Breda'97 vraagt onderzoek naar de meerwaarde van door de gemeente gesponsorde evenementen.

Breda heeft de laatste jaren een aantal malen grootschalige evenementen gefaciliteerd en gefinancierd. Te denken valt aan Serious Request, Tour du Jour , Winterland en de Hockey Champions Trophy 2018. 

We zijn nu bezig om de Vuelta in 2020 door Breda te laten rijden. Allemaal evenementen, met de gedachte, om Breda nog beter op de kaart te zetten. 

De gedachte is dat dit goed is voor de economie in Breda en dat de investeringen renderen. Maar is dat ook zo? Tijdens de herijking hoe om te gaan met NAC is onderzoek gedaan naar de effecten, dit leverde heldere inzichten op hoe belangrijk NAC is voor Breda.

Breda'97 zou goed vinden om de maatschappelijke meerwaarde in beeld te brengen van deze evenementen voor onze stad en dorpen.

Bij deze evenementen is regelmatig gebleken dat de financiële risico’s groot zijn. Zo hebben we bij Serious Request te maken gehad met een forse overschrijding van het begrote budget. Daarom zijn we benieuwd hoe de financiëele resutaten zijn van de in juni gehouden Champions Thropy.

Daarom heeft Breda'97 de volgende vragen gesteld aan het college:

 

 

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders
van gemeente Breda
Postbus 90156
4800 RH BREDA
Datum: 6-9-2918

Betreft: vragen op basis van artikel 9 Reglement van Orde

Onderwerp: Meerwaarde onderzoek evenementen en verantwoording ChampionsThropy

Breda heeft de laatste jaren een aantal malen grootschalige evenementen gefaciliteerd en gefinancierd. Te denken valt aan Serious Request, Tour du Jour , Winterland en de Hockey Champions Trophy 2018.

We zijn nu bezig om de Vuelta in 2020 door Breda te laten rijden. Allemaal evenementen, met de gedachte, om Breda nog beter op de kaart te zetten.
Het zou goed zijn om de maatschappelijke meerwaarde in beeld te brengen van deze evenementen voor onze stad en dorpen.

Bij deze evenementen is regelmatig gebleken dat de financiële risico’s groot zijn. Zo hebben we bij Serious Request te maken gehad met een forse overschrijding van het begrote budget.

Daarom hebben wij de volgende vragen aan uw college:

Bij de herijking van de relatie met NAC is onderzoek gedaan naar de maatschappelijke meerwaarde van NAC. Dat heeft ons een goed inzicht gegeven in de meerwaarde van NAC voor de stad en dorpen. Wij denken dat gezien de bedragen die voor deze grootschalige evenementen geïnvesteerd worden of nog worden uitgegeven, een onderzoek naar de maatschappelijke meerwaarde op zijn plaats is van deze evenementen, zodat de raad beter in staat gesteld kan worden om te kunnen bepalen of de geïnvesteerde bedragen te rechtvaardigen zijn.

Bent u voornemens het door ons bedoelde maatschappelijk meerwaardeonderzoek uit te laten voeren?

Geen financiële verplichtingen aan te gaan voor toekomstige grootschalig evenementen alvorens de maatschappelijke meerwaarde voor de inwoners uit onze stad en dorpen is vastgesteld?

Wij hebben aan de financiële verantwoording van Serious Request géén goed gevoel overgehouden. Een onafhankelijk onderzoek door de rekenkamer om de rechtmatigheid van het e.e.a. vast te stellen is er toen niet gekomen. Onze ervaring is dat door de raad beschikbaar gestelde budgetten makkelijk worden overschreden. Wij vragen ons oprecht af of het beschikbare budget van € 600.000,- voor de organisatie van de Hockey Champions Trophy toereikend is geweest.

Wanneer krijgt de raad de financiële verantwoording van de Hockey Champions Trophy 2018?

Is het college voornemens om ons voortaan pro-actief te informeren over financiële afwikkeling van eenmalige grootschalige evenementen?

Breda’97
Jos van Etten en Peter Vissers

 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020