Onderwijs

Laaggeletterdheid is volgens onderzoeken nog steeds een groot probleem. Eén op de tien mensen zou volgens onderzoek onvoldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen om volwaardig deel te kunnen nemen in de huidige maatschappij. Ook geven onderzoeken aan dat tot een kwart van de inwoners moeite heeft met het gebruik van computers. Breda‘97 wil daarom extra aandacht voor taal- en rekenonderwijs voor deze kwetsbare groepen. Door gebruik te maken van computers wordt de kennis hiervan verder verhoogd.

Taalachterstanden beginnen vaak op vroege leeftijd en voor het begin van de schooltijd. Breda’97 ijvert ervoor dat ieder kind een gelijke start kan maken.

Stageplaatsen en meer interactie tussen scholen en bedrijven zijn een beproefd beginsel bij de start naar een succesvolle werkomgeving. Stimulering van deze samenwerkingsvorm verdient grote aandacht.

De participerende burger

Normaal gaat de burger één keer per vier jaar naar de stembus om op de partij van zijn keuze te stemmen en leunt vervolgens achterover om “het” aan de politiek en het stadsbestuur over te laten. Slechts in die gevallen dat een burger het niet eens is met een genomen beslissing zoekt de burger de weg naar de politiek, meestal op een moment dat de besluiten al onomkeerbaar zijn.

Daarom zijn burgersessies in het nieuwe vergadermodel een aanwinst. De burgers hebben al bij 50 ondersteunende handtekeningen de mogelijkheid om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te krijgen om zo hun standpunten en ideeën in te brengen.

De burger die aan de voorkant van de besluitvorming mee kan doen zal zich meer serieus genomen voelen.

“Breda Begroot” maar ook wijkdeals en wijkplannen zijn uitstekende instrumenten om de burger actief bij zijn of haar buurt te betrekken. Buurtpreventie is vanuit veiligheid ook zo’n instrument.

Burgemeester en wethouders besturen op hoofdlijnen en hakken knopen door, maar wel met inachtneming van het belang van de burger.

De communicatie tussen burgers en ondernemers en gemeente is cruciaal voor een goed bestuur van de gemeente. Communicatie moet helder zijn. Bij contacten van burgers en ondernemers aan de gemeente moet altijd een heldere en tijdige terugkoppeling vanuit de gemeente plaatsvinden. De ambtenaren dienen de burger en de ondernemers.
De overheid is transparant en gemakkelijk te benaderen. Een goed voorbeeld is de BuitenBeter app waarbij burgers sneller kunnen inspelen op problemen in hun straat en waarbij een actief ambtenarenkorps tijdig en volledig problemen kan oppakken en terugmelden, al dan niet geautomatiseerd. Uitgangspunt hierbij is dat de burger op de hoogte wordt gehouden van de voortgang en oplossing van zijn melding zodat hij hierop actief kan reageren om zijn tevredenheid of ontevredenheid direct te kunnen uiten.
Een goed systeem als aanvulling op een gezonde attitude.

Inwoners die dus met een organiserend vermogen meedenken en bijdragen aan een vitale en sociale samenleving worden door de gemeente, zoveel mogelijk, faciliterend bijgestaan. Het mozaïek van de gemeente waarin we erkennen dat geen wijk en/of dorp identiek is, is daarbij bepalend .
De verscheidenheid, het karakter en de veelzijdigheid rechtvaardigen maatwerk.

Vanzelfsprekend dient er wel een grote mate van overeenstemming te zijn want wat blijft is dat individuele belangen secundair zijn bij gemeentelijk handelen.
Breda’97 kiest dus voor de burger die aan de voorkant van de besluitvorming beter mee kan doen, zodat dit goed meegewogen kan worden in de besluitvorming.

 

 

Duurzaamheid

Breda’97 wil de verduurzaming van de gemeente, om het doel in 2044 CO2 neutraal te zijn, stimuleren. Door een goede balans tussen klimaatadaptatie en klimaatmitigatie te maken.

We zien graag zowel grootschalige als kleinschalige projecten ontstaan om de bestaande bouw in de wijken en dorpen te verduurzamen. Het vergroenen van de wijken, waar verstening de boventoon voert, is belangrijk om de leefbaarheid te verbeteren. Daarbij draagt de vergroening ook mee aan een verbeterd watermanagement in de stad door het water op te vangen.

Wij zijn een groot voorstander van het gebruik van zonnepanelen en woning met een zo laag mogelijk energieverbruik. De realisatie van zogenaamde “ 0-op de meter woningen”. Stimulering en ondersteuning door de gemeente is dan ook gewenst.

Ook zijn we voor de komst van elektrisch openbaar vervoer door de gehele stad. Door het veiliger en toegankelijker maken van de fietspaden willen wij het gebruik van de fiets aantrekkelijker maken.

 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020