Breda '97 Lokaal Sterk

  
  

Standpunten

Breda'97 is wel geïnteresseerd in uw mening.

Uit de laatste enquête over de bekendheid van de gemeenteraad van Breda kwamen wederom slechte resultaten over de bekendheid van en over de gemeenteraad.

Zoals in de onderstaande grafiek blijkt is de bekendheid slecht maar wat ons het meest verontrust is dat meer dan driekwart van de invullers van de enquête niet weet wat de gemeenteraad doet, van mening zijn dat de gemeenteraadsleden niet luisteren en dat ze denken dat het hun niks aan gaat.

Zonder over andere partijen te spreken wil Breda'97 wel graag weten wat er bij u speelt. Natuurlijk hoor ik u denken, dat willen ze allemaal. 

Wij nodigen alle inwoners van Breda en ondernemers in Breda uit om hun zorgen en wensen aan ons kenbaar te maken. U bent welkom op onze fractievergadering op de maandagavond. Dat mag een keer zijn of zoveel u wilt. U kunt meepraten over alle onderwerpen die ter tafel komen en u mag uw onderwerpen inbrengen.

De kortste weg naar invloed in de gemeenteraad en dus op het beleid van de gemeente is deel te nemen aan fractievergaderingen of een lid van een partij aan te spreken.

Lees meer...

De nieuwe manier van afvalscheiden is ingevoerd

De gemeente Breda is gestart met de uitrol van de nieuwe manier van afvalscheiding en ophalen. Hierbij wordt van alle inwoners van de gemeente gevraagd hun restafval te deponeren in centrale inzamelbakken. Voor het inzamelen van plastic, papier en GFT  zijn aparte afvalbaken geleverd.

Breda'97 is er niet geheel van overtuigd dat de gemeente de meest gebruikersvriendelijke oplossing hiervoor heeft gekozen. Vandaar dat we vragen hebben gesteld over het aantal passen dat beschikbaar is gesteld voor het restafval, de kosten die de burger kwijt is bij het verlies van de pas, de beperking van het aantal bakken waar de burger zijn restafval in mag storten, het niet automatisch melden dat een container voor restafval vol of kapot is en over het gebruik van de chip in de containers.

 

Hieronder staan de volledige vragen:

 

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders
van gemeente Breda
Postbus 90156
4800 RH BREDA
Breda, 10 maart 2017


Betreft: art. 40 Afvalscheiding


Geacht college,


De uitrol van de nieuwe manier van afvalscheiding is in volle gang.
Naar aanleiding hiervan hebben wij een aantal vragen over gemaakte keuzes in de uitvoering van dit beleid.
1. De inwoners krijgen in een brief twee containers aangewezen voor het deponeren van het restafval. Deze
twee plaatsen zijn niet altijd de meest logische plek voor de inwoners. Onze vraag aan u is dan ook waarom u
de inwoners niet vrij laat om het restafval daar te laten deponeren op de plek die voor de inwoner het meest
logisch is?
2. Bij de brief wordt één pasje beschikbaar gesteld. In een meerpersoonshuishouden is dat niet erg handig. De
vraag is dan ook waarom het college de inwoners niet de mogelijkheid geboden heeft om één of meer extra
pasjes aan te schaffen?
3. Bij verlies van het pasje kan de inwoner een nieuwe pas aanvragen voor € 15. Volgens Breda’97 is dit veel te
duur. Een nieuwe pas kost de gemeente niet meer dan € 1. De overige € 14 zouden dan behandelingskosten
moeten zijn. Zelfs de OV chipkaart kost maar € 7,50 en dat is volgens deskundigen al veel te duur. Onze vraag
aan u is om ons de berekening te laten zien waaruit blijkt dat de werkelijke kosten € 15 bedragen.
4. De inwoners worden gevraagd om aan de gemeente te melden dat een container vol of kapot is. Dit is wat
Breda’97 betreft een wel erg oude methode om meldingen binnen te krijgen en het risico dat containers te
lang vol of kapot zijn, wordt hierdoor verhoogd. O.a. in Dordrecht werkt men met smart containers die deze
signalen automatisch doorgeven aan de gemeente. Door een automatische signalering kan een efficiëntere
leging van containers worden bereikt waarbij een eventueel probleem van veel stortingen in een container
door mensen die niet in de directe omgeving wonen, worden gesignaleerd. Kan het college aangeven waarom
in Breda niet voor deze wijze van signaleren gekozen is en wat de meerkosten zijn om zo’n systeem alsnog in
te voeren?
5. In de containers zit een chip die volgens de brief gebruikt wordt voor het leegmaken van de juiste containers.
Onduidelijk is welke informatie wordt opgeslagen, of deze informatie bewaard wordt en of deze nog ergens
anders voor gebruikt wordt. Onze vraag is dan ook of het klopt dat de chip alleen gebruikt wordt voor het
legen van de juiste container en dat hiervan verder geen data van wordt gebruikt of bewaard.

 


Met vriendelijke groet,
Jos van Etten, Raadscommissielid
Peter Vissers, Raadscommissielid
Viola de Bruijn, Fractievoorzitter

 

Het antwoord van het college vindt u hier

Helaas is het college niet van zins iets aan te passen. Wij zullen het bij een evaluatie inbrengen.

Navraag over het eens in de twee weken ophalen van de GFT bakken in de zomer leert ons dat het de bedoeling is om in de zomer de GFT bakken een keer per week te gaan legen. In 2017 is dit volgens wethouder de Beer niet mogelijk vanwege de dubbele manier van afvalinzameling, oud en nieuw, waardoor er capaciteitsproblemen bestaan. Wij vinden dit jammer, zeker gezien de vele berichten over maaien in de GFT containers

Breda Gasvrij of toch NIET??

De gemeente Breda  wil in 2044 een CO2 neutrale en een gasvrije gemeente zijn (link)

Bij een van de eerste projecten waarop de gemeene invloed heeft wordt al afgeweken van dit voornemen. Het college heeft besloten toch nieuwbouwwoningen te realiseren met nieuwe gasaansluitingen. Reden voor Breda’97 om hier vragen over te stellen aan het College.

In  grote lijnen is het antwoord van het college dat het goedkoper was omdat er al een gasaanslluiting ligt op de bouwplek en dat een aansluiting op de stadsverwarming niet snel kon.

Het college gaat hier voorbij aan aardwarmte, die zeker voor dit project een alternatief had kunnen zijn. Het blijkt dat bij dit college dus de centen belangrijker zijn dan principes!

Breda'97 neemt de beantwoording van deze vragen mee bij het onderwerp uitvoeringsprogramma klimaat tijdens de commissie economie.

 

 Onderstaand de volledige vragen met antwoord van het college

Vraag 1.

Waarom wordt voor deze nog te bouwen woningen nu al afgeweken van het voornemen een gasloze gemeente te gaan worden?

Antwoord 1.

Lees meer...

Antwoorden op vragen van Breda '97 over de uitwerking van de subsidieverlening door wijkplatforms vraagt naar uw reactie.

Antwoorden op vragen van Breda '97 over de uitwerking van de subsidieverlening door wijkplatforms vraagt naar uw reactie.

De antwoorden van het collge op de vragen van Breda'97 vindt u onder de link

Volgens het college staan de dorps- en wijkplatforms voor iedereen open. Breda'97 is benieuwd hoe de betrokken burger dit ervaart, omdat wij nergens publicaties of uitnodigingen gezien hebben van dorps-of wijkraden om de vergaderingen bij te wonen. Wel hebben wij reacties ontvangen dat de dorps- of wijkraden niet conform dit principe zijn ingericht. Uiteraard zijn alle op- en aanmerkingen op het functioneren van de platforms welkom.

Heeft u hierover opmerkingen dan noren wij het graag. Stuur een mailtje naar ons of neem contact op met een van onze fractieleden

Lees meer...

Subcategorieën

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Mariele van IJperen

Bavel

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda'97 2017