Standpunten

Onbevredigende antwoorden op vragen over nalatenschap Winterland en openbaarheid over Betoverend Breda

Op 12 september heeft Breda'97 vragen gesteld over de nalatenschap van de twee Winterland edities, waarvoor de gemeente Breda meer dan een half miljoen euro aan subsidie verleend had. Met deze subsidies zijn onder andere veel attributen gekocht voor deze evenementen.

Inmiddels heeft Breda'97 antwoord gekregen op de door haar gestelde vragen (link).

Zoals wij al dachten zijn de met subsidiegelden gekochte goederen eigendom van de subsidieontvangers Showdriven BV en de stichting Winterland. Jammer genoeg is Showdriven BV failliet verklaard en over Stichting Winterland zij de diverse berichten die Breda’97 binnen heeft kregen ook niet al te positief.

Lees meer...

Bavel verdiend ook in de toekomst goede voorzieningen voor cultuur en verenigingsleven. Breda'97 vraagt geld voor onderzoek.

In de burgersessie presenteerde een afvaardiging van het Bavelse verenigingsleven en ondernemers de notitie "verzoek tot haalbaarheidsstudie multifunctionele accommodatie de Huif". In dit 16 bladzijde tellend document wordt op heldere wijze uiteengezet waarom Bavel een multifunctionele accommodatie nodig heeft voor Sport en cultuur en verenigingsleven.
Door de naderende sluiting van de Tussenpausz, die in de komende jaren wordt verwacht, zal Bavel in de nabije toekomst geen accommodatie meer hebben waar grotere evenementen ( meer dan 120 mensen) kunnen plaatsvinden. Nu worden er al incidenteel activiteiten gehouden in de Huif zoals bijvoorbeeld Bavel is Music. In de toekomst zal er meer gebruik gemaakt moeten worden van de Huif omdat er bij het sluiten van de Tussenpausz geen andere ruimten is voor de repetities van de Harmonie, de Bonte avonden, carnaval etc. etc.
Uitwijken naar Ulvenhout of Breda is volgens Breda'97 geen optie omdat het verenigingsleven in een dorp de smeerolie is voor een sociale en gezellige leefomgeving.
De initiatief nemers stellen daarom nieuwbouw of verbouw van de Huif op dezelfde centrale locatie voor.
Breda'97 steunt het initiatief van harte. Tijdens de bijeenkomst kondigde Jos van Etten al aan dat Breda'97 tijdens de begrotingsbehandeling een amendement in gaat dienen om geld uit te gaan trekken voor een onderzoek. Dat zal waarschijnlijk een Quick scan onderzoek worden waar snel onderzocht gaat worden naar de eisen, haalbaarheid en kosten van een verbouwde of nieuwe Huif.

Openbaar vervoer naar de dorpen verslechterd. Breda'97 stelt vragen aan het college

Op zondag met de bus naar Bavel? Vergeet het maar. Arriva aschrapt de buslijnen op zondag naar Bavel. Voor Breda'97, gesteund door de VVD onbegrijpelijk.

In een tijd waarbij het openbaar vervoer een prominente rol toegewezen krijgt in de mobiliteit wordt een heel dorp op zondag van het openbaar vervoer afgesloten. Waarom zouden inwoners van Bavel zich gestimuleerd worden om het openbaar vervoer te genruiken.

Nu is de bereikbaarheid van het openbaar vervoer in de dorpen van Breda al niet optimaal. Meestal loopt een lijn door het dorp en worden wijken ver van deze lijnen niet bediend. Op zich een ongelijke behandeling ten opzichte van de wijken in Breda.

Nu stelt Arriva ook nog een stadskaartje voor, dat niet geldig wordt voor de inwoners van de dorpen. Een onbegrijpelijke beslissing, zeker als je weet dat de afstanden van de uiteinden van de wijken vaak niet korter zijn dan de afstanden die gereden worden uit de dorpen.

Volgens BNdeStem maken het CDA en CU in de provinciale staten zich ook zorgen over deze veranderingen. Artikel BNdeStem

Breda'97 heeft darom samen met de VVD onderstaande vragen gesteld aan het college

Lees meer...

De lokale partijen in Breda geven het niet op en Breda '97 zeker niet

In Bndestem van 10 oktober stond een artikel onder de kop 

De lokale partijen in Breda geven het niet op

Na de voor de lokale partijen teleurstellende uitslag van de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart is ook Breda'97 aan het bekijken hoe we in de toekomst kunnen komen tot een grote lokale partij die positief kritisch is. 

Zoals in het artkel gemeld heeft Breda'97 na de verkiezingen een bijeenkomst belegd met de andere lokale partijen. "Enerzijds om te evalueren, anderzijds om vooruit te kijken en de vraag te stellen wat het beste is voor de kiezer", zegt fractievoorzitter Peter Vissers van Breda '97.

Doel is natuurlijk om meer zetels in de raad te krijgen dan de ene lokale zetel die er nu is.

De gesprekken zitten nog in de orienterende fase. Zodra er resultaten zijn zullen wij u informeren

Artikel BNdeStem

Hoe wordt de subsidie aan Betoverend Breda besteed en verantwoord?

De afgelopen twee jaar is meer dan een half miljoen euro subsidie verstrekt voor Winterland in de kerstperiode. Winterland wordt gehouden in de binnenstad.

De aanvragen en de verantwoordingen van de verstrekte subsidie werden geheim verklaard wat leidde tot grote ergernis van de oppositiepartijen. Hoe de verstrekte subsidies (van de gemeente, ondernemersfonds en citymarketing) werden besteed werd niet in het openbaar duidelijk. Daarom blijft de vraag staan hoe het kan dat in Prinsenbeek  Winterwonderland georganiseerd wordt met slechts 1500 subsidie. Subsidie die ook nog eens gestopt gaat worden

Ook is nog steeds niet duidelijk van wie de materialen zijn die gekocht zijn met de verstrekte subsidies? Materialen die waarschijnlijk goed gebruikt kunnen worden door de nieuwe organisatie Betoverend Breda.

Lees meer...

Breda'97 vraagt onderzoek naar de meerwaarde van door de gemeente gesponsorde evenementen.

Breda heeft de laatste jaren een aantal malen grootschalige evenementen gefaciliteerd en gefinancierd. Te denken valt aan Serious Request, Tour du Jour , Winterland en de Hockey Champions Trophy 2018. 

We zijn nu bezig om de Vuelta in 2020 door Breda te laten rijden. Allemaal evenementen, met de gedachte, om Breda nog beter op de kaart te zetten. 

De gedachte is dat dit goed is voor de economie in Breda en dat de investeringen renderen. Maar is dat ook zo? Tijdens de herijking hoe om te gaan met NAC is onderzoek gedaan naar de effecten, dit leverde heldere inzichten op hoe belangrijk NAC is voor Breda.

Breda'97 zou goed vinden om de maatschappelijke meerwaarde in beeld te brengen van deze evenementen voor onze stad en dorpen.

Bij deze evenementen is regelmatig gebleken dat de financiële risico’s groot zijn. Zo hebben we bij Serious Request te maken gehad met een forse overschrijding van het begrote budget. Daarom zijn we benieuwd hoe de financiëele resutaten zijn van de in juni gehouden Champions Thropy.

Daarom heeft Breda'97 de volgende vragen gesteld aan het college:

Lees meer...

Het dak van de Chasségarage is sterk genoeg voor de Breda Photo.

Het college heeft heel snel antwoord gegeven op onderstaande vragen of de constructie van het dak van de Chasségarage sterk genoeg is.

In hun antwoord geeft het college aan dat ook de constructie goed is doorgerekend en dat er aanvullende maatregelen getroffen zijn om het dak te beschermen. Bij eventuele schade is Breda Photo aansprakelijk.

Wij zijn zeer tevreden over dit antwoord. Er staat nu niets meer in de weg om te gaan genieten van Breda Photo!

Lees meer...

Dit zijn de speerpunten voor Breda'97 in het komende politieke jaar

Breda ’97 is als enige lokale politieke partij overgebleven in de Bredase raad. 11% van de kiezers kozen lokaal! De stemmen op de andere lokale partijen zijn doorgeschoven naar de landelijke partijen. Breda’97 heeft het belang van de inwoners van de gemeente Breda voor ogen en dat is niet hetzelfde als bij de landelijke partijen, die vaak toch gericht zijn op grote projecten waarmee ze kunnen pronken. De menselijke maat blijft dan ook voorop staan bij Breda’97.

Breda’97 wil dan ook dat er aandacht besteed gaat worden aan de leefbaarheid in de wijken en dorpen. Wat gaat het college doen aan het bevorderen van de sociale samenhang, het samenkomen, het met elkaar leven, goede wijk en dorpsvoorzieningen op het gebied van ouderenzorg en sport en verenigingsleven. Dit alles moet betaalbaar zijn en blijven zodat alle inwoners van Breda mee kunnen doen, dat ze gezond blijven door sport en niet vereenzamen.

Mede door de inbreng van Breda’97 wordt het afvalbeleid aangepast, en staan de bouw- en verenigingsloodsen voor carnavalsbouwclubs op de agenda van dit college. Breda’97 vindt ook dat er versnelde aandacht moet komen voor de verkeersafwikkeling in wijken en dorpen, o.a. Teteringen en Prinsenbeek slibben dicht. De evaluatie van het evenementenbeleid vinden wij belangrijk, omdat in het huidige beleid te veel rekening gehouden wordt met de belangen van de evenementenorganisatoren en te weinig met de inwoners. Evenementen horen niet in natuurgebieden zoals de Galderse meren thuis.

 

Pas in 2019 worden de GFT bakken in de zomer wekelijks geleegd

Wethouder Quaars heeft aangekondigd dat met ingang van de zomer van 2019 de GFT bakken wekelijks geleegd gaan worden. Helaas nog niet dit jaar. Breda'97 is heeft het college al sinds de proefperiode in de dorpen gewezen op de maden. Na ontkenning en de blokkade vanwege verhoogde kosten is er nu dan toch een doorbraak.


Breda'97 heeft dit onderwerp dan ook ingebracht in de coalitieonderhandelingen. Ook meerdere passen per huishouden wordt met ingang van 2019 ingevoerd en het aantal containers waar het restafval in gedeponeerd kan worden wordt op verzoek met 2 uitgebreid. Waarom de wethouder het gebruik van de containers niet vrijgeeft is ons niet duidelijk. Nu wordt er een bureaucratische oplossing gezocht voor een, naar onze mening, zeer klein probleem.
Maar goed, het begin van de oplossing van ergernissen is er, alleen nog even wachten.


Lees hier de raadsbrief van de wethouder

 

Subcategorieën

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020