers.pdf

In Teteringen blijft het winkelaanbod achter bij de groei van het dorp. Al jaren terug is afgesproken dat het winkelbestand uitgebreid zou moeten worden. De aangekondigde ontwikkelingen waarbij de Scheperij verder ontwikkeld dient te worden moet een krachtig vervolg krijgen. Breda’97 heeft hier in het korte en verre verleden aandacht voor gevraagd. Wij zullen hierop uiteraard blijven inzetten.

Sociaal Domein - Zorg

Onder de noemer Sociaal Domein zijn de afgelopen jaren veel taken overgedragen van de landelijke overheid naar de gemeente. Zaken als WMO, jeugdzorg, beschermd wonen en de participatiewet zijn de verantwoordelijkheid van de gemeenten geworden.

Breda’97 is van mening dat op alle onderwerpen de burger centraal moet staan. Dat betekent dat bij vragen aan de gemeente om hulp, de ambtenaren altijd kijken naar het belang van de burger. Niet betuttelend maar ondersteunend. Snelle afhandeling en doelgericht werken is belangrijk. Korte doorlooptijden van aanvragen en geen wachtlijsten bij onder andere jeugdzorg en beschermd wonen zijn de norm.In deze problematiek is de inbreng van vrijwilligers onmisbaar.

Mantelzorgers dienen ondersteund te worden en waar mogelijk ontzorgd door te zorgen voor vervanging als zij om wat voor reden even niet kunnen.

De zorg voor ouderen is een belangrijke taak voor de gemeente. Hierbij zijn de activiteiten van de ouderenbonden onmisbaar. Door de door hen georganiseerde activiteiten worden ouderen uit hun isolement gehaald en ontstaat er een nieuw sociaal netwerk. Zorg voor onze ouderen waarin zij niet meer als sluitpost van de begroting worden beschouwd!

De landelijke overheid heeft beslist dat de instroom naar de sociale werkplaatsen gesloten wordt. Mensen met een beperking die eerst daar te werk gesteld werden moeten nu in de markt werk vinden. Tot nu toe is het aantal banen voor deze doelgroep te laag. Ondernemers en overheidsinstellingen worden aangesproken deze categorie potentiële werknemers in hun organisatie op te nemen.

Beschermd werken is voor mensen met een arbeidsvermogen van 0 tot 20%. Zij hebben veel behoefte aan ondersteuning en zijn beperkt tot zeer beperkt zelfstandig. Hier wil Breda’97 zijn steentje aan bijdragen door actief mee te denken. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de WMO; deze geven veel hulpmiddelen om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Wanneer iemand deze middelen niet meer nodig heeft, kunnen deze mensen de hulpmiddelen opknappen, schoonmaken en via WMO weer doorgeven.

Het AED-netwerk wordt onderhouden en goed bereikbaar gehouden door vrijwilligers. Het onderhoud en uitrol van lesmateriaal vindt Breda’97 essentieel.

 

Evenementen

Breda’97 is van mening dat evenementen meer over de stad moeten worden gespreid. Het stadscentrum wordt nu door veel centrumbewoners als een doorlopend evenemententerrein beschouwd.

Breda’97 is het met de wijkraad Stadshart eens dat dit niet de bedoeling kan zijn. Een betere spreiding van evenementen over de gemeente is daarom nodig. Wij zijn voorstander van evenementvrije weekenden per buurt.

Anderzijds geven evenementen ook kleur aan onze samenleving. Evenementen kunnen een gebied verrijken. Er moet wel een goede afstemming zijn met de vertegenwoordigers van een wijk of dorp en tenminste een door de gemeente bemenste klachtenlijn, die ook in de avonden en weekenden ten tijde van de grotere evenementen bereikbaar is.

De binnengekomen klachten dienen door de gemeente uitgezet te worden naar de veroorzaker van de klacht en de gemeente ziet toe op juiste, tijdige en volledige afhandeling van de klacht, inclusief terugmelding aan de klager. De kosten dienen verhaald te worden op de organisatoren.

Voor jaarlijks terugkerende evenementen wordt de vergunningsaanvraag versimpeld opdat besturen niet jaarlijks gefrustreerd worden door de ambtelijke molens met vragen en antwoorden die allemaal al bekend zijn.

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020