Breda '97 Lokaal Sterk

  
  

Standpunten

Breda'97 vindt dat het muziekonderwijs voor alle kinderen toegankelijk moet zijn.

Gisterenavond was er een burgersessie in het stadhuis aangevraagd door de FBVB, de vereniging van de 11 harmonieën en fanfares in Breda. Het verslag van BNdeStem hierover hieronder sluit af met dat "wethouder Marianne de Bie er op toe ziet dat de FBVB bij verdere concretisering van het beleidsplan zeker betrokken blijft." 

Daar zit hem nu net de crux. De wethouder heeft tot nu toe geen gesprekken gevoerd met de FBVB. Waar ze bij cultuur met de grote C zeer nauw betrokken is, ontbreekt bij haar de betrokkenheid. Jammer want de werkwijze van de Nieuwe Veste wordt door haar en door haar alleen goedgekeurd. 

De gemeenteraad mag inspreken maar heeft niets te vertellen. (Zie ook het ontmantelen van de bibliotheek). 

Lees meer...

Breda '97 is geen voorstander uitbreiding winkels bij NAC als deze concurrerend zijn met winkelcentra

Breda '97 is voor de verkoop van het NAC stadion, maar bij de bouw van een winkelcentrum hebben we wel veel bedenkingen als dit gaat leiden tot concurrentie met bestaande winkelcentra.

Waarom zouden we nieuwe sportwinkels toestaan als we daarvan in de gemeente al Decathlon, Brejaart, Perry, Runnersworld etc hebben.

Bredase winkelcentra hebben geen goede ervaringen met de winkels die nu bij het NAC stadion staan.

Als het college al uit willen breiden dan met winkels  wil toestaan mogen die geen concurrentie opleveren voor de bestaande winkelcentra, nu en in de toekomst.

Serious Request en Winterland blijven de gemoederen bezig houden

Breda'97 is al maanden, samen met andere oppositiepartijen, bezig om duidelijkheid te krijgen over de organisatie en financiering rond de evenementen Serious Request en Winterland. Na een half jaar trekken aan het college om van hen een subsidieverantwoording te krijgen van Serious Reques en Winterland heeft dit nog steeds geen succes.

In grote lijnen heeft het college een verantwoording gegeven. Hierin zijn een aantal beslissingen op zijn minst vreemd. De voornaamste zijn het inhuren van een commercieel bedrijf BCX B.V. / Show Driven voor de beveiliging van Serious Request onder het mom van subsidie en het verstrekken van 250.000 euro aan hetzelfde bedrijf voor het commerciële evenement Winterland. De verantwoording van de subsidies is vastgelegd in de subsidieverordening.

Lees meer...

College schuift verantwoordelijkheid over communicatie en klachten af naar organisatoren evenementen

Breda'97 heeft onlangs vragen gesteld over de inspraak van inwoners en de bereikbaarheid van de gemeente over en tijdens evenementen. Binnen de gemeente Breda is het gebruikelijk dat de inwoners niet worden gekend of geïnformeerd door de gemeente bij de komst van een evenement.

De gemeente verwijst de organisatoren naar de buurtbewoners voor het maken van afspraken. Ook klachten voor, tiijdens en na het evenement moeten eerst door de bewoners aan de organisatie gemeld worden. Ofwel de slager zijn eigen vlees laten keuren.

De gemeente is tijdens de evenementen bereikbaar via het nummer 14076 of email. Dit betekent dat (ernstige) klachten meestal pas na het evenementworden behandeld.

Op de onderstaande vragen van 12-4-2017 hebben we inmiddels antwoord gehad waarbij de bovenstaande praktijk wordt bevestigd.

Naar aanleiding van het NHTV feest hebben we aanvullende vragen gesteld omdat naar onze informatie de inwoners niet gekend waren in de te verstrekken vergunning voor dit evenement en dat klachten tijdens het evenement niet adequaat worden afgehandeld.

Dit met u als inwoner van Breda eens proberen. Als u 's avonds te harde muziek draait dan staat binnen geen tijd de politie op de stoep. Als de halve stad/buurt/dorp last heeft van een evenement dan kan de organisator gewoon zijn gang gaan.

Breda'97 zal in ieder geval bij de behandeling van de komende evenemetennota aandacht vragen voor een betere inspraakregeling van de inwoners en een adequate organisatie tijdens evenementen die ook op kunnen treden tegen overschrijdingen van de vergunningen tijdens een evenement.

In deze link vindt u de beantwoording art 40 vragen van 12-4  door het college.

Onderstaand de artikel 40 vragen over de bereikbaarheid en participatie gemeente Breda tijdens evenementen 

Lees meer...

Viola de Bruijn stopt als raadslid en wordt weer commissielid.

Viola de Bruijn heeft haar raadslidmaatschap en daarmee het fractievoorzitterschap opgezegd.

Bij haar werkgever CM Telecom in Breda heeft zij sinds 1 april een nieuwe functie die meer werkuren van haar vergt. Een aantal vakgerichte opleidingen is inherent aan de functie als ook meer afspraken buiten de deur waardoor haar huidige functie als fractievoorzitter niet meer te combineren is met haar dagelijkse werk bij CM.

Viola: "met veel pijn in mijn hart heb ik deze keuze moeten maken maar ik kan en wil Breda'97 en haar achterban niet tekort doen. We moeten door en in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heeft Breda'97 volle kracht nodig die ik niet kan bieden. Ik wens mijn opvolg(st)er veel succes en wijsheid toe in de gemeenteraad en vooral ook veel werkplezier. Mijn dank gaat uit naar de fractie die de afgelopen maanden achter mij heeft gestaan.

Ik blijf wel actief als commissielid. Mijn opvolger zal in de raad van 18 mei geïnstalleerd gaan worden."

 

Breda '97 betreurt het besluit van Viola, maar begrijpt dat de functie van raadslid/fractievoorzitter erg moeilijk te combineren is met een drukke baan, waarbij ook nog een flinke studiebelasting komt kijken. Nu Viola haar raadslidmaatschap opgezegd heeft zal haar opvolger snel bekend gemaakt worden, zodat deze in de eerstvolgende raad beedigd kan worden.  

Wij danken Viola voor haar inzet als fractievoorzitter/raadslid. Gelukkig blijft Viola wel commissielid.

Wat doet de gemeente Breda bij de uitbreiding van de A58 zuidelijke rondweg

De voorbereiding van de verbreding van de A58 ten zuiden van Ulvenhout is in volle gang. Rijkswaterstaat is de opdrachtgever en heeft ter voorbereiding van de uitbreiding inspraakavonden met belanghebbenden zoals o.a. stichting Markal, natuurverenigingen, dorpsraden en de gemeente Breda.

De gemeenteraad is niet op de hoogte gesteld van de inzet/doelen die de gemeente in deze inspraakrondes heeft. Ook wordt de gemeenteraad, en dus de bevolking van de gemeente Breda, niet op de hoogte gehouden over de voortgang.

Zo is er een voorstel om de A58 verdiept aan te gaan leggen om zo de weg  zoveel mogelijk aan het gezicht te onttrekken. Ook zijn er zaken die voor de inwoners van met name van Ulvenhout en Bavel van groot belang zijn, zoals geluidsoverlast en productie van fijnstof. Onbekend is in welke mate de gemeente hier zijn invloed aanwendt  om deze mogelijke extra overlast te beperken.

Bij de aanleg van de HSL hebben we kunnen zien wat voor ellende het oplevert als vooraf niet alle zaken goed zijn dichtgetimmerd. Met als gevog dat er nu door omwonenden al diverse rechtzaken gevoerd worden om bijvoorbeeld de  u ervaren geluidsoverlast  te beperken.

Breda'97 voorkomt dit liever en wil dat de gemeente er op toezoet dat alle mogelijke bezwaren in de plannen worden meegenomen. Uiteraard beslist Rijkswaterstaat, maar het lijkt ons stug dat zij hun wil zullen opdringen als belanghebbenden, vertegenwoordigd door de gemeente, op voorhand de plannen af keuren.

Om meer informatie van het college te krijgen heeft Breda'97 de volgende artikel 40 vragen gesteld:

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders

van gemeente Breda

Postbus 90156

4800 RH BREDA

Breda, 4 april 2017

Betreft: art. 40 Verbreding A58 onder Ulvenhout

Geacht college,

De A58 onder Ulvenhout gaat verbreed worden naar 2 * 3 rijstroken. Door deze verbreding moet er een aantal keuzes gemaakt worden over de inrichting van de nieuwe weg voor de komende 20, 30 jaar.

Het is daarom van belang dat alle belanghebbenden in deze besluitvorming goed vertegenwoordigd worden. Uit informatie die wij ontvangen hebben lijkt het alsof de gemeente zich aan de zijlijn opstelt als het gaat over de belangen van de inwoners en de gemeente. De natuur wordt goed vertegenwoordigd door o.a. Stichting Markdal en andere natuurbeschermingsorganisaties. De dorpsraad Ulvenhout is ook vertegenwoordigd in de gesprekken.

Aangezien de herinrichting van de A58 van groot belang is voor de leefomgeving van Ulvenhout en Bavel is het volgens Breda’97 van groot belang dat de gemeente de gemeenteraad op de hoogte gaat stellen over de voortgang van het proces en de gekozen strategie/doelstellingen die door dit college verdedigd worden.

Naast belangrijke natuurbeschermingsmaatregelen is het van groot belang dat de belangen van de inwoners goed vertegenwoordigd worden als het gaat om geluidsbescherming, uitstoot fijn stof, verhoging verkeershinder, etc.

Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college het met Breda’97 eens dat de belangen van de inwoners van Bavel en Ulvenhout goed moeten worden vertegenwoordigd? Kunt u dit toelichten?
  2. Is het college het met Breda’97 eens dat dit proces niet alleen overgelaten moet worden aan Rijkswaterstaat?
  3. Is het college het met Breda’97 eens dat het efficiënter en effectiever is om tijdens het voortraject optimaal gebruik te maken van invloed op het beslissingsproces en dat dit vele malen beter is dan achteraf allerlei procedures uit te moeten gaan vechten?
  4. Kan het college uiteen zetten wat de inzet is van de gemeente?
  5. Kan het college de gemeenteraad periodiek informeren over de voortgang van het proces?

Met vriendelijke groet,

Jos van Etten

Peter Vissers

Viola de Bruijn

 Het antwoord vindt u hier

In het antwoord staat o.a. dat "de randvoorwaarde voor de gemeente is dat tenminste wordt voldaan aan wettelijke normen op het gebied van natuur en milieu (geluid) en aan daarvan afgeleide functionele vereisten. Waar mogelijk proberen we gebruik te maken van zogeheten 'meekoppelkansen' om verdergaande ambities te realiseren."

Nu blijkt dat de wettelijke normen nu al gehaald worden. Onze inzet is dus meer dan de wettelijke normen, niet aan eenwegzijde geluidswerend afval en geen verhoogde ligging van de rondweg. De dorpsraden van Ulvenhout en Bavel zijn voorstander van een onderzoek naar en verdiepte aanleg van de weg. Wij steunen dit.

Breda'97 is wel geïnteresseerd in uw mening.

Uit de laatste enquête over de bekendheid van de gemeenteraad van Breda kwamen wederom slechte resultaten over de bekendheid van en over de gemeenteraad.

Zoals in de onderstaande grafiek blijkt is de bekendheid slecht maar wat ons het meest verontrust is dat meer dan driekwart van de invullers van de enquête niet weet wat de gemeenteraad doet, van mening zijn dat de gemeenteraadsleden niet luisteren en dat ze denken dat het hun niks aan gaat.

Zonder over andere partijen te spreken wil Breda'97 wel graag weten wat er bij u speelt. Natuurlijk hoor ik u denken, dat willen ze allemaal. 

Wij nodigen alle inwoners van Breda en ondernemers in Breda uit om hun zorgen en wensen aan ons kenbaar te maken. U bent welkom op onze fractievergadering op de maandagavond. Dat mag een keer zijn of zoveel u wilt. U kunt meepraten over alle onderwerpen die ter tafel komen en u mag uw onderwerpen inbrengen.

De kortste weg naar invloed in de gemeenteraad en dus op het beleid van de gemeente is deel te nemen aan fractievergaderingen of een lid van een partij aan te spreken.

Lees meer...

De nieuwe manier van afvalscheiden is ingevoerd

De gemeente Breda is gestart met de uitrol van de nieuwe manier van afvalscheiding en ophalen. Hierbij wordt van alle inwoners van de gemeente gevraagd hun restafval te deponeren in centrale inzamelbakken. Voor het inzamelen van plastic, papier en GFT  zijn aparte afvalbaken geleverd.

Breda'97 is er niet geheel van overtuigd dat de gemeente de meest gebruikersvriendelijke oplossing hiervoor heeft gekozen. Vandaar dat we vragen hebben gesteld over het aantal passen dat beschikbaar is gesteld voor het restafval, de kosten die de burger kwijt is bij het verlies van de pas, de beperking van het aantal bakken waar de burger zijn restafval in mag storten, het niet automatisch melden dat een container voor restafval vol of kapot is en over het gebruik van de chip in de containers.

 

Hieronder staan de volledige vragen:

 

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders
van gemeente Breda
Postbus 90156
4800 RH BREDA
Breda, 10 maart 2017


Betreft: art. 40 Afvalscheiding


Geacht college,


De uitrol van de nieuwe manier van afvalscheiding is in volle gang.
Naar aanleiding hiervan hebben wij een aantal vragen over gemaakte keuzes in de uitvoering van dit beleid.
1. De inwoners krijgen in een brief twee containers aangewezen voor het deponeren van het restafval. Deze
twee plaatsen zijn niet altijd de meest logische plek voor de inwoners. Onze vraag aan u is dan ook waarom u
de inwoners niet vrij laat om het restafval daar te laten deponeren op de plek die voor de inwoner het meest
logisch is?
2. Bij de brief wordt één pasje beschikbaar gesteld. In een meerpersoonshuishouden is dat niet erg handig. De
vraag is dan ook waarom het college de inwoners niet de mogelijkheid geboden heeft om één of meer extra
pasjes aan te schaffen?
3. Bij verlies van het pasje kan de inwoner een nieuwe pas aanvragen voor € 15. Volgens Breda’97 is dit veel te
duur. Een nieuwe pas kost de gemeente niet meer dan € 1. De overige € 14 zouden dan behandelingskosten
moeten zijn. Zelfs de OV chipkaart kost maar € 7,50 en dat is volgens deskundigen al veel te duur. Onze vraag
aan u is om ons de berekening te laten zien waaruit blijkt dat de werkelijke kosten € 15 bedragen.
4. De inwoners worden gevraagd om aan de gemeente te melden dat een container vol of kapot is. Dit is wat
Breda’97 betreft een wel erg oude methode om meldingen binnen te krijgen en het risico dat containers te
lang vol of kapot zijn, wordt hierdoor verhoogd. O.a. in Dordrecht werkt men met smart containers die deze
signalen automatisch doorgeven aan de gemeente. Door een automatische signalering kan een efficiëntere
leging van containers worden bereikt waarbij een eventueel probleem van veel stortingen in een container
door mensen die niet in de directe omgeving wonen, worden gesignaleerd. Kan het college aangeven waarom
in Breda niet voor deze wijze van signaleren gekozen is en wat de meerkosten zijn om zo’n systeem alsnog in
te voeren?
5. In de containers zit een chip die volgens de brief gebruikt wordt voor het leegmaken van de juiste containers.
Onduidelijk is welke informatie wordt opgeslagen, of deze informatie bewaard wordt en of deze nog ergens
anders voor gebruikt wordt. Onze vraag is dan ook of het klopt dat de chip alleen gebruikt wordt voor het
legen van de juiste container en dat hiervan verder geen data van wordt gebruikt of bewaard.

 


Met vriendelijke groet,
Jos van Etten, Raadscommissielid
Peter Vissers, Raadscommissielid
Viola de Bruijn, Fractievoorzitter

 

Het antwoord van het college vindt u hier

Helaas is het college niet van zins iets aan te passen. Wij zullen het bij een evaluatie inbrengen.

Navraag over het eens in de twee weken ophalen van de GFT bakken in de zomer leert ons dat het de bedoeling is om in de zomer de GFT bakken een keer per week te gaan legen. In 2017 is dit volgens wethouder de Beer niet mogelijk vanwege de dubbele manier van afvalinzameling, oud en nieuw, waardoor er capaciteitsproblemen bestaan. Wij vinden dit jammer, zeker gezien de vele berichten over maaien in de GFT containers

Subcategorieën

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda'97 2017