Breda '97 Lokaal Sterk

  
  

Standpunten

Breda'97 wijst college op het bestaan van de wijken en dorpen tijdens de voorjaarsnota 2020

 

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota presenteert het college hun plannen voor het komende jaar. Later in het jaar zal hierop de begroting worden gemaakt. De politieke partijen kunnen hun wensen en bedenken geven op de gepresenteerde voorjaarsnota. 

Uiteraard kijkt Breda'97 eerst naar de plannen voor de wijken en dorpen. Die gaan, voor Breda'97, voor grote projecten die dit college graag wil. Dus wij kiezen eerder voor een multifunctionele accommodatie, een verenigingsloods in Ulvenhout en een nieuwe sporthal voor Princenhage dan dat we kiezen voor het nu aanleggen van de Nieuwe Mark. 

De jaarrekening 2018 leerde ons dat dit college volop bezig is met het uitgeven van geld door de leningen te verhogen en presenteerde daarnaast een verlies van dik 8 miljoen.

Tijd voor keuzes dus. Hieronder vind je de bijdrage van Peter Vissers zoals hij deze tijdens de behandeling van de voorjaarsnota heeft uitgesproken.

Lees meer...

Breda heeft over 2018 een tekort van 8 miljoen en in de nabije toekomst nauwelijks geld voor investeringen.


huifBreda'97 vindt dat het jaarverslag van de gemeente Breda over 2018 moeilijk leesbaar is. Een motie van Breda'97 in 2018 om het college aan te zetten tot een duidelijker leesbaar stuk te komen heeft niet veel geholpen. Dat het een hardnekkig probleem is blijkt wel uit een rapportage uit 2011 van de Rekenkamer die zich hierover ook al beklaagde.

Alhoewel het college vindt dat Breda er financieel er goed voorstaat is Breda'97 het daar in ieder geval niet mee eens.

Lees meer...

Wat vindt Breda'97 van de voorstellen tot het leveren van een tegenprestatie door Bijstandgerechtigden?

Conclusies Breda'97In 2015 is de participatiewet met daarin de tegenprestatie door de landelijke overheid ingevoerd.

Bij de decentralisaties van het sociaal domein in 2015 zijn de taken van de participatiewet naar de gemeente overgegaan. De tegenprestatie op sociaal maatschappelijk vlak had toen al ingevoerd moeten worden. De gemeente Breda heeft in de afgelopen vier jaar mensen in de bijstand nooit actief aangesproken om een tegenprestatie te leveren voor de ontvangen bijstandsuitkering. Breda’97 was toen al en is dat nog steeds voor een vrijwillige tegenprestatie, omdat alleen dan een tegenprestatie gemotiveerd wordt uitgevoerd

Maar wat is nu eigenlijk de tegenprestatie

Zie hiervoor het filmpje met de uitleg van de gemeente Rotterdam

https://m.youtube.com/watch?v=9hJ2aRLRghE

Het voorstel van het college voor de gemeente Breda gaat hier ondanks de verwijzing in het bestuursakkoord naar de Rotterdamse methode anders mee om:

In Breda wil men vanaf april ook mensen die al sociaal maatschappelijk betrokken zijn en in trede 4 van de participatieladder staan ook om een tegenprestatie vragen

Lees meer...

Verbreding A58

foto nosVandaag hebben Peter Vissers en Jos van Etten met Wethouder Boaz Adank gesproken over de verbreding van de A58 tussen knooppunt Galder en knooppunt Annabos.


Breda ‘97 wilde van de wethouder weten wat de prioriteiten van de gemeente zijn voor deze verbreding richting Rijkswaterstaat. Dit omdat het tijdens de presentaties van de Dorpsraden van Bavel en Ulvenhout met de vereniging Markdal in november onduidelijk was of de gemeente dezelfde prioriteiten heeft als de genoemde verenigingen.Uiteraard zitten er ook verschillen tussen de prioriteiten tussen deze clubs maar allen willen op zijn minst geen verslechtering van de huidige situatie en liefst een verbetering.

Lees meer...

Slechte fietspaden aan de Allerheiligenweg worden pas in 2021 aangepakt

Al vele jaren zijn de fietspaden langs de Allerheiligenweg tussen het Valkeniersplein en de Ulvenhoutselaan erg slecht. Zo slecht dat er nu borden staan met het slecht wegdek icoon!.
Op vragen van Breda'97 werd aangegeven dat de fietspaden pas in 2021 wordt aangepakt.

Reden:"Tijdens het programmeren is gebleken dat de werkzaamheden aan de betreffende fietspaden diverse raakvlakken hebben met andere disciplines. Zo hebben de werkzaamheden aan de Allerheiligenweg een directe relatie met de bomen en daarnaast trachten we om de werkzaamheden gezamenlijk uit te voeren met het vervangen/aanpassen van de verkeersregelinstallaties. Deze combinatie van werkzaamheden vraagt om een gedegen afstemming qua budget, belangen en uitvoeringsjaar. Om die reden is de beoogde planning om de werkzaamheden in 2021 gelijktijdig uit te voeren."

Lees meer...

Verklaring fractievoorzitters over de Nashville-verklaring.

Tekst zoals deze is uitgesproken door burgemeester Depla namens alle partijen in de Bredase gemeenteraad tijdens het Bredaas Beraad van 10 januari 2019.

Houden van wie je wilt

Ook als het om liefde gaat, brengt Breda het graag samen. Voor iedereen. Want liefde is een zaak van en voor iedere Bredanaar. Dat is anno 2019 de gewoonste zaak van de wereld. En dat moet voor altijd zo blijven.

Wij hebben als voltallige gemeenteraad van Breda kennis genomen van de zogenaamde Nashville-verklaring. Wij erkennen het recht op vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en geloofsovertuiging. Het ontkennen, diskwalificeren en beknotten van de vrijheid van de complete LHBTI-gemeenschap, stuit ons enorm tegen de borst en druist in tegen hoe wij vinden dat we in Breda met elkaar omgaan.

Lees meer...

Onduidelijkheid in subsidieverstrekking, niet alle aanvragen zijn openbaar

Tot onze verbazing krijgen de scoutingclubs in Breda geen subsidie meer. Breda’97 heeft in een motie gevraagd om alle subsidies en subsidie aanvragen openbaar te maken in het subsidieregister.

Volgens wethouder Bos was deze vraag overbodig omdat dit al was ingevoerd.
De scouting komt echter niet voor in het subsidieregister van 2018, terwijl er dus wel subsidieaanvragen ingediend zijn. Waarom niet is dan de grote vraag?
Dit is overigens niet de enige onjuistheid waarbij bij de aangevraagde bedragen onjuiste cijfers opgegeven worden.
Voor Breda’97 is het hierdoor moeilijk in te schatten wat de werkelijke behoefte is aan subsidies en of de bezuinigingen op de wijkplatforms voor 2019 terecht is.
Wij blijven streven naar een transparant subsidieregister met de juiste getallen, zowel voor aanvraag als toekening.
Kloppen je gegevens in het subsidie ook niet laat het ons weten!

Meer gedetailleerde informatie vind je in de onderstaande links:

Lees meer...

Breda’97 staat ook bij de begroting 2019 voor de mensen, wijken en dorpen

C61F29BE A7CD 4A14 9EAC 4D8BC91CAB8F

Tijdens de behandeling van de begroting 2019 kwam Peter Vissers, fractievoorzitter van Breda’97, eerste aan het woord.

Breda’97 vindt de begroting 2019 met 476 bladzijden en 450 vragen van de fracties onleesbaar en moeilijk te doorgronden. Daarom stelde Breda’97 dat de begroting en jaarstukken leesbaarder en eenvoudiger moeten worden. Wethouder Bos heeft toegezegd met verbeteringen te komen en de leesbaarheid te vergroten.

De verwachtte sluiting van de Tussenpausz in Bavel levert voor verenigingen in de toekomst problemen op, daarom vroeg Breda’97 samen met andere partijen om een QuickScan naar een onderzoek naar een oplossing. Naar verwachting van de Bavelse werkgroep zou dat in of bij de Huif moeten zijn. Deze motie is raad breed aangenomen.(zie link onderaan voor alle aangenomen amendementen en moties)

Voor Ulvenhout vroeg Breda’97 om samen met de werkgroep verenigingsloods te zoeken naar oplossingen voor de te sluiten verenigingsloods aan de Slotlaan. De door Breda’97 ingediende motie werd door alle partijen, behalve 50+ aangenomen.

Lees meer...

Marcel van der Mast het derde burgerraadslid voor Breda'97

Breda’97 had tot voor kort maar recht op twee burgerraadsleden. Daardoor kon Marcel niet meer deelnemen aan de vergaderingen van de het Bredaas Beraad.  Na een wijziging van de spelregels kon Marcel op 25 oktober benoemd worden als derde burgerraadslid voor Breda’97.

Tijdens zijn introductiewoorden zei Marcel dat hij blij was dat hij zich weer in mag zetten voor de Bredaenaars.

Naast zijn werk is Marcel o.a. oprichter van Club Kruimel en zet hij zich in voor AED proof.

Wij zijn blij met de versterking van ons fractieteam en wensen Marcel veel succes.

 

Subcategorieën

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Mariele van IJperen

Bavel

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda'97 2017