Buitengebied

Breda’97 is voorstander van een aantrekkelijk buitengebied. We moeten hier dan ook sterk inzetten om het wankel evenwicht te bewaken tussen natuurwaarden en het agrarisch ondernemerschap. “Men”moet een boterham kunnen blijven verdienen. Samen met partners als het Hoogheemraadschap of bijvoorbeeld de vereniging Markdal zijn er werkbare varianten uit te werken met een duurzaam natuurbeheer als uitgangspunt. Daarnaast is voldoende toezicht en veiligheid een blijvende noodzaak.

Het Markdal en het dal van de Aa of Weerijs zijn belangrijke natuurdragers en zijn voor een goede waterbeheersing belangrijke schakels. Recreatieve functies worden daarbij op een zorgvuldige manier ingepast

Sport en Cultuur

Breda’97 is van mening dat alle kinderen in de gemeente deel moeten kunnen nemen aan sport en cultuuronderwijs. De gemeente geeft ondersteuning aan ouders die een inkomen hebben tot 110% van het minimumloon. De kinderen van ouders die hierboven vallen worden niet ondersteund waardoor sportdeelname en cultuuronderwijs in veel gevallen niet mogelijk zijn.

Wij vinden dat de tarieven van cultuuronderwijs getrapt zouden moeten zijn voor meerdere kinderen in een gezin en dat de tarieven omlaag moeten.
Wij hebben reeds eerder hiervoor een motie ingediend die het toen echter niet gehaald heeft, zie onze website.

Carnaval is misschien wel het belangrijkste evenement in de gemeente dat in de diverse wijken en dorpen op eigen wijze wordt gevierd. Daar waar optochten worden gehouden is het belangrijk dat er voldoende bouwlocaties zijn in buurt. De deelnemers van de optochten besteden vele uren aan het ontwerpen van hun wagen en groep en het uitwerken daarvan. De veelal jonge deelnemers leren heel veel tijdens dit proces, zoals organiseren, financiën, het omgaan met materialen en vooral samenwerken.

Bouwlocaties zijn voor bijna alle carnavalsstichtingen een probleem. Breda’97 vindt dat bouwlocaties beschikbaar moeten zijn tegen schappelijke tarieven voor alle carnavalsstichtingen. De bouwlocaties kunnen ook gebruikt worden door andere verenigingen voor opslag en gebruik buiten het carnavalsseizoen.

De afgelopen jaren zijn de sportverenigingen bijna allemaal geconfronteerd met huurverhogingen door de gemeente. Hierdoor zijn vele contributies gestegen. Breda’97 vindt dit een ongewenste situatie, omdat hierdoor veel kinderen niet deel kunnen nemen aan een georganiseerde sport.

In de wijken Heuvel, Princenhage, Tuinzigt en omstreken staat maar een sporthal, namelijk de Doelen in Princenhage. De sportverenigingen die deze accommodatie gebruiken kampen met een groot tekort aan ruimte waardoor ze grote wachtlijsten hebben. Breda’97 vindt dat ieder cluster van wijken op zijn minst een goede grote sporthal verdient.

Breda’97 wil dat alle kinderen die de basisschool verlaten kunnen zwemmen. Hiertoe is een extra inspanning van de gemeente vereist.

Wij vinden dat Breda een goed, modern openlucht zwembad verdient. Het zwembad Wolfslaar is in de jaren ‘60 gebouwd en sindsdien alleen maar kleiner geworden en vernieuwing heeft in al die jaren niet plaatsgevonden. Breda’97 heeft een motie ingediend waarbij het college opgedragen wordt de mogelijkheden tot modernisering te onderzoeken. Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen en het is nu wachten hoe deze ingevuld gaat worden.

Subsidies moeten zo goed mogelijk verdeeld te worden. Maatwerk betekent niet dat de subsidieplafonds bepalend zijn. Sommige kernen hebben nu eenmaal meer verenigingsleven dan elders. We laten de getalsgrote van een wijk en/of dorp los en kijken naar een eerlijke verdeling op basis van activiteiten.

Subsidies dienen gelijk verdeeld te worden over de diverse instellingen in dorpen, wijken en de stad zelf waarbij rekening gehouden dient te worden met het aantal instellingen, hun omvang en maatschappelijke impact die hier actief zijn. Voor alle subsidieaanvragers dienen dezelfde openbare subsidiecriteria te gelden. Subsidieaanvragen en verantwoordingen zijn altijd openbaar. De subsidieontvangers kunnen zich niet beroepen op geheimhouding.

Alle verstrekte subsidies dienen opgenomen te worden in het subsidieregister.
Wij zijn van mening dat alle subsidieontvangers zich openbaar dienen te verantwoorden over de aanvraag en de verantwoording van de ontvangen subsidies. Door een subsidie te accepteren accepteert de ontvanger deze voorwaarde.

Gemeente Breda 2018-2022 en de visie van Breda’97

Breda’97 is de enige lokale partij die al 21 jaar bestaat. Breda’97 is ontstaan uit de lokale partijen van de randgemeenten die in 1997 bij de gemeente Breda 

samengevoegd werden.

Wij zijn er niet alleen voor de dorpen maar voor alle Bredase burgers. De vertegenwoordigers op de kieslijst komen uit de hele gemeente Breda. Want ook Breda’97 is trots op de stad Breda zelf.

Breda’97 is een partij die gericht is op de wijken en dorpen in de gemeente, waarbij de sociale samenhang, verenigingsleven en het behoud van het karakter van de wijken en dorpen zeer belangrijk is. Dit doen wij met een sociaal hart.

De gemeente is in de ogen van Breda’97 een samenspel tussen de inwoners en het bestuur. Hierbij zijn de inwoners de belangrijkste partij en zijn het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat dienstbaar aan de inwoners. Het uitgangspunt moet daarom altijd zijn dat de inwoner en ondernemer centraal staan en niet de ambtelijke organisatie.

Natuurlijk komt dat niet allemaal vanzelf aanwaaien en kiezen wij dus voor inwoners die meedoen.

Op naar een vitale en aantrekkelijke gemeente met de menselijk maat als uitgangspunt!

 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020