Lokaal sterk

  
  

Standpunten

Serious Request en Winterland blijven de gemoederen bezig houden

Breda'97 is al maanden, samen met andere oppositiepartijen, bezig om duidelijkheid te krijgen over de organisatie en financiering rond de evenementen Serious Request en Winterland. Na een half jaar trekken aan het college om van hen een subsidieverantwoording te krijgen van Serious Reques en Winterland heeft dit nog steeds geen succes.

In grote lijnen heeft het college een verantwoording gegeven. Hierin zijn een aantal beslissingen op zijn minst vreemd. De voornaamste zijn het inhuren van een commercieel bedrijf BCX B.V. / Show Driven voor de beveiliging van Serious Request onder het mom van subsidie en het verstrekken van 250.000 euro aan hetzelfde bedrijf voor het commerciële evenement Winterland. De verantwoording van de subsidies is vastgelegd in de subsidieverordening.

Lees meer...

College schuift verantwoordelijkheid over communicatie en klachten af naar organisatoren evenementen

Breda'97 heeft onlangs vragen gesteld over de inspraak van inwoners en de bereikbaarheid van de gemeente over en tijdens evenementen. Binnen de gemeente Breda is het gebruikelijk dat de inwoners niet worden gekend of geïnformeerd door de gemeente bij de komst van een evenement.

De gemeente verwijst de organisatoren naar de buurtbewoners voor het maken van afspraken. Ook klachten voor, tiijdens en na het evenement moeten eerst door de bewoners aan de organisatie gemeld worden. Ofwel de slager zijn eigen vlees laten keuren.

De gemeente is tijdens de evenementen bereikbaar via het nummer 14076 of email. Dit betekent dat (ernstige) klachten meestal pas na het evenementworden behandeld.

Op de onderstaande vragen van 12-4-2017 hebben we inmiddels antwoord gehad waarbij de bovenstaande praktijk wordt bevestigd.

Naar aanleiding van het NHTV feest hebben we aanvullende vragen gesteld omdat naar onze informatie de inwoners niet gekend waren in de te verstrekken vergunning voor dit evenement en dat klachten tijdens het evenement niet adequaat worden afgehandeld.

Dit met u als inwoner van Breda eens proberen. Als u 's avonds te harde muziek draait dan staat binnen geen tijd de politie op de stoep. Als de halve stad/buurt/dorp last heeft van een evenement dan kan de organisator gewoon zijn gang gaan.

Breda'97 zal in ieder geval bij de behandeling van de komende evenemetennota aandacht vragen voor een betere inspraakregeling van de inwoners en een adequate organisatie tijdens evenementen die ook op kunnen treden tegen overschrijdingen van de vergunningen tijdens een evenement.

In deze link vindt u de beantwoording art 40 vragen van 12-4  door het college.

Onderstaand de artikel 40 vragen over de bereikbaarheid en participatie gemeente Breda tijdens evenementen 

Lees meer...

Wat doet de gemeente Breda bij de uitbreiding van de A58 zuidelijke rondweg

De voorbereiding van de verbreding van de A58 ten zuiden van Ulvenhout is in volle gang. Rijkswaterstaat is de opdrachtgever en heeft ter voorbereiding van de uitbreiding inspraakavonden met belanghebbenden zoals o.a. stichting Markal, natuurverenigingen, dorpsraden en de gemeente Breda.

De gemeenteraad is niet op de hoogte gesteld van de inzet/doelen die de gemeente in deze inspraakrondes heeft. Ook wordt de gemeenteraad, en dus de bevolking van de gemeente Breda, niet op de hoogte gehouden over de voortgang.

Zo is er een voorstel om de A58 verdiept aan te gaan leggen om zo de weg  zoveel mogelijk aan het gezicht te onttrekken. Ook zijn er zaken die voor de inwoners van met name van Ulvenhout en Bavel van groot belang zijn, zoals geluidsoverlast en productie van fijnstof. Onbekend is in welke mate de gemeente hier zijn invloed aanwendt  om deze mogelijke extra overlast te beperken.

Bij de aanleg van de HSL hebben we kunnen zien wat voor ellende het oplevert als vooraf niet alle zaken goed zijn dichtgetimmerd. Met als gevog dat er nu door omwonenden al diverse rechtzaken gevoerd worden om bijvoorbeeld de  u ervaren geluidsoverlast  te beperken.

Breda'97 voorkomt dit liever en wil dat de gemeente er op toezoet dat alle mogelijke bezwaren in de plannen worden meegenomen. Uiteraard beslist Rijkswaterstaat, maar het lijkt ons stug dat zij hun wil zullen opdringen als belanghebbenden, vertegenwoordigd door de gemeente, op voorhand de plannen af keuren.

Om meer informatie van het college te krijgen heeft Breda'97 de volgende artikel 40 vragen gesteld:

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders

van gemeente Breda

Postbus 90156

4800 RH BREDA

Breda, 4 april 2017

Betreft: art. 40 Verbreding A58 onder Ulvenhout

Geacht college,

De A58 onder Ulvenhout gaat verbreed worden naar 2 * 3 rijstroken. Door deze verbreding moet er een aantal keuzes gemaakt worden over de inrichting van de nieuwe weg voor de komende 20, 30 jaar.

Het is daarom van belang dat alle belanghebbenden in deze besluitvorming goed vertegenwoordigd worden. Uit informatie die wij ontvangen hebben lijkt het alsof de gemeente zich aan de zijlijn opstelt als het gaat over de belangen van de inwoners en de gemeente. De natuur wordt goed vertegenwoordigd door o.a. Stichting Markdal en andere natuurbeschermingsorganisaties. De dorpsraad Ulvenhout is ook vertegenwoordigd in de gesprekken.

Aangezien de herinrichting van de A58 van groot belang is voor de leefomgeving van Ulvenhout en Bavel is het volgens Breda’97 van groot belang dat de gemeente de gemeenteraad op de hoogte gaat stellen over de voortgang van het proces en de gekozen strategie/doelstellingen die door dit college verdedigd worden.

Naast belangrijke natuurbeschermingsmaatregelen is het van groot belang dat de belangen van de inwoners goed vertegenwoordigd worden als het gaat om geluidsbescherming, uitstoot fijn stof, verhoging verkeershinder, etc.

Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college het met Breda’97 eens dat de belangen van de inwoners van Bavel en Ulvenhout goed moeten worden vertegenwoordigd? Kunt u dit toelichten?
  2. Is het college het met Breda’97 eens dat dit proces niet alleen overgelaten moet worden aan Rijkswaterstaat?
  3. Is het college het met Breda’97 eens dat het efficiënter en effectiever is om tijdens het voortraject optimaal gebruik te maken van invloed op het beslissingsproces en dat dit vele malen beter is dan achteraf allerlei procedures uit te moeten gaan vechten?
  4. Kan het college uiteen zetten wat de inzet is van de gemeente?
  5. Kan het college de gemeenteraad periodiek informeren over de voortgang van het proces?

Met vriendelijke groet,

Jos van Etten

Peter Vissers

Viola de Bruijn

 Het antwoord vindt u hier

In het antwoord staat o.a. dat "de randvoorwaarde voor de gemeente is dat tenminste wordt voldaan aan wettelijke normen op het gebied van natuur en milieu (geluid) en aan daarvan afgeleide functionele vereisten. Waar mogelijk proberen we gebruik te maken van zogeheten 'meekoppelkansen' om verdergaande ambities te realiseren."

Nu blijkt dat de wettelijke normen nu al gehaald worden. Onze inzet is dus meer dan de wettelijke normen, niet aan eenwegzijde geluidswerend afval en geen verhoogde ligging van de rondweg. De dorpsraden van Ulvenhout en Bavel zijn voorstander van een onderzoek naar en verdiepte aanleg van de weg. Wij steunen dit.

Breda'97 is wel geïnteresseerd in uw mening.

Uit de laatste enquête over de bekendheid van de gemeenteraad van Breda kwamen wederom slechte resultaten over de bekendheid van en over de gemeenteraad.

Zoals in de onderstaande grafiek blijkt is de bekendheid slecht maar wat ons het meest verontrust is dat meer dan driekwart van de invullers van de enquête niet weet wat de gemeenteraad doet, van mening zijn dat de gemeenteraadsleden niet luisteren en dat ze denken dat het hun niks aan gaat.

Zonder over andere partijen te spreken wil Breda'97 wel graag weten wat er bij u speelt. Natuurlijk hoor ik u denken, dat willen ze allemaal. 

Wij nodigen alle inwoners van Breda en ondernemers in Breda uit om hun zorgen en wensen aan ons kenbaar te maken. U bent welkom op onze fractievergadering op de maandagavond. Dat mag een keer zijn of zoveel u wilt. U kunt meepraten over alle onderwerpen die ter tafel komen en u mag uw onderwerpen inbrengen.

De kortste weg naar invloed in de gemeenteraad en dus op het beleid van de gemeente is deel te nemen aan fractievergaderingen of een lid van een partij aan te spreken.

Lees meer...

Subcategorieën

 

 

Marieke van Yperen

 

Bavel

Burgerraadslid

sprangersfoto Peter Vissers-110

 

Peter Vissers

 

Teteringen

Fractievoorzitter

 

Jos van Etten

 

Ulvenhout

Burgerraadslid


 

Marcel van der Mast

 

Hoge Vught

Burgerraadslid

 

 

Ad Figiel

 

Haagse Beemden

Fractiemedewerker