Wat doet de gemeente Breda bij de uitbreiding van de A58 zuidelijke rondweg

De voorbereiding van de verbreding van de A58 ten zuiden van Ulvenhout is in volle gang. Rijkswaterstaat is de opdrachtgever en heeft ter voorbereiding van de uitbreiding inspraakavonden met belanghebbenden zoals o.a. stichting Markal, natuurverenigingen, dorpsraden en de gemeente Breda.

De gemeenteraad is niet op de hoogte gesteld van de inzet/doelen die de gemeente in deze inspraakrondes heeft. Ook wordt de gemeenteraad, en dus de bevolking van de gemeente Breda, niet op de hoogte gehouden over de voortgang.

Zo is er een voorstel om de A58 verdiept aan te gaan leggen om zo de weg  zoveel mogelijk aan het gezicht te onttrekken. Ook zijn er zaken die voor de inwoners van met name van Ulvenhout en Bavel van groot belang zijn, zoals geluidsoverlast en productie van fijnstof. Onbekend is in welke mate de gemeente hier zijn invloed aanwendt  om deze mogelijke extra overlast te beperken.

Bij de aanleg van de HSL hebben we kunnen zien wat voor ellende het oplevert als vooraf niet alle zaken goed zijn dichtgetimmerd. Met als gevog dat er nu door omwonenden al diverse rechtzaken gevoerd worden om bijvoorbeeld de  u ervaren geluidsoverlast  te beperken.

Breda'97 voorkomt dit liever en wil dat de gemeente er op toezoet dat alle mogelijke bezwaren in de plannen worden meegenomen. Uiteraard beslist Rijkswaterstaat, maar het lijkt ons stug dat zij hun wil zullen opdringen als belanghebbenden, vertegenwoordigd door de gemeente, op voorhand de plannen af keuren.

Om meer informatie van het college te krijgen heeft Breda'97 de volgende artikel 40 vragen gesteld:

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders

van gemeente Breda

Postbus 90156

4800 RH BREDA

Breda, 4 april 2017

Betreft: art. 40 Verbreding A58 onder Ulvenhout

Geacht college,

De A58 onder Ulvenhout gaat verbreed worden naar 2 * 3 rijstroken. Door deze verbreding moet er een aantal keuzes gemaakt worden over de inrichting van de nieuwe weg voor de komende 20, 30 jaar.

Het is daarom van belang dat alle belanghebbenden in deze besluitvorming goed vertegenwoordigd worden. Uit informatie die wij ontvangen hebben lijkt het alsof de gemeente zich aan de zijlijn opstelt als het gaat over de belangen van de inwoners en de gemeente. De natuur wordt goed vertegenwoordigd door o.a. Stichting Markdal en andere natuurbeschermingsorganisaties. De dorpsraad Ulvenhout is ook vertegenwoordigd in de gesprekken.

Aangezien de herinrichting van de A58 van groot belang is voor de leefomgeving van Ulvenhout en Bavel is het volgens Breda’97 van groot belang dat de gemeente de gemeenteraad op de hoogte gaat stellen over de voortgang van het proces en de gekozen strategie/doelstellingen die door dit college verdedigd worden.

Naast belangrijke natuurbeschermingsmaatregelen is het van groot belang dat de belangen van de inwoners goed vertegenwoordigd worden als het gaat om geluidsbescherming, uitstoot fijn stof, verhoging verkeershinder, etc.

Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college het met Breda’97 eens dat de belangen van de inwoners van Bavel en Ulvenhout goed moeten worden vertegenwoordigd? Kunt u dit toelichten?
  2. Is het college het met Breda’97 eens dat dit proces niet alleen overgelaten moet worden aan Rijkswaterstaat?
  3. Is het college het met Breda’97 eens dat het efficiënter en effectiever is om tijdens het voortraject optimaal gebruik te maken van invloed op het beslissingsproces en dat dit vele malen beter is dan achteraf allerlei procedures uit te moeten gaan vechten?
  4. Kan het college uiteen zetten wat de inzet is van de gemeente?
  5. Kan het college de gemeenteraad periodiek informeren over de voortgang van het proces?

Met vriendelijke groet,

Jos van Etten

Peter Vissers

Viola de Bruijn

 Het antwoord vindt u hier

In het antwoord staat o.a. dat "de randvoorwaarde voor de gemeente is dat tenminste wordt voldaan aan wettelijke normen op het gebied van natuur en milieu (geluid) en aan daarvan afgeleide functionele vereisten. Waar mogelijk proberen we gebruik te maken van zogeheten 'meekoppelkansen' om verdergaande ambities te realiseren."

Nu blijkt dat de wettelijke normen nu al gehaald worden. Onze inzet is dus meer dan de wettelijke normen, niet aan eenwegzijde geluidswerend afval en geen verhoogde ligging van de rondweg. De dorpsraden van Ulvenhout en Bavel zijn voorstander van een onderzoek naar en verdiepte aanleg van de weg. Wij steunen dit.

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020