Mobiliteit

Bereikbaarheid is een onderwerp met stijgende prioriteit. Het meest comfortabele vervoermiddel, de auto, loopt tegen de beperkingen aan van zijn groei.

In veel binnenstedelijke gebieden zoals ook in Breda, is een vraagvolgend parkeerbeleid niet meer mogelijk door ruimtegebrek, luchtkwaliteitsnormen en beperkte doorstroomcapaciteit van het omliggende wegennet feitelijk.

Ook de bereikbaarheid van de gemeente Breda als schakel tussen België en de Randstad met de snelweg A27 en A58 laat zien dat de capaciteit hier niet langer toereikend is. Voor de A27 is het dan ook gewenst deze verbinding tussen Breda en Utrecht te verbeteren. Dit door de snelweg te verbreden en daarnaast het ontwikkelen van een duurzaam openbaar vervoer als alternatief.

De A58 wordt de komende jaren verbreed. Rijkswaterstaat wil de geluidsnormen houden op de vastgestelde overheidsnormen waardoor de geluidsoverlast in de omgeving zal toenemen. Wij ondersteunen de initiatieven van de dorpsraden Bavel en Ulvenhout alsmede de vereniging Markdal om de verbreding van de A58 zo aan te leggen dat burgers en natuur er zo min mogelijk last van hebben. De gemeente zal dit uitgangspunt in haar rol in de onderhandelingen met Rijkswaterstaat zo stellig mogelijk uit moeten onderhandelen. 

De ontsluitingen van de diverse kernen van Breda op de Noordelijke en Zuidelijke Rondweg dienen te worden geoptimaliseerd. De doorstroming naar de rondwegen, vooral in de spitsen, is onvoldoende waardoor veel files ontstaan en de milieubelasting onnodig hoog is.

Parkeer en pendel (transferia) via de parkeerterreinen van Breepark en het NAC stadion bieden goede mogelijkheden om het bestemmingsverkeer voor de binnenstad te verminderen. Ook kan onderzocht worden of daar waar grote tijdelijke parkeerdruk ontstaat zoals bijvoorbeeld bij sportclubs en evenementen maatwerk geboden kan worden met tijdelijke openbaar vervoer oplossingen vanuit deze transferia.

De kern Teteringen ervaart dagelijks in de spits veel overlast. De Oosterhoutseweg kan de verkeersstromen door de groei van deze kern en het verkeer tussen Oosterhout en Breda niet aan. De 5 minuten busregeling zorgt voor verdere verhoging van de files. Het oorspronkelijk plan om het transitoverkeer tussen Oosterhout en Breda te weren is door de beperkte capaciteit van de A27 niet van de grond gekomen.
Hiervoor dient een oplossing te komen. Slimme investeringen in smart city oplossingen en capaciteitsvergroting om de doorstroming te verbeteren zijn noodzakelijk. Duurzame oplossingen zoals hoogfrequent elektrisch openbaar vervoer hebben onze voorkeur.

Het openbaar vervoer in de dorpen Prinsenbeek, Bavel, Ulvenhout is niet zodanig dat het een goed alternatief is voor de auto. In de meeste gevallen zijn de dorpen ’s avonds niet goed bereikbaar en grote delen van de dorpen liggen ver van bushaltes af. Breda’97 is van mening dat de frequentie en de bereikbaarheid de gehele dag en avond moeten worden verbeterd.

In de spoorverbindingen Amsterdam - Breda en Breda - Antwerpen is veel geld gestoken. Optimalisatie/realisatie van de dienstregeling is voor Breda’97 erg belangrijk.

De belangrijkste doelstelling van goed openbaar vervoer en wegennet is om de (economische) groei van de gemeente Breda te kunnen blijven ondersteunen en daarbij tegelijkertijd te voldoen aan de randvoorwaarden met betrekking tot bereikbaarheid, leefbaarheid en milieu (kwaliteit van de openbare ruimte).

• De gemeentelijke bewaakte fietsenstallingen moeten dan ook gratis blijven om de drempel om de fiets te gebruiken zo laag mogelijk te houden.
• Het tegengaan van hinder van geparkeerde fietsen die de doorgang voor voetganger, wandelwagen of mindervaliden beperken, dient te worden tegengegaan. Enkele fietsen die buiten de rekken staan en geen overlast veroorzaken worden hiermee niet bedoeld.
• Breda’97 is een groot voorstander van het gebruik op korte tot middellange afstanden van de fiets. Wij steunen dan ook de beleidsplannen van de Fietsersbond omtrent de verbetering van de hoofdfietspadenstructuur.

Logistiek


De winkels worden bevoorraad vanuit één centraal punt. Het kan niet zijn dat 3 pakjes separaat naar een winkeladres worden gebracht.
Een pilot van “slimme stadsdistributie” is helaas mislukt. Kennelijk is er voor het op vrijwillige basis meedoen te weinig draagvlak. We omarmen nieuwe particuliere initiatieven voor centrale distributie, liefst met elektrische voertuigen. De gemeente kan daarvoor wel randvoorwaarden stellen bij de bereikbaarheid van de winkels in de stad en zo participeren met een geslaagde uitrol hiervan.

 

Bouwen & Wonen

In de structuurvisie 2030 liggen veel zaken over hoe er in Breda gebouwd wordt, vast.
Hierin is onder meer besloten dat de uitbreiding van woningen zoveel mogelijk binnen de grenzen van de huidige bebouwing moet gebeuren. Zo bieden het CSM- terrein en het havenkwartier veel mogelijkheden tot uitbreiding voor wonen, werken of een combinatie van deze twee.

In dorpen zoals Effen, maar ook in Ulvenhout en Prinsenbeek zien wij beperkte mogelijkheden aan de rand van de dorpen. Breda’97 is voorstander van het CPO bouwen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) mogelijk te maken. Hierover zouden ook afspraken gemaakt moeten worden met projectontwikkelaars zodat ook in nieuwbouwprojecten voor 10% van de te bouwen woningen CPO mogelijk wordt.

• Voor de gehele stad wil Breda’97 onderzocht hebben of de mogelijkheden van perceelsplitsing een bijdrage aan onze bouwproductie kunnen vormen.
• Hergebruik van gebouwen blijft belangrijk!
• “Wonen boven winkels” komt weer prominent op de agenda. Dit om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten.

Het bouwen op nieuwe locaties geeft natuurlijk ook druk op het verkeer. Projecten waarbij het autobezit bij aanvang wordt beperkt tot 1 auto zijn tot nu toe alle mislukt omdat de kopers er toch steeds vaker voor kiezen om 2 auto’s voor de deur te hebben en daardoor voor parkeeroverlast zorgen. Breda’97 is er dan ook voorstander van om bij nieuwbouw niet van de parkeernormen af te wijken zonder dat er goede alternatieven in de vorm van goede OV en fietsverbindingen voorhanden zijn voor de eigen mobiliteit.

De ontsluiting van nieuwe wijken aan de Mark kan bijvoorbeeld innovatief worden opgepakt door een watertaxi richting het centrum.

Er liggen ambitieuze plannen voor drie van de vier gebieden (Oostflank, Westflank, Nieuwe Rivier en Lange Stallen) om de stad binnen de singels aantrekkelijker in te richten.

Voor het “Mols terrein”is nog steeds geen goede invulling gevonden. Breda’97 is van mening dat dit parkeerterrein niet past in het historische centrum.

Wij zijn voor een ontwikkeling door de markt, in goed overleg met de gemeente en inwoners. Het idee van wonen in combinatie met bijvoorbeeld een versmarkt is al eens geopperd.

 

Karakter van Wijken en Dorpen

Zoals we al aangeven hebben, is geen wijk of dorp hetzelfde. Vaak zijn er vanuit een autonome groei tradities en verenigingen ontstaan. Structuren in nieuwe wijken zijn nog volop in ontwikkeling. Toch draait het altijd om mensen. Met een thuishonk kan die wijk of dat dorp zijn verenigingen, jongeren en ouderen faciliteren.


Breda’97 kiest voor een buurthuis waarvan de verhuurderlasten van het gebouw voor rekening van de gemeente zijn en het buurthuis geen huur betaalt, zoals dat nu geregeld is. De besturen, bestaande uit vrijwilligers, kunnen hierdoor ruimten tegen aantrekkelijke tarieven verhuren, waardoor verenigingen tegen betaalbare tarieven ruimten hebben voor hun bijeenkomsten. Onze opstelling onlangs bij het openhouden van buurthuis Geeren-Noord was sprekend daarvoor.


Buurthuizen zijn bij uitstek ook vergaderlocaties en daardoor een bindende factor voor activiteiten in dorpen en wijken. Door méér bezetting wordt ook de exploitatie gemakkelijker! Natuurlijk kunnen ook sportkantines, door middel van multifunctioneel gebruik, hieraan een bijdrage leveren.

Ook een kleine kern als Effen of Lies moet leefbaar blijven. We houden de school in stand, de buurthuizen en het verenigingsleven zijn belangrijk voor de ontmoeting en sociale samenhang.

In Biesdonk moeten we snel aan de slag voor een vervangende ontmoetingsplek, omdat elke wijk of dorp zo’n plek moet hebben.

Het verenigingsleven is het fundament van een sociale stad, wijk en dorp. Heel veel evenementen en bijeenkomsten worden door deze verenigingen georganiseerd op het gebied van sport, cultuur, gemeenschapszin, jeugd en ouderen. Zonder deze organisaties, die gerund worden door vrijwilligers is het in de gemeente maar een saaie boel. Breda'97 vindt dat de gemeente deze vrijwilligers organisaties moet steunen, zowel in materiële, ondersteunende als in financiële zin, als daar behoefte aan is. Met vrij weinig financiële middelen worden grote effecten bereikt zoals sport- en cultuurdeelname, carnaval, kermissen, ouderendagbesteding.


Pleinen en centrum - Verblijfsgebieden

Deze gebieden zijn belangrijk voor de beleving en het veiligheidsgevoel dichtbij huis. Samen met de buurtbewoners streven we ernaar deze gebieden op orde te krijgen. Winkelgebieden in wijken zijn het centrum waar veel mensen elkaar ontmoeten.
Voorbeelden waar Breda’97 regelmatig aandacht voor heeft gevraagd zijn bijvoorbeeld de Markt van Prinsenbeek en het Willem-Alexanderplein in Teteringen.

Daarnaast zijn er in Breda veel pleinen, meestal bij buurtwinkelcentra, die een opknapbeurt kunnen gebruiken. De ondernemers aan deze pleinen zijn vaak bereid bij te dragen aan het opknappen van hun plein. De gemeente dient ook hier een faciliterende rol te spreken, zeker waar derden de kosten willen betalen.

 

Wijk- en dorpsraden

Wijk- en dorpsraden zijn belangrijke partners in de gemeente. Zij weten wat er in hun wijk en/of dorp speelt. Breda’97 is er dan ook voorstander van om de wijk- en dorpsraden altijd in te schakelen als coördinator bij de vele initiatieven die er zijn om de burger meer te betrekken bij het bestuur van de gemeente, zoals bijvoorbeeld Breda Begroot, wijkplatforms, omgevingswet en wijkdeals.

Telkens probeert de gemeente hier nu nieuwe gespreksgroepen voor op te zetten waarbij in een aantal gevallen de wijk- en dorpsraden niet betrokken worden. Breda’97 vindt dat bij het opzetten van nieuwe inspraakrondes in wijken en dorpen de wijk- en dorpsraden altijd betrokken dienen te zijn, niet in een uitvoerende maar coördinerende rol.

 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020