Lokaal sterk

  
  

Verkiezingsprogramma 2014


Breda’97 LOKAAL STERK

 

Breda’97 is een lokale partij, ontstaan door de herindeling, dus al 17 jaar actief in de gemeenteraad. Breda"97 is niet gelieerd aan de landelijke politiek.
Breda’97 is een onafhankelijke lokale partij voor alle inwoners van Breda en de dorpen.
Onze houding is actief en constructief met aandacht voor alle facetten van het leven.
Breda’97 luistert naar de inwoners en laat hun mening terugkomen in de Bredase besluitvorming. Breda’97 is geen belangenpartij, maar steunt het belang van iedere inwoner.

 

 

Identiteit stad, wijk en dorp

Aandacht voor alle wijken en dorpen, waarbij de eigen kenmerken en eigen samenlevingsvormen herkenbaar zijn en blijven.

Dit geldt voor het sociale karakter maar ook voor de opbouw van de wijk of het dorp.
De opmerkingen en aanbevelingen van burgers in de wijk maar ook hun stem via wijk en dorpsraden zullen mede de basis vormen van onze meningsvorming. Deze opmerkingen van klankbordgroepen, dorps- en wijkraden zijn belangrijk, maar daarnaast kan ook de adviesfunctie van belangrijke partners in de stad voor Breda'97 een uitgangspunt zijn in de gedachtegang.
Wij denken daarbij bv. aan de fietsersbond, de ouderenbonden de OBA en de zorg gerelateerde organisaties.

Voor een dorp zal de kleinschaligheid belangrijk zijn, voor een wijk in de stad zal het karakter in balans behoren te zijn met zijn omgeving.

Voor het centrum is het belangrijk dat we de commerciële levendigheid bevorderen. En de kwaliteit van vandaag niet alleen vasthouden maar ook verbeteren.
Breda'97 wil ook de woon en leefbaarheid van het centrum optimaliseren.
Speciale aandacht voor de ouderen maar ook voor de jeugd op alle terreinen zoals werk, scholing, huisvesting, zorg en sport.

Communicatie Gemeente naar burgers

De kloof tussen burger en overheid is van alle tijden. De burger voelt zich vaak onbegrepen en niet gehoord.

Noodzakelijk is een transparante overheidsorganisatie met duidelijke besluitvorming en regelgeving.
Dienstverlening aan de burgers moet voldoen aan de hoogste kwaliteitsnorm.
Breda'97 verwacht een proactieve en stimulerende houding van de ambtenaren bij burger initiatieven. Duidelijkheid over het vergunningenbeleid. Consequent handhavingsbeleid.
Publieke functie in de dorpen en wijken behouden, vernieuwen of uitbreiden voor front-office service. Optimaliseren van loketfuncties.

Onderzoek naar het instellen van districtswethouders en de daarbij horende budgetten.

De burger is de klant en de gemeente moet klantvriendelijk met hen omgaan.
De communicatie tussen de gemeente en de burger kan altijd beter en hieraan dient voortdurend te worden gewerkt.
De grootste 2 frustraties voor de burger :
1. waar kan ik terecht met mijn probleem, klacht of vraag?
2. waarom duurt het allemaal zo lang?


Daarom willen wij

 • betere benaderbaarheid van gemeentelijke afdelingen en ambtenaren
 • snelle reacties op vragen en problemen
 • dat er nog meer gedaan wordt om de klachtenafhandeling beter te structureren
 • adequate en vooral snelle actie van de gemeente bij problemen of handhavingsituaties zoals geluidsoverlast, milieudelicten
 • duidelijke en open communicatie naar burger en/of Dorps/Wijkraden over aanpassingen van welke aard dan ook in het betreffende gebied. Zodat er niet achteraf aanpassingen nodig zijn die vooraf besproken hadden kunnen worden
 • aandacht voor verbetering van verslaglegging van raadsvergaderingen naar de burger zowel door de raad, maar ook in regionale, stads- en wijkbladen
 • bezoekers op afspraak aan de gemeentelijke balie van het stadskantoor gratis een uur laten parkeren.
 •  

Wonen

Breda’97 vindt goede, levensloop bestendige, passende woningen voor iedereen een vanzelfsprekendheid.

De bouw van bereikbare woningen voor starters, één-ouder gezinnen, woningen/appartementen voor ouderen, goede woningen voor gehandicapten en studenten, staan bij Breda’97 hoog in het vaandel.
De mogelijkheden voor bouwen in eigen beheer heeft onze voorkeur voor iedereen Ook voor starters en mensen die aangepaste woningen nodig hebben.Wijken worden hierdoor levendiger. .

Wij streven naar de mogelijkheid om een wooncarrière in eigen wijk te beleven.

Kortom van jong tot oud in je eigen wijk wonen in allerlei woonvormen.
Project :"Wonen boven winkels" blijvend stimuleren om het wonen in het centrum leefbaar te maken. Tevens vragen we deze aandacht uit te breiden met: "Wonen in winkels".
Grondprijzen aanpassen aan de markt zodat bouwen tot een mogelijkheid blijft voor iedereen in Breda en men niet naar de buurgemeenten hoeft uit te wijken.

Woonomgeving

Het woonbeleven is gekoppeld aan de omgeving waarin men woont en het draagt enorm bij aan het welzijn van mensen. Er is grote aandacht bij ons voor dit onderwerp.

Erg belangrijk is dat de inwoners van een buurt zich ook verantwoordelijk en verbonden voelen met hun wijk.
Een aantal punten :

 • wijkontwikkeling steunen om te komen tot gedifferentieerde buurten
 • extra aandacht voor centra/pleinen in de wijk alsmede voor de inlopers van de stad
 • het blijven inzetten van herstructurering in aandachtswijken 
 • stad en gebouwen goed toegankelijk maken voor mensen met een fysieke beperking
 • wijk en dorpsactiviteiten stimuleren en activeren
 • verkeersveiligheid optimaliseren in samenspraak met de buurt
 • goed milieuvriendelijk onderhoud van wegen en pleinen
 • vervuiling en vernielingen aanpakken samen met de buurtbewoners
 • meer ruimte reserveren voor speel– en hondenuitlaatvoorzieningen, bomen en struiken
 • betere handhaving en maatregelen ter voorkoming van geluidsoverlast
 • voldoende stads- en politietoezicht om agressie, geluidsoverlast, vernieling en vervuiling te voorkomen
 • sociale samenhang bevorderen door het faciliteren van de wijkontmoetingscentra en/of buurthuizen.

 

Veiligheid

Net zoals elders, hebben de inwoners van Breda soms ook te lijden onder diefstal, drankmisbruik, drugsproblematiek, vernielingen, woninginbraak, geluidsoverlast, geweld etc.

Wij blijven ieder jaar weer vragen om meer politiemankracht en voor meer toezicht op straat, want beide laten echt te wensen over.
Als gemeente hebben we helaas maar beperkte invloed op de inzet van het politieapparaat. We kunnen hierin niet alles zelf bepalen.
Voor het toezicht op straat is Breda’97 groot voorstander van bike-teams, zowel door stadstoezicht als de politie, in elke wijk en ieder dorp. De dorps of wijk agent is niet overbodig. Het is een cruciale factor in het beheer en controle. Een essentieel onderdeel in de veiligheid.
Toezicht is erg belangrijk omdat het sterk preventief werkt. Minder vandalisme, minder asociaal gedrag, minder criminaliteit, minder zwerfafval en minder agressie is daarbij de doelstelling.

 

Maar wij zien ook graag initiatief vanuit de burger, omdat de sociale controle onontbeerlijk is voor een veiliger woonomgeving.
Daarnaast stuurt verantwoord gedrag van iedere burger de leefbaarheid van onze omgeving.
Ieder dient zich aan de regels te houden en bijvoorbeeld geen overlast veroorzaken.
Wij zijn voor cameratoezicht op vernielings- en inbraakgevoelige plaatsen, zoals parkeerterreinen, stationsgebieden.
Parkeerwachten en stadstoezichthouders meer taken toedelen op het gebied van toezicht.
Straatverlichting speelt een grote rol bij veiligheid of het gevoel daarin. De gemeente moet hier blijvend aandacht geven zodat deze optimaal functioneert.

 

Volksgezondheid

De zorg voor de gezondheid van de burger is een basisvoorziening.

Het is van belang dat ook de gemeente haar aandeel in de gezondheidszorg actief oppakt.
Wij rekenen het tot onze taak:
· huisartsenposten in wijken te faciliteren
· ondersteuning van de instellingen bij voorlichting over drank en drugsgebruik
· opbouw van een betrouwbaar AED -netwerk te voltooien en te onderhouden
· een betaalbare GGD.

 

Sport

Bewegen is belangrijk voor iedereen en is een katalysator voor integratie, gezondheid en sociale netwerken. 

Faciliteren in breedtesport zorgt ervoor dat iedereen in beweging kan komen. De inzet daarbij is dat iedereen die sport kan beoefenen die hij wenst.
Daarnaast wordt topsport steeds belangrijker. Topsport stimuleert breedtesport in alle vormen.
Een nieuw topsportcentrum dat tevens geschikt is voor de breedtesport is geen luxe. De ontwikkeling kan in samenwerking met de markt of met het voortgezet onderwijs zijn beslag krijgen.

Schoolzwemmen stimuleren.

 

Het zwembad "de Wolfslaar"open houden.
Het door andere uitgevoerde onderhoud kan beter van de verschillende sportvoorzieningen zoals bv. het zwembad, maar ook de ijsbaan.
Het gebruik van de Galderse Meren optimaliseren en het parkeren regelen en verbeteren. Het volledig privatiseren moet volgens Breda'97 voorkomen worden..

 

Cultuur

Grote aandacht voor ons erfgoed ! 

Breda’97 heeft niet voor niets het initiatief genomen de Grote Kerk een deel van het jaar gratis toegankelijk te maken.
Monumenten in ere houden. Geen monumentale panden of kerken meer slopen. We realiseren ons dat dit veel geld kost en dat er een goede bestemming voor moet worden gezocht. Maar het cultuurerfgoed is van ons allemaal en moet gekoesterd worden. Het aanschrijven van eigenaren van deze panden bij slecht of verwaarloosd onderhoud dient actief te worden opgepakt.

 

Het herijken van de cultuurparagraaf is nodig.
Zo vindt Breda'97 dat we moeten kijken of we zo door moeten gaan met MOTI. Verzelfstandiging is daarbij zeker een optie.

 

Breda moet betaalbare en voldoende atelierruimten voor beeldende kunstenaars ontwikkelen. Daarbij denken we aan het gebruik van leegstaande kantoor- en bedrijfspanden.

Toegankelijkheid stimuleren van minder draagkrachtige gezinnen voor deelname aan het volle culturele leven ev. via de Bredapas.

Een bibliotheek is een primaire voorziening die voor elke burger bereikbaar moet zijn. Met een bibliotheek kan je een sociale ontmoetingsruimte creëren, door er diverse activiteiten te organiseren. Met ruimere openingstijden en een koffiecorner wordt de drempel nog verder verlaagd. Het opheffen van verschillende vestigingen van de bibliotheek in wijken en dorpen strookt niet met de gedachten van Breda'97. Vandaag doen we een te grote stap terug met het sluiten daarvan. Het geboden alternatief is totaal onvoldoende. Zowel in de stad, als in de wijken en de dorpen. Ondanks dat verzelfstandiging een feit is, vindt Breda'97 dat onze invloed maximaal moet zijn..

Van groot belang is het dat de jeugd via de ‘”Nieuwe Veste” kennis maakt met de vele kanten van cultuurbeleven. Muziek en alle andere vormen van creativiteit zijn van belang voor de verdere ontwikkeling van onze jeugd. Jeugdmuziekonderwijs moeten we blijvend stimuleren.

Wij steunen ondermeer kindertheater Muzipo en dansgezelschap De Stilte.

Breda’97 is voor spreiding van de evenementen over de gemeente.
Voor kleine evenementen dient de gemeente facilitair te zijn. Ondersteuning daarbij is de basis waarop een wijk of dorp haar belangrijke sociale contacten kan optimaliseren

 

Sociaal beleid voor Jong en Oud
Elke burger van Breda is voor Breda’97 gelijk. Er mag geen tweedeling ontstaan in de maatschappij, noch op basis van leeftijd, van sekse, van religie, van afkomst of van sociale status.
Sociale of maatschappelijke achterstand is niet acceptabel. Dat moet gelden voor iedereen die niet door eigen schuld hierin is geraakt. Armoede is niet aanvaardbaar.

 

De slogan van Breda‘97 "Samen Leven is met elkaar Leven" willen wij op alle mogelijke manieren inhoud geven.
Respect voor elkaar en rekening houden met elkaar, staat bovenaan onze lijst.

 

Goede voorbereiding is nodig voor het oppakken van de transitie van rijkstaken naar de gemeente van de jeugd en thuiszorg. Waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op de bestaande aanpak en uitvoering.
Veel aandacht hoort te gaan naar jongeren en ouderen. Beide groepen kunnen veel voor elkaar betekenen. Dit bevordert de sociale samenhang en voorkomt dat mensen, jong of oud, uitgesloten worden in onze maatschappij. Vroegtijdige signalering van problemen met ouders en kinderen kan veel oplossen.
De betrokkenheid van mensen met enige vorm van beperking, moet aandacht blijven krijgen.
Zij moeten als een volwaardige burger kunnen functioneren.
Participatie is zeer belangrijk omdat het ieder het gevoel geeft er ook echt bij te horen.
Iedereen die aanklopt voor financiële hulp moet ook bereid zijn daarvoor iets terug te doen.
Veel verenigingen hebben moeite om vrijwilligers te vinden, aan de gemeente de taak om aan mensen die bijstand krijgen het verzoek te doen een vrijwilligersfunctie te vervullen als tegenprestatie. Hiermee bevorder je ook de participatie.

 

Aandacht voor de vereenzaming van ouderen door onder andere het openhouden van wijkcentra en buurthuizen. Het stimuleren en begeleiden van hulp door participatie vanuit die centra voor allerlei acties en ondersteuning geeft een uitgebreide mogelijkheid voor buurt en wijk werk. Ook verenigingen kunnen daar een rol in spelen.

 

Internationale solidariteit

Breda’97 is van mening dat onze stad kennis en vaardigheden kan delen met andere 

steden in de wereld. Daarom hebben wij ons actief ingezet voor de samenwerking met de Zuid-Afrikaanse stad Ekurhuleni. Ook in de komende bestuursperiode zal deze samenwerking moeten worden gecontinueerd
Wij staan volledig achter de doelstellingen, die uiteindelijk tot een eerlijker verdeling van gezondheid, voedsel en ontwikkelingsmogelijkheden moeten leiden.

 

Onderwijs

In ons land is de basisontwikkeling gegarandeerd. Vervolgonderwijs hoort tot ieders mogelijkheid. Wie hoger onderwijs kan en wil volgen, heeft daartoe ook de mogelijkheid.

Onderwijs dient in goede gebouwen plaats te vinden.
Het blijft dan ook een verantwoordelijkheid van de gemeente Breda in het bijzonder,
om controle uit te voeren op de wijze waarop de door gedecentraliseerde taak wordt uitgevoerd:

 • zorgen voor goede schoolgebouwen die ruim zijn en een goed binnenklimaat hebben
 • de ontwikkeling van brede scholen te ondersteunen en daarvoor gebouwen te creëren die tevens meerdere functies vervullen in de wijk of dorp.
 • laag geletterdheid te signaleren en aan te pakken
 • inzetten op het terugdringen van voortijdig schoolverlaten

Het is voor de stad van belang dat een internationale school zich verder kan ontwikkelen. Breda’97 vindt dat dit initiatief zich optimaal moet ontwikkelen. Het is een trekpleister voor de stad als vestigingsplaats voor internationale bedrijven. Ook de erkenning van de faculteiten aan de hogescholen in Breda als universiteit brengt de stad voordelen op.

Wij zien graag dat scholen zich erg betrokken voelen bij hun omgeving. Schoolgaande jeugd kan veel betekenen voor het welzijn in de omgeving door hulp te bieden op verschillende terreinen. Te denken valt aan hulp aan jongere leeftijdsgenoten, hulp aan ouderen, schoonhouden van straat en groen. Het is onze taak de jeugd bewust maken van hun rol in de maatschappij.

 

Verkeer en vervoer

Openbaar vervoer, de fiets en de auto moeten alle op hun eigen merites behandeld worden.

Zo heeft elk onderdeel zijn eigen aandacht nodig.
We steunen een actief fietsersplan evenals uitbreiding van het belbussysteem voor de onrendabele lijnen. En we blijven permanent aandacht vragen bij het Rijk voor de HSL, de Fyra maar ook voor de aanleg van een spoorverbinding Breda – Utrecht.
De verbreding van de A27 en de A58 is noodzakelijk als men het aantal uren/dagen telt dat Breda door fileleed niet of moeilijk bereikbaar is.

 

Bij nieuwbouw dient er voldoende parkeergelegenheid te zijn voor auto’s en fietsen. Deze parkeergelegenheid dient gerealiseerd te worden op eigen grond. De regels in de Parkeernota moeten daarvoor worden herzien.

 

Gestreefd moet worden om alle verkeersbewegingen vloeiend door te laten stromen en heroverweging om niet zinvolle verkeersdrempels te verwijderen. Beide acties leveren milieuvoordeel op.
Wegen dienen meer dan nu te worden voorzien van “fluister”asfalt.
Breda’97 vindt 30 km zones noodzakelijk omdat het veel onheil kan voorkomen en binnen de wijken een rustiger straatbeeld geeft met minder geluidsoverlast. Het afdwingen van de 30 km is echter een probleem. Het lijkt vooral een mentaliteitskwestie en daar zullen we ons zeker op moeten richten.
Elke vorm van mobiliteit die het milieu spaart dient gestimuleerd te worden.
Met Park en Pendel terreinen moet nu eens haast worden gemaakt. Het biedt een goedkoop parkeeralternatief en verlaagt de druk en vervuiling in het centrum op drukke winkeldagen.
Meer handhaving van de normen op het gebied van geluidsoverlast veroorzaakt door het verkeer door motoren, brommers en ander verkeer is nodig.

 

Stoppen met parkeergeld voor fietsen. De stad niet laten vervuilen door wild geparkeerde fietsen.
De aandacht voor de fiets kan men aflezen aan het aantal fietspaden in en buiten de stad en dorpen maar ook aan het onderhoud daarvan. De wortelopdruk is op deze fietspaden een zorg. .

 

Verkeersveiligheid

Breda’97 wil blijvende aandacht voor het inrichten van de wegen om de veiligheid in het verkeer zoveel mogelijk te bevorderen. Aanpakken van bekende gevaarlijke punten en mensen bewust blijven houden van de enorme risico’s in het verkeer.

Elke school zou een Kiss+Ride zone moeten hebben om doorstroom te verbeteren.

 

Economie

Voor Breda is de werkgelegenheid van groot belang.

Breda dient facilitair op te treden naar bedrijven die zich willen vestigen. De groei van het aantal arbeidsplaatsen kan bepalend zijn voor de medewerking aan de uitgifte van gronden voor de vestiging van een bedrijf. Daarnaast moet voldoende aandacht zijn voor de startende ondernemer. Er zal naar gevarieerde vormen van bedrijvigheid gekeken moeten worden, waarbij samenwerking met de West-Brabantse regio geïntensiveerd wordt.

Breda’97 wil leegstand bestrijden door het revitaliseren en herbestemmen van bedrijfsterreinen en gebouwen. Ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen kan pas worden aangepakt als de revitalisering van oude leeg staande terreinen is aangepakt.
Meer aandacht naast nieuwe ontwikkeling van winkelcentra voor de bestaande wijkwinkel en de betekenis daarvan. Dit vaak door verbetering van het branchepatroon en herinrichting van de openbare ruimte rond die wijkwinkel. Parkeren verdient daarbij de volle aandacht
De ontwikkeling van toerisme vraagt vooral gastvriendelijk denken. Een toerist moet met plezier snel terug willen komen.
Daarvoor doet Breda ’97 de volgende suggesties:

 • dagtarieven voor parkeren laag houden
 • P+R terrein inrichten aan de twee andere kanten van de stad met zeer regelmatig busvervoer (het NAC-stadion en de Bavelseberg ) 
 • zorgen voor een schone en graffitivrije binnenstad (en in de rest van de gemeente)
 • meer stadstoezicht in het centrum voor een veiliger gevoel en orde handhaving.

 

Milieu

Het milieu verdient veel aandacht. Bij elk besluit dient de overweging mee te worden genomen wat de gevolgen zijn voor het milieu. Duurzaamheid dient onderdeel te zijn van elk besluit.

 

Om de kwaliteit van de lucht te verbeteren is het belangrijk dat de doorstroming van het verkeer zo vlot mogelijk verloopt, denk dan bijvoorbeeld aan het goed afstellen van de verkeerslichtinstallaties (de zgn. groene golf).

 

Grote aandacht voor het bestaande groen in en buiten de stad. Immers het buitengebied is voor Breda niet alleen van cultuurhistorisch belang, maar het uitgebreide groen heeft een sterke recreatieve functie als uitloopgebied voor de bewoners van de stad en dorpen.
Breda'97 is tegen het verwijderen van bosschages en parkachtig groen in de stad.
Op speelvelden laat men het gras te hoog opgroeien zodat het de jeugd minder mogelijkheden geeft deze velden te gebruiken.

 

Breda’97 is geen voorstander van het vestigen van nieuwe kascomplexen, omdat de inbreuk op landschap, recreatie en omgeving groot is.
Elke bebouwing in het groen moet zoveel mogelijk worden ingepast, zodat het karakter van de omgeving in stand kan worden gehouden. Voorbeeld is aanplant van een groene haag rondom een kassencomplex en afschermen van de lichtuitval.

 

Verder zien we graag :

 • zeer actieve aanpak van het zwerfafval, naast opruimen betekent dit ook inspelen op een mentaliteitsverandering
 • stimuleren van zonne-energie bij eigenaren van woningen en bedrijven .
 • hergebruik van afval blijven stimuleren

 

Financiën

De lasten van de burger dienen zo laag mogelijk te worden gehouden en we moeten blijven streven om de jaarlijkse stijging daarvan niet de inflatie te laten overstijgen. 

Echter de automatische inflatiecorrectie voor allerlei gemeentelijke diensten is ongewenst en bij elke dienst moet het van geval tot geval bekeken worden.
Gemeentelijke lastendruk zoveel mogelijk verlagen en werken met gedifferentieerde tarieven.
Transparante financiële verslaglegging zodat de raad inzicht krijgt van de bestedingen. Budgetten aangevraagd voor projecten kritisch bekijken en volgen.

 

Als uitvloeisel van de huidige economische crisis is verantwoord financieel bestuur en kwalitatieve waarborging van al lopende projecten de juiste basis.
Een solide reservepositie is noodzakelijk.
De burger mag geen sluitpost worden van de begroting.

 

Leges en heffingen zijn in de regel op basis van kostendekkendheid. Maar maatwerk is gewenst wanneer het gaat over niet commerciële instellingen met algemene doelstellingen t.b.v. burgers.
Breda'97 is tegen het heffen van leges en precario rechten voor kleine evenementen.

 

Het gemeentelijke parkeerbedrijf mag alleen kostendekkend opereren en dat moet zo blijven.
Kosten van het betaald parkeren in de avonduren na 19.00 uur willen wij beperken.

 

Blijvende aandacht vragen wij voor kwijtscheldingsbeleid voor de minima.

 

Ontwikkelingen in Breda.

Voor Breda zijn een aantal ontwikkelingen reeds ingezet en van groot belang. Breda’97 steunt deze aanpak.

Hiertoe behoren:

 • continuering en verdere aanpak van Via Breda
 • erkenning of vestiging van een universiteit, naast de huidige erkenningen. 
 • evenementenhal
 • afronden van De Dreef & Ingenhouszplein / Nieuwe Haagdijk
 • opwaarderen van pleinen en winkelcentra, zoals het Brabantplein.

 

Nieuwe ontwikkelingen:

 • Park en Pendel
 • verdere ontwikkeling en aanpassing van de binnenstad in aanvulling op het Molsterrein.
 • voortzetting van de Nieuwe Mark
 • bouw van een topsporthal maar met breedtesportgebruik.

 

Breda’97 streeft naar verbetering van kwaliteit van leven binnen de bestaande grenzen.

 

 

 

Marieke van Yperen

 

Bavel

Burgerraadslid

sprangersfoto Peter Vissers-110

 

Peter Vissers

 

Teteringen

Fractievoorzitter

 

Jos van Etten

 

Ulvenhout

Burgerraadslid


 

Marcel van der Mast

 

Hoge Vught

Burgerraadslid

 

 

Ad Figiel

 

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda'97 2017