Breda '97 Lokaal Sterk

  
  

Standpunten

Onduidelijkheid in subsidieverstrekking, niet alle aanvragen zijn openbaar

Tot onze verbazing krijgen de scoutingclubs in Breda geen subsidie meer. Breda’97 heeft in een motie gevraagd om alle subsidies en subsidie aanvragen openbaar te maken in het subsidieregister.

Volgens wethouder Bos was deze vraag overbodig omdat dit al was ingevoerd.
De scouting komt echter niet voor in het subsidieregister van 2018, terwijl er dus wel subsidieaanvragen ingediend zijn. Waarom niet is dan de grote vraag?
Dit is overigens niet de enige onjuistheid waarbij bij de aangevraagde bedragen onjuiste cijfers opgegeven worden.
Voor Breda’97 is het hierdoor moeilijk in te schatten wat de werkelijke behoefte is aan subsidies en of de bezuinigingen op de wijkplatforms voor 2019 terecht is.
Wij blijven streven naar een transparant subsidieregister met de juiste getallen, zowel voor aanvraag als toekening.
Kloppen je gegevens in het subsidie ook niet laat het ons weten!

Meer gedetailleerde informatie vind je in de onderstaande links:

Lees meer...

Breda’97 staat ook bij de begroting 2019 voor de mensen, wijken en dorpen

C61F29BE A7CD 4A14 9EAC 4D8BC91CAB8F

Tijdens de behandeling van de begroting 2019 kwam Peter Vissers, fractievoorzitter van Breda’97, eerste aan het woord.

Breda’97 vindt de begroting 2019 met 476 bladzijden en 450 vragen van de fracties onleesbaar en moeilijk te doorgronden. Daarom stelde Breda’97 dat de begroting en jaarstukken leesbaarder en eenvoudiger moeten worden. Wethouder Bos heeft toegezegd met verbeteringen te komen en de leesbaarheid te vergroten.

De verwachtte sluiting van de Tussenpausz in Bavel levert voor verenigingen in de toekomst problemen op, daarom vroeg Breda’97 samen met andere partijen om een QuickScan naar een onderzoek naar een oplossing. Naar verwachting van de Bavelse werkgroep zou dat in of bij de Huif moeten zijn. Deze motie is raad breed aangenomen.(zie link onderaan voor alle aangenomen amendementen en moties)

Voor Ulvenhout vroeg Breda’97 om samen met de werkgroep verenigingsloods te zoeken naar oplossingen voor de te sluiten verenigingsloods aan de Slotlaan. De door Breda’97 ingediende motie werd door alle partijen, behalve 50+ aangenomen.

Lees meer...

Marcel van der Mast het derde burgerraadslid voor Breda'97

Breda’97 had tot voor kort maar recht op twee burgerraadsleden. Daardoor kon Marcel niet meer deelnemen aan de vergaderingen van de het Bredaas Beraad.  Na een wijziging van de spelregels kon Marcel op 25 oktober benoemd worden als derde burgerraadslid voor Breda’97.

Tijdens zijn introductiewoorden zei Marcel dat hij blij was dat hij zich weer in mag zetten voor de Bredaenaars.

Naast zijn werk is Marcel o.a. oprichter van Club Kruimel en zet hij zich in voor AED proof.

Wij zijn blij met de versterking van ons fractieteam en wensen Marcel veel succes.

 

Onbevredigende antwoorden op vragen over nalatenschap Winterland en openbaarheid over Betoverend Breda

Op 12 september heeft Breda'97 vragen gesteld over de nalatenschap van de twee Winterland edities, waarvoor de gemeente Breda meer dan een half miljoen euro aan subsidie verleend had. Met deze subsidies zijn onder andere veel attributen gekocht voor deze evenementen.

Inmiddels heeft Breda'97 antwoord gekregen op de door haar gestelde vragen (link).

Zoals wij al dachten zijn de met subsidiegelden gekochte goederen eigendom van de subsidieontvangers Showdriven BV en de stichting Winterland. Jammer genoeg is Showdriven BV failliet verklaard en over Stichting Winterland zij de diverse berichten die Breda’97 binnen heeft kregen ook niet al te positief.

Lees meer...

Bavel verdiend ook in de toekomst goede voorzieningen voor cultuur en verenigingsleven. Breda'97 vraagt geld voor onderzoek.

In de burgersessie presenteerde een afvaardiging van het Bavelse verenigingsleven en ondernemers de notitie "verzoek tot haalbaarheidsstudie multifunctionele accommodatie de Huif". In dit 16 bladzijde tellend document wordt op heldere wijze uiteengezet waarom Bavel een multifunctionele accommodatie nodig heeft voor Sport en cultuur en verenigingsleven.
Door de naderende sluiting van de Tussenpausz, die in de komende jaren wordt verwacht, zal Bavel in de nabije toekomst geen accommodatie meer hebben waar grotere evenementen ( meer dan 120 mensen) kunnen plaatsvinden. Nu worden er al incidenteel activiteiten gehouden in de Huif zoals bijvoorbeeld Bavel is Music. In de toekomst zal er meer gebruik gemaakt moeten worden van de Huif omdat er bij het sluiten van de Tussenpausz geen andere ruimten is voor de repetities van de Harmonie, de Bonte avonden, carnaval etc. etc.
Uitwijken naar Ulvenhout of Breda is volgens Breda'97 geen optie omdat het verenigingsleven in een dorp de smeerolie is voor een sociale en gezellige leefomgeving.
De initiatief nemers stellen daarom nieuwbouw of verbouw van de Huif op dezelfde centrale locatie voor.
Breda'97 steunt het initiatief van harte. Tijdens de bijeenkomst kondigde Jos van Etten al aan dat Breda'97 tijdens de begrotingsbehandeling een amendement in gaat dienen om geld uit te gaan trekken voor een onderzoek. Dat zal waarschijnlijk een Quick scan onderzoek worden waar snel onderzocht gaat worden naar de eisen, haalbaarheid en kosten van een verbouwde of nieuwe Huif.

Openbaar vervoer naar de dorpen verslechterd. Breda'97 stelt vragen aan het college

Op zondag met de bus naar Bavel? Vergeet het maar. Arriva aschrapt de buslijnen op zondag naar Bavel. Voor Breda'97, gesteund door de VVD onbegrijpelijk.

In een tijd waarbij het openbaar vervoer een prominente rol toegewezen krijgt in de mobiliteit wordt een heel dorp op zondag van het openbaar vervoer afgesloten. Waarom zouden inwoners van Bavel zich gestimuleerd worden om het openbaar vervoer te genruiken.

Nu is de bereikbaarheid van het openbaar vervoer in de dorpen van Breda al niet optimaal. Meestal loopt een lijn door het dorp en worden wijken ver van deze lijnen niet bediend. Op zich een ongelijke behandeling ten opzichte van de wijken in Breda.

Nu stelt Arriva ook nog een stadskaartje voor, dat niet geldig wordt voor de inwoners van de dorpen. Een onbegrijpelijke beslissing, zeker als je weet dat de afstanden van de uiteinden van de wijken vaak niet korter zijn dan de afstanden die gereden worden uit de dorpen.

Volgens BNdeStem maken het CDA en CU in de provinciale staten zich ook zorgen over deze veranderingen. Artikel BNdeStem

Breda'97 heeft darom samen met de VVD onderstaande vragen gesteld aan het college

Lees meer...

De lokale partijen in Breda geven het niet op en Breda '97 zeker niet

In Bndestem van 10 oktober stond een artikel onder de kop 

De lokale partijen in Breda geven het niet op

Na de voor de lokale partijen teleurstellende uitslag van de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart is ook Breda'97 aan het bekijken hoe we in de toekomst kunnen komen tot een grote lokale partij die positief kritisch is. 

Zoals in het artkel gemeld heeft Breda'97 na de verkiezingen een bijeenkomst belegd met de andere lokale partijen. "Enerzijds om te evalueren, anderzijds om vooruit te kijken en de vraag te stellen wat het beste is voor de kiezer", zegt fractievoorzitter Peter Vissers van Breda '97.

Doel is natuurlijk om meer zetels in de raad te krijgen dan de ene lokale zetel die er nu is.

De gesprekken zitten nog in de orienterende fase. Zodra er resultaten zijn zullen wij u informeren

Artikel BNdeStem

Hoe wordt de subsidie aan Betoverend Breda besteed en verantwoord?

De afgelopen twee jaar is meer dan een half miljoen euro subsidie verstrekt voor Winterland in de kerstperiode. Winterland wordt gehouden in de binnenstad.

De aanvragen en de verantwoordingen van de verstrekte subsidie werden geheim verklaard wat leidde tot grote ergernis van de oppositiepartijen. Hoe de verstrekte subsidies (van de gemeente, ondernemersfonds en citymarketing) werden besteed werd niet in het openbaar duidelijk. Daarom blijft de vraag staan hoe het kan dat in Prinsenbeek  Winterwonderland georganiseerd wordt met slechts 1500 subsidie. Subsidie die ook nog eens gestopt gaat worden

Ook is nog steeds niet duidelijk van wie de materialen zijn die gekocht zijn met de verstrekte subsidies? Materialen die waarschijnlijk goed gebruikt kunnen worden door de nieuwe organisatie Betoverend Breda.

Lees meer...

Breda'97 vraagt onderzoek naar de meerwaarde van door de gemeente gesponsorde evenementen.

Breda heeft de laatste jaren een aantal malen grootschalige evenementen gefaciliteerd en gefinancierd. Te denken valt aan Serious Request, Tour du Jour , Winterland en de Hockey Champions Trophy 2018. 

We zijn nu bezig om de Vuelta in 2020 door Breda te laten rijden. Allemaal evenementen, met de gedachte, om Breda nog beter op de kaart te zetten. 

De gedachte is dat dit goed is voor de economie in Breda en dat de investeringen renderen. Maar is dat ook zo? Tijdens de herijking hoe om te gaan met NAC is onderzoek gedaan naar de effecten, dit leverde heldere inzichten op hoe belangrijk NAC is voor Breda.

Breda'97 zou goed vinden om de maatschappelijke meerwaarde in beeld te brengen van deze evenementen voor onze stad en dorpen.

Bij deze evenementen is regelmatig gebleken dat de financiële risico’s groot zijn. Zo hebben we bij Serious Request te maken gehad met een forse overschrijding van het begrote budget. Daarom zijn we benieuwd hoe de financiëele resutaten zijn van de in juni gehouden Champions Thropy.

Daarom heeft Breda'97 de volgende vragen gesteld aan het college:

Lees meer...

Subcategorieën

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Mariele van IJperen

Bavel

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda'97 2017