De 5 belangrijkste thema’s van Breda 97

Breda’97 is de lokale partij van Breda met 21 jaar ervaring.
• Wij zijn trots op de stad Breda met al haar wijken en dorpen.
• Sociale samenhang, verenigingsleven en het behoud van het karakter van de wijken en dorpen zijn zeer belangrijk.
• Inwoners zijn de belangrijkste partij en het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat zijn dienstbaar aan de inwoners.
• Inwoners en ondernemer staan centraal
• Een goede verdeling van vernieuwing en ondersteuning over de dorpen, wijken en stad een belangrijke focus is.

De 5 belangrijkste thema’s bij Breda'97:

Ondersteuning van verenigingen en betaalbaarheid van deelname aan sport en cultuur
• Het verenigingsleven is het fundament van een sociale stad.
• Deze organisaties, gerund door vrijwilligers, dragen voor een groot deel bij aan deze bruisende stad.
• Vrijwilligers moeten gesteund worden! Zowel materieel als financieel.
• Subsidies voor deelname aan sport en cultuur voor kinderen zodat dit betaalbaar blijft voor alle kinderen.

Behoud karakter van wijken en dorpen
• Het unieke karakter van iedere wijk en dorp moet herkenbaar zijn en gewaarborgd te blijven
• Ieder wijk of dorp heeft zijn eigen karakteristiek. Ontwikkelingen zijn in lijn hiermee.
• Elke wijk heeft een buurthuis als thuishonk waar verenigingen samen kunnen komen.

Evenementen
• Evenementen zorgen voor een bruisende, leukere en gezelligere stad, wijk of dorp.
• Grote evenementen worden evenredig verdeeld over de diverse locaties
• Wijken krijgen rustweekenden dus niet ieder weekend een luidruchtig evenement
• Klachten kunnen worden gemeld aan de gemeente op een centraal telefoonnummer of via een app.
• Gemeente zorgt voor directe opvolging van de klacht en onderhoudt contact met organisator.

Subsidies
• Subsidies gelijk verdelen over de diverse instellingen binnen dorpen, wijken en de stad zelf.
• Rekening houden met het aantal instellingen, hun omvang en de maatschappelijke impact.
• Subsidieaanvragen worden op dezelfde gronden beoordeeld en verantwoordingen zijn altijd openbaar
• Alle subsidies worden opgenomen in het openbare subsidieregister.

En verder:
• Goede doorstroming verkeer voor fietsen auto’s en openbaar vervoer. A58 geluidsarm aanleggen
• Voldoende betaalbare sportcentra en velden, zodat iedereen kan deelnemen aan sport.
• Verlaging tarieven muziekschool en andere opleidingen Nieuwe Veste
• Bouwplaatsen carnavalsverenigingen en opslagruimten voor verenigingen
• Goede ondersteuning ouderen en anderen die afhankelijk zijn van zorg. Snel, duidelijk en betaalbaar, waarbij de ontvanger centraal staat.
• Alle ontwikkelingen door de gemeente zijn duurzaam.
• Verbetering toezicht- en handhaving op nakoming regels en wetten

Natuurlijk hebben wij standpunten over veel meer onderwerpen. Het volledige programma kunt vinden op onze website. Schriftelijk aanvragen kan ook: Breda’97, p/a Stadserf 1, 4811XS Breda

 

 

Basis op orde

In het vorige bestuur tijdvak heeft Breda’97 een kleine periode verantwoordelijkheid genomen in het bestuur van onze gemeente. Wij hadden toen ook nadrukkelijk aandacht voor het onderhoud van de openbare ruimte. Wij hebben toen middelen toegekend om het achterstallig onderhoud in te lopen. Breda’97 streeft naar een zo heel mogelijk, schone en veilige openbare ruimte.

Goed bermonderhoud bevordert de verkeersveiligheid en zorgt ervoor dat minder zwerfafval kan ophopen.

Ten aanzien van het ophalen en scheiden van afval zou Breda’97 onderzocht willen hebben of het efficiënter kan met het zogenaamde “nascheiden”.
De frequentie van ophalen van de GFT-bak moet in de zomermaanden in ieder geval iedere week plaatsvinden.

De overheid heeft veel regels en verordeningen. Bijna alles in Nederland is tot in de puntjes geregeld. Het probleem is echter de handhaving van deze regels. De politie is door de reorganisatie en bezuinigingen niet meer in staat om voldoende te handhaven en de rechterlijke macht is onderbezet, waardoor berechting zeer lang duurt. De statistieken laten zien dat op alle gebied verbeteringen in de veiligheid zouden zijn en toch voelt de burger dat niet. 2017 was een top jaar voor het aantal moorden, branden en inbraken. De vraag stelt zich keer op keer: is de burger bereid om over alle criminaliteit aangifte te doen? Of hebben onderzoekers gelijk dat Brabanders criminaliteit gedogen?

Het gemeentebestuur heeft geen beslissingsbevoegdheid over de politie. In overleg mag de burgemeester zijn prioriteiten kenbaar maken. Het gemeentebestuur en dus de gemeenteraad hebben wel invloed op de inzet van Toezicht en Handhaving (BOA’s). Zij moeten voldoende menskracht, bevoegdheden en ondersteuning krijgen om hun toezichts- en handhavingstaken uit te kunnen voeren. Daarnaast is het voor de gemeenteraad belangrijk dat er geen regels worden opgelegd die toch niet gehandhaafd kunnen worden.

Toegankelijkheid

Bij alles wat we nieuw realiseren of herstellen kijken we goed naar de toegankelijkheid van gebouwen, pleinen, straten. Iemand met een handicap moet alle voorzieningen kunnen bereiken.

Dat Breda is uitgeroepen tot de best toegankelijke stad betekent nog niet dat het doel is bereikt.

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020