LOKAAL STERK

Standpunten Gemeente

Financiën

De lasten van de burger dienen zo laag mogelijk te worden gehouden en we moeten blijven streven om de jaarlijkse stijging daarvan niet de inflatie te laten overstijgen.

Echter de automatische inflatiecorrectie voor allerlei gemeentelijke diensten is ongewenst en bij elke dienst moet het van geval tot geval bekeken worden.
Gemeentelijke lastendruk zoveel mogelijk verlagen en werken met gedifferentieerde tarieven.
Transparante financiële verslaglegging zodat de raad inzicht krijgt van de bestedingen. Budgetten aangevraagd voor projecten kritisch bekijken en volgen.

 

Als uitvloeisel van de huidige economische crisis is verantwoord financieel bestuur en kwalitatieve waarborging van al lopende projecten de juiste basis.
Een solide reservepositie is noodzakelijk.
De burger mag geen sluitpost worden van de begroting.

 

Leges en heffingen zijn in de regel op basis van kostendekkendheid. Maar maatwerk is gewenst wanneer het gaat over niet commerciële instellingen met algemene doelstellingen t.b.v. burgers.
Breda'97 is tegen het heffen van leges en precario rechten voor kleine evenementen.

 

Het gemeentelijke parkeerbedrijf mag alleen kostendekkend opereren en dat moet zo blijven.
Kosten van het betaald parkeren in de avonduren na 19.00 uur willen wij beperken.

 

Blijvende aandacht vragen wij voor kwijtscheldingsbeleid voor de minima.

 

Communicatie Gemeente naar burgers

De kloof tussen burger en overheid is van alle tijden. De burger voelt zich vaak onbegrepen en niet gehoord.

 

Noodzakelijk is een transparante overheidsorganisatie met duidelijke besluitvorming en regelgeving.
Dienstverlening aan de burgers moet voldoen aan de hoogste kwaliteitsnorm.
Breda'97 verwacht een proactieve en stimulerende houding van de ambtenaren bij burger initiatieven. Duidelijkheid over het vergunningenbeleid. Consequent handhavingsbeleid.
Publieke functie in de dorpen en wijken behouden, vernieuwen of uitbreiden voor front-office service. Optimaliseren van loketfuncties.

 

Onderzoek naar het instellen van districtswethouders en de daarbij horende budgetten.

 

De burger is de klant en de gemeente moet klantvriendelijk met hen omgaan.
De communicatie tussen de gemeente en de burger kan altijd beter en hieraan dient voortdurend te worden gewerkt.
De grootste 2 frustraties voor de burger :
1. waar kan ik terecht met mijn probleem, klacht of vraag?
2. waarom duurt het allemaal zo lang?

 

Daarom willen wij

- betere benaderbaarheid van gemeentelijke afdelingen en ambtenaren

- snelle reacties op vragen en problemen

- dat er nog meer gedaan wordt om de klachtenafhandeling beter te structureren

- adequate en vooral snelle actie van de gemeente bij problemen of handhavingsituaties zoals geluidsoverlast, milieudelicten

- duidelijke en open communicatie naar burger en/of Dorps/Wijkraden over aanpassingen van welke aard dan ook in het betreffende gebied. Zodat er niet achteraf aanpassingen nodig zijn die vooraf besproken hadden kunnen worden

- aandacht voor verbetering van verslaglegging van raadsvergaderingen naar de burger zowel door de raad, maar ook in regionale, stads- en wijkbladen

- bezoekers op afspraak aan de gemeentelijke balie van het stadskantoor gratis een uur laten parkeren.

 

 

 

Viola de Bruijn

Brabantpark

Commissielid

sprangersfoto Peter Vissers-110

 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter

 

Jos van Etten

Ulvenhout

Commissielid

 

 

Dick Vuijk

Ulvenhout

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda'97 2017