Lokaal sterk

  
  

Standpunten

Standpunten Zorg

Volksgezondheid

De zorg voor de gezondheid van de burger is een basisvoorziening.

Het is van belang dat ook de gemeente haar aandeel in de gezondheidszorg actief oppakt.
Wij rekenen het tot onze taak:
· huisartsenposten in wijken te faciliteren
· ondersteuning van de instellingen bij voorlichting over drank en drugsgebruik
· opbouw van een betrouwbaar AED -netwerk te voltooien en te onderhouden
· een betaalbare GGD.

 

Sociaal beleid voor Jong en Oud
Elke burger van Breda is voor Breda'97 gelijk. Er mag geen tweedeling ontstaan in de maatschappij, noch op basis van leeftijd, van sekse, van religie, van afkomst of van sociale status.
Sociale of maatschappelijke achterstand is niet acceptabel. Dat moet gelden voor iedereen die niet door eigen schuld hierin is geraakt. Armoede is niet aanvaardbaar.

 

De slogan van Breda'97 "Samen Leven is met elkaar Leven" willen wij op alle mogelijke manieren inhoud geven.
Respect voor elkaar en rekening houden met elkaar, staat bovenaan onze lijst.

 

Goede voorbereiding is nodig voor het oppakken van de transitie van rijkstaken naar de gemeente van de jeugd en thuiszorg. Waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op de bestaande aanpak en uitvoering.
Veel aandacht hoort te gaan naar jongeren en ouderen. Beide groepen kunnen veel voor elkaar betekenen. Dit bevordert de sociale samenhang en voorkomt dat mensen, jong of oud, uitgesloten worden in onze maatschappij. Vroegtijdige signalering van problemen met ouders en kinderen kan veel oplossen.
De betrokkenheid van mensen met enige vorm van beperking, moet aandacht blijven krijgen.
Zij moeten als een volwaardige burger kunnen functioneren.
Participatie is zeer belangrijk omdat het ieder het gevoel geeft er ook echt bij te horen.
Iedereen die aanklopt voor financiële hulp moet ook bereid zijn daarvoor iets terug te doen.
Veel verenigingen hebben moeite om vrijwilligers te vinden, aan de gemeente de taak om aan mensen die bijstand krijgen het verzoek te doen een vrijwilligersfunctie te vervullen als tegenprestatie. Hiermee bevorder je ook de participatie.

 

Aandacht voor de vereenzaming van ouderen door onder andere het openhouden van wijkcentra en buurthuizen. Het stimuleren en begeleiden van hulp door participatie vanuit die centra voor allerlei acties en ondersteuning geeft een uitgebreide mogelijkheid voor buurt en wijk werk. Ook verenigingen kunnen daar een rol in spelen.

 

Internationale solidariteit

Breda'97 is van mening dat onze stad kennis en vaardigheden kan delen met andere

steden in de wereld. Daarom hebben wij ons actief ingezet voor de samenwerking met de Zuid-Afrikaanse stad Ekurhuleni. Ook in de komende bestuursperiode zal deze samenwerking moeten worden gecontinueerd
Wij staan volledig achter de doelstellingen, die uiteindelijk tot een eerlijker verdeling van gezondheid, voedsel en ontwikkelingsmogelijkheden moeten leiden.

 

 

Standpunten Veiligheid

Veiligheid

Net zoals elders, hebben de inwoners van Breda soms ook te lijden onder diefstal, drankmisbruik, drugsproblematiek, vernielingen, woninginbraak, geluidsoverlast, geweld etc.

 

Wij blijven ieder jaar weer vragen om meer politiemankracht en voor meer toezicht op straat, want beide laten echt te wensen over.
Als gemeente hebben we helaas maar beperkte invloed op de inzet van het politieapparaat. We kunnen hierin niet alles zelf bepalen.
Voor het toezicht op straat is Breda'97 groot voorstander van bike-teams, zowel door stadstoezicht als de politie, in elke wijk en ieder dorp. De dorps of wijk agent is niet overbodig. Het is een cruciale factor in het beheer en controle. Een essentieel onderdeel in de veiligheid.
Toezicht is erg belangrijk omdat het sterk preventief werkt. Minder vandalisme, minder asociaal gedrag, minder criminaliteit, minder zwerfafval en minder agressie is daarbij de doelstelling.

 

Maar wij zien ook graag initiatief vanuit de burger, omdat de sociale controle onontbeerlijk is voor een veiliger woonomgeving.
Daarnaast stuurt verantwoord gedrag van iedere burger de leefbaarheid van onze omgeving.
Ieder dient zich aan de regels te houden en bijvoorbeeld geen overlast veroorzaken.
Wij zijn voor cameratoezicht op vernielings- en inbraakgevoelige plaatsen, zoals parkeerterreinen, stationsgebieden.
Parkeerwachten en stadstoezichthouders meer taken toedelen op het gebied van toezicht.
Straatverlichting speelt een grote rol bij veiligheid of het gevoel daarin. De gemeente moet hier blijvend aandacht geven zodat deze optimaal functioneert.

 

Verkeersveiligheid

Breda'97 wil blijvende aandacht voor het inrichten van de wegen om de veiligheid in het verkeer zoveel mogelijk te bevorderen. Aanpakken van bekende gevaarlijke punten en mensen bewust blijven houden van de enorme risico's in het verkeer.

 

Elke school zou een Kiss+Ride zone moeten hebben om doorstroom te verbeteren.

Standpunten Vrije tijd

Sport

Bewegen is belangrijk voor iedereen en is een katalysator voor integratie, gezondheid en sociale netwerken.

 

Faciliteren in breedtesport zorgt ervoor dat iedereen in beweging kan komen. De inzet daarbij is dat iedereen die sport kan beoefenen die hij wenst.
Daarnaast wordt topsport steeds belangrijker. Topsport stimuleert breedtesport in alle vormen.
Een nieuw topsportcentrum dat tevens geschikt is voor de breedtesport is geen luxe. De ontwikkeling kan in samenwerking met de markt of met het voortgezet onderwijs zijn beslag krijgen.

 

Schoolzwemmen stimuleren.

 

Het zwembad "de Wolfslaar"open houden.
Het door andere uitgevoerde onderhoud kan beter van de verschillende sportvoorzieningen zoals bv. het zwembad, maar ook de ijsbaan.
Het gebruik van de Galderse Meren optimaliseren en het parkeren regelen en verbeteren. Het volledig privatiseren moet volgens Breda'97 voorkomen worden..

 

Cultuur

Grote aandacht voor ons erfgoed !

 

Breda'97 heeft niet voor niets het initiatief genomen de Grote Kerk een deel van het jaar gratis toegankelijk te maken.
Monumenten in ere houden. Geen monumentale panden of kerken meer slopen. We realiseren ons dat dit veel geld kost en dat er een goede bestemming voor moet worden gezocht. Maar het cultuurerfgoed is van ons allemaal en moet gekoesterd worden. Het aanschrijven van eigenaren van deze panden bij slecht of verwaarloosd onderhoud dient actief te worden opgepakt.

 

Het herijken van de cultuurparagraaf is nodig.
Zo vindt Breda'97 dat we moeten kijken of we zo door moeten gaan met MOTI. Verzelfstandiging is daarbij zeker een optie.

 

Breda moet betaalbare en voldoende atelierruimten voor beeldende kunstenaars ontwikkelen. Daarbij denken we aan het gebruik van leegstaande kantoor- en bedrijfspanden.

Toegankelijkheid stimuleren van minder draagkrachtige gezinnen voor deelname aan het volle culturele leven ev. via de Bredapas.

 

Een bibliotheek is een primaire voorziening die voor elke burger bereikbaar moet zijn. Met een bibliotheek kan je een sociale ontmoetingsruimte creëren, door er diverse activiteiten te organiseren. Met ruimere openingstijden en een koffiecorner wordt de drempel nog verder verlaagd. Het opheffen van verschillende vestigingen van de bibliotheek in wijken en dorpen strookt niet met de gedachten van Breda'97. Vandaag doen we een te grote stap terug met het sluiten daarvan. Het geboden alternatief is totaal onvoldoende. Zowel in de stad, als in de wijken en de dorpen. Ondanks dat verzelfstandiging een feit is, vindt Breda'97 dat onze invloed maximaal moet zijn..

 

Van groot belang is het dat de jeugd via de '"Nieuwe Veste" kennis maakt met de vele kanten van cultuurbeleven. Muziek en alle andere vormen van creativiteit zijn van belang voor de verdere ontwikkeling van onze jeugd. Jeugdmuziekonderwijs moeten we blijvend stimuleren.

 

Wij steunen ondermeer kindertheater Muzipo en dansgezelschap De Stilte.

 

Breda'97 is voor spreiding van de evenementen over de gemeente.
Voor kleine evenementen dient de gemeente facilitair te zijn. Ondersteuning daarbij is de basis waarop een wijk of dorp haar belangrijke sociale contacten kan optimaliseren

Standpunten Verkeer

Verkeer en vervoer

Openbaar vervoer, de fiets en de auto moeten alle op hun eigen merites behandeld worden.

 

Zo heeft elk onderdeel zijn eigen aandacht nodig.
We steunen een actief fietsersplan evenals uitbreiding van het belbussysteem voor de onrendabele lijnen. En we blijven permanent aandacht vragen bij het Rijk voor de HSL, de Fyra maar ook voor de aanleg van een spoorverbinding Breda – Utrecht.
De verbreding van de A27 en de A58 is noodzakelijk als men het aantal uren/dagen telt dat Breda door fileleed niet of moeilijk bereikbaar is.

 

Bij nieuwbouw dient er voldoende parkeergelegenheid te zijn voor auto's en fietsen. Deze parkeergelegenheid dient gerealiseerd te worden op eigen grond. De regels in de Parkeernota moeten daarvoor worden herzien.

 

Gestreefd moet worden om alle verkeersbewegingen vloeiend door te laten stromen en heroverweging om niet zinvolle verkeersdrempels te verwijderen. Beide acties leveren milieuvoordeel op.
Wegen dienen meer dan nu te worden voorzien van "fluister"asfalt.
Breda'97 vindt 30 km zones noodzakelijk omdat het veel onheil kan voorkomen en binnen de wijken een rustiger straatbeeld geeft met minder geluidsoverlast. Het afdwingen van de 30 km is echter een probleem. Het lijkt vooral een mentaliteitskwestie en daar zullen we ons zeker op moeten richten.
Elke vorm van mobiliteit die het milieu spaart dient gestimuleerd te worden.
Met Park en Pendel terreinen moet nu eens haast worden gemaakt. Het biedt een goedkoop parkeeralternatief en verlaagt de druk en vervuiling in het centrum op drukke winkeldagen.
Meer handhaving van de normen op het gebied van geluidsoverlast veroorzaakt door het verkeer door motoren, brommers en ander verkeer is nodig.

 

Stoppen met parkeergeld voor fietsen. De stad niet laten vervuilen door wild geparkeerde fietsen.
De aandacht voor de fiets kan men aflezen aan het aantal fietspaden in en buiten de stad en dorpen maar ook aan het onderhoud daarvan. De wortelopdruk is op deze fietspaden een zorg. .

 

Verkeersveiligheid

Breda'97 wil blijvende aandacht voor het inrichten van de wegen om de veiligheid in het verkeer zoveel mogelijk te bevorderen. Aanpakken van bekende gevaarlijke punten en mensen bewust blijven houden van de enorme risico's in het verkeer.

 

Elke school zou een Kiss+Ride zone moeten hebben om doorstroom te verbeteren.

Standpunten wonen

Wonen

Breda'97 vindt goede, levensloop bestendige, passende woningen voor iedereen een vanzelfsprekendheid.

 

De bouw van bereikbare woningen voor starters, één-ouder gezinnen, woningen/appartementen voor ouderen, goede woningen voor gehandicapten en studenten, staan bij Breda'97 hoog in het vaandel.
De mogelijkheden voor bouwen in eigen beheer heeft onze voorkeur voor iedereen Ook voor starters en mensen die aangepaste woningen nodig hebben.Wijken worden hierdoor levendiger. 

 

Wij streven naar de mogelijkheid om een wooncarrière in eigen wijk te beleven.

 

Kortom van jong tot oud in je eigen wijk wonen in allerlei woonvormen.
Project :"Wonen boven winkels" blijvend stimuleren om het wonen in het centrum leefbaar te maken. Tevens vragen we deze aandacht uit te breiden met: "Wonen in winkels".
Grondprijzen aanpassen aan de markt zodat bouwen tot een mogelijkheid blijft voor iedereen in Breda en men niet naar de buurgemeenten hoeft uit te wijken.

 

Woonomgeving

Het woonbeleven is gekoppeld aan de omgeving waarin men woont en het draagt enorm bij aan het welzijn van mensen. Er is grote aandacht bij ons voor dit onderwerp.

 

Erg belangrijk is dat de inwoners van een buurt zich ook verantwoordelijk en verbonden voelen met hun wijk.

 • Een aantal punten :
 • wijkontwikkeling steunen om te komen tot gedifferentieerde buurten
 • extra aandacht voor centra/pleinen in de wijk alsmede voor de inlopers van de stad
 • het blijven inzetten van herstructurering in aandachtswijken
 • stad en gebouwen goed toegankelijk maken voor mensen met een fysieke beperking
 • wijk en dorpsactiviteiten stimuleren en activeren
 • verkeersveiligheid optimaliseren in samenspraak met de buurt
 • goed milieuvriendelijk onderhoud van wegen en pleinen
 • vervuiling en vernielingen aanpakken samen met de buurtbewoners
 • meer ruimte reserveren voor speel– en hondenuitlaatvoorzieningen, bomen en struiken
 • betere handhaving en maatregelen ter voorkoming van geluidsoverlast
 • voldoende stads- en politietoezicht om agressie, geluidsoverlast, vernieling en vervuiling te voorkomen
 • sociale samenhang bevorderen door het faciliteren van de wijkontmoetingscentra en/of buurthuizen.

 

Veiligheid

Net zoals elders, hebben de inwoners van Breda soms ook te lijden onder diefstal, drankmisbruik, drugsproblematiek, vernielingen, woninginbraak, geluidsoverlast, geweld etc.

 

Wij blijven ieder jaar weer vragen om meer politiemankracht en voor meer toezicht op straat, want beide laten echt te wensen over.
Als gemeente hebben we helaas maar beperkte invloed op de inzet van het politieapparaat. We kunnen hierin niet alles zelf bepalen.
Voor het toezicht op straat is Breda'97 groot voorstander van bike-teams, zowel door stadstoezicht als de politie, in elke wijk en ieder dorp. De dorps of wijk agent is niet overbodig. Het is een cruciale factor in het beheer en controle. Een essentieel onderdeel in de veiligheid.
Toezicht is erg belangrijk omdat het sterk preventief werkt. Minder vandalisme, minder asociaal gedrag, minder criminaliteit, minder zwerfafval en minder agressie is daarbij de doelstelling.

 

Maar wij zien ook graag initiatief vanuit de burger, omdat de sociale controle onontbeerlijk is voor een veiliger woonomgeving.
Daarnaast stuurt verantwoord gedrag van iedere burger de leefbaarheid van onze omgeving.
Ieder dient zich aan de regels te houden en bijvoorbeeld geen overlast veroorzaken.
Wij zijn voor cameratoezicht op vernielings- en inbraakgevoelige plaatsen, zoals parkeerterreinen, stationsgebieden.
Parkeerwachten en stadstoezichthouders meer taken toedelen op het gebied van toezicht.
Straatverlichting speelt een grote rol bij veiligheid of het gevoel daarin. De gemeente moet hier blijvend aandacht geven zodat deze optimaal functioneert.

Subcategorieën

 

 

Marieke van Yperen

 

Bavel

Burgerraadslid

sprangersfoto Peter Vissers-110

 

Peter Vissers

 

Teteringen

Fractievoorzitter

 

Jos van Etten

 

Ulvenhout

Burgerraadslid


 

Marcel van der Mast

 

Hoge Vught

Burgerraadslid

 

 

Ad Figiel

 

Haagse Beemden

Fractiemedewerker