Mobiliteit

Bereikbaarheid is een onderwerp met stijgende prioriteit. Het meest comfortabele vervoermiddel, de auto, loopt tegen de beperkingen aan van zijn groei.

In veel binnenstedelijke gebieden zoals ook in Breda, is een vraagvolgend parkeerbeleid niet meer mogelijk door ruimtegebrek, luchtkwaliteitsnormen en beperkte doorstroomcapaciteit van het omliggende wegennet feitelijk.

Ook de bereikbaarheid van de gemeente Breda als schakel tussen België en de Randstad met de snelweg A27 en A58 laat zien dat de capaciteit hier niet langer toereikend is. Voor de A27 is het dan ook gewenst deze verbinding tussen Breda en Utrecht te verbeteren. Dit door de snelweg te verbreden en daarnaast het ontwikkelen van een duurzaam openbaar vervoer als alternatief.

De A58 wordt de komende jaren verbreed. Rijkswaterstaat wil de geluidsnormen houden op de vastgestelde overheidsnormen waardoor de geluidsoverlast in de omgeving zal toenemen. Wij ondersteunen de initiatieven van de dorpsraden Bavel en Ulvenhout alsmede de vereniging Markdal om de verbreding van de A58 zo aan te leggen dat burgers en natuur er zo min mogelijk last van hebben. De gemeente zal dit uitgangspunt in haar rol in de onderhandelingen met Rijkswaterstaat zo stellig mogelijk uit moeten onderhandelen. 

De ontsluitingen van de diverse kernen van Breda op de Noordelijke en Zuidelijke Rondweg dienen te worden geoptimaliseerd. De doorstroming naar de rondwegen, vooral in de spitsen, is onvoldoende waardoor veel files ontstaan en de milieubelasting onnodig hoog is.

Parkeer en pendel (transferia) via de parkeerterreinen van Breepark en het NAC stadion bieden goede mogelijkheden om het bestemmingsverkeer voor de binnenstad te verminderen. Ook kan onderzocht worden of daar waar grote tijdelijke parkeerdruk ontstaat zoals bijvoorbeeld bij sportclubs en evenementen maatwerk geboden kan worden met tijdelijke openbaar vervoer oplossingen vanuit deze transferia.

De kern Teteringen ervaart dagelijks in de spits veel overlast. De Oosterhoutseweg kan de verkeersstromen door de groei van deze kern en het verkeer tussen Oosterhout en Breda niet aan. De 5 minuten busregeling zorgt voor verdere verhoging van de files. Het oorspronkelijk plan om het transitoverkeer tussen Oosterhout en Breda te weren is door de beperkte capaciteit van de A27 niet van de grond gekomen.
Hiervoor dient een oplossing te komen. Slimme investeringen in smart city oplossingen en capaciteitsvergroting om de doorstroming te verbeteren zijn noodzakelijk. Duurzame oplossingen zoals hoogfrequent elektrisch openbaar vervoer hebben onze voorkeur.

Het openbaar vervoer in de dorpen Prinsenbeek, Bavel, Ulvenhout is niet zodanig dat het een goed alternatief is voor de auto. In de meeste gevallen zijn de dorpen ’s avonds niet goed bereikbaar en grote delen van de dorpen liggen ver van bushaltes af. Breda’97 is van mening dat de frequentie en de bereikbaarheid de gehele dag en avond moeten worden verbeterd.

In de spoorverbindingen Amsterdam - Breda en Breda - Antwerpen is veel geld gestoken. Optimalisatie/realisatie van de dienstregeling is voor Breda’97 erg belangrijk.

De belangrijkste doelstelling van goed openbaar vervoer en wegennet is om de (economische) groei van de gemeente Breda te kunnen blijven ondersteunen en daarbij tegelijkertijd te voldoen aan de randvoorwaarden met betrekking tot bereikbaarheid, leefbaarheid en milieu (kwaliteit van de openbare ruimte).

• De gemeentelijke bewaakte fietsenstallingen moeten dan ook gratis blijven om de drempel om de fiets te gebruiken zo laag mogelijk te houden.
• Het tegengaan van hinder van geparkeerde fietsen die de doorgang voor voetganger, wandelwagen of mindervaliden beperken, dient te worden tegengegaan. Enkele fietsen die buiten de rekken staan en geen overlast veroorzaken worden hiermee niet bedoeld.
• Breda’97 is een groot voorstander van het gebruik op korte tot middellange afstanden van de fiets. Wij steunen dan ook de beleidsplannen van de Fietsersbond omtrent de verbetering van de hoofdfietspadenstructuur.

Logistiek


De winkels worden bevoorraad vanuit één centraal punt. Het kan niet zijn dat 3 pakjes separaat naar een winkeladres worden gebracht.
Een pilot van “slimme stadsdistributie” is helaas mislukt. Kennelijk is er voor het op vrijwillige basis meedoen te weinig draagvlak. We omarmen nieuwe particuliere initiatieven voor centrale distributie, liefst met elektrische voertuigen. De gemeente kan daarvoor wel randvoorwaarden stellen bij de bereikbaarheid van de winkels in de stad en zo participeren met een geslaagde uitrol hiervan.

 

 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020