Lokaal sterk

  
  

Standpunten

Terugkijkend op 2014 en de beste wensen voor 2015

sprangersfoto Viola de Bruijn-110sprangersfoto Peter Vissers-110sprangersfoto Jos van Etten-110Het afgelopen jaar was voor Breda'97 een bijzonder jaar. Na de toch enigszins tegenvallende verkiezingsuitslag waarbij we op 2 zetels bleven steken, kwam onverwacht de deelname aan de huidige Bredase coalitie.


We waren wellicht wat minder in het nieuws daar waar het incidenten betreft maar volgens goed gebruik trachten wij altijd via de grote lijn aan een leefbare gemeente te werken, waarbij de menselijke maat altijd belangrijk is. Dat was vroeger zo en dus nog immer van toepassing.


In het verkiezingsprogramma hebben wij veel van onze standpunten kunnen verwezenlijken. Hierbij staan enkele zaken centraal:
De aandacht aan de dorpen is weer hersteld. Niet alleen zie je in bijna alle publicaties "wijken en dorpen" staan, maar ook in de praktijk werkt deze coalitie aan een evenredige aandacht tussen stad en wijken en dorpen. Helaas zijn een aantal beslissingen uit de vorige coalitieperiode niet meer terug te draaien.

Lees meer...

Standpunten onderwijs

Onderwijs

In ons land is de basisontwikkeling gegarandeerd. Vervolgonderwijs hoort tot ieders mogelijkheid. Wie hoger onderwijs kan en wil volgen, heeft daartoe ook de mogelijkheid.

 

Onderwijs dient in goede gebouwen plaats te vinden.
Het blijft dan ook een verantwoordelijkheid van de gemeente Breda in het bijzonder,
om controle uit te voeren op de wijze waarop de door gedecentraliseerde taak wordt uitgevoerd:
- zorgen voor goede schoolgebouwen die ruim zijn en een goed binnenklimaat hebben
- de ontwikkeling van brede scholen te ondersteunen en daarvoor gebouwen te creëren die tevens meerdere functies vervullen in de wijk of dorp.
- laag geletterdheid te signaleren en aan te pakken
- inzetten op het terugdringen van voortijdig schoolverlaten

 

Het is voor de stad van belang dat een internationale school zich verder kan ontwikkelen. Breda'97 vindt dat dit initiatief zich optimaal moet ontwikkelen. Het is een trekpleister voor de stad als vestigingsplaats voor internationale bedrijven. Ook de erkenning van de faculteiten aan de hogescholen in Breda als universiteit brengt de stad voordelen op.

 

Wij zien graag dat scholen zich erg betrokken voelen bij hun omgeving. Schoolgaande jeugd kan veel betekenen voor het welzijn in de omgeving door hulp te bieden op verschillende terreinen. Te denken valt aan hulp aan jongere leeftijdsgenoten, hulp aan ouderen, schoonhouden van straat en groen. Het is onze taak de jeugd bewust maken van hun rol in de maatschappij.

Standpunten Gemeente

Financiën

De lasten van de burger dienen zo laag mogelijk te worden gehouden en we moeten blijven streven om de jaarlijkse stijging daarvan niet de inflatie te laten overstijgen.

Echter de automatische inflatiecorrectie voor allerlei gemeentelijke diensten is ongewenst en bij elke dienst moet het van geval tot geval bekeken worden.
Gemeentelijke lastendruk zoveel mogelijk verlagen en werken met gedifferentieerde tarieven.
Transparante financiële verslaglegging zodat de raad inzicht krijgt van de bestedingen. Budgetten aangevraagd voor projecten kritisch bekijken en volgen.

 

Als uitvloeisel van de huidige economische crisis is verantwoord financieel bestuur en kwalitatieve waarborging van al lopende projecten de juiste basis.
Een solide reservepositie is noodzakelijk.
De burger mag geen sluitpost worden van de begroting.

 

Leges en heffingen zijn in de regel op basis van kostendekkendheid. Maar maatwerk is gewenst wanneer het gaat over niet commerciële instellingen met algemene doelstellingen t.b.v. burgers.
Breda'97 is tegen het heffen van leges en precario rechten voor kleine evenementen.

 

Het gemeentelijke parkeerbedrijf mag alleen kostendekkend opereren en dat moet zo blijven.
Kosten van het betaald parkeren in de avonduren na 19.00 uur willen wij beperken.

 

Blijvende aandacht vragen wij voor kwijtscheldingsbeleid voor de minima.

 

Communicatie Gemeente naar burgers

De kloof tussen burger en overheid is van alle tijden. De burger voelt zich vaak onbegrepen en niet gehoord.

 

Noodzakelijk is een transparante overheidsorganisatie met duidelijke besluitvorming en regelgeving.
Dienstverlening aan de burgers moet voldoen aan de hoogste kwaliteitsnorm.
Breda'97 verwacht een proactieve en stimulerende houding van de ambtenaren bij burger initiatieven. Duidelijkheid over het vergunningenbeleid. Consequent handhavingsbeleid.
Publieke functie in de dorpen en wijken behouden, vernieuwen of uitbreiden voor front-office service. Optimaliseren van loketfuncties.

 

Onderzoek naar het instellen van districtswethouders en de daarbij horende budgetten.

 

De burger is de klant en de gemeente moet klantvriendelijk met hen omgaan.
De communicatie tussen de gemeente en de burger kan altijd beter en hieraan dient voortdurend te worden gewerkt.
De grootste 2 frustraties voor de burger :
1. waar kan ik terecht met mijn probleem, klacht of vraag?
2. waarom duurt het allemaal zo lang?

 

Daarom willen wij

- betere benaderbaarheid van gemeentelijke afdelingen en ambtenaren

- snelle reacties op vragen en problemen

- dat er nog meer gedaan wordt om de klachtenafhandeling beter te structureren

- adequate en vooral snelle actie van de gemeente bij problemen of handhavingsituaties zoals geluidsoverlast, milieudelicten

- duidelijke en open communicatie naar burger en/of Dorps/Wijkraden over aanpassingen van welke aard dan ook in het betreffende gebied. Zodat er niet achteraf aanpassingen nodig zijn die vooraf besproken hadden kunnen worden

- aandacht voor verbetering van verslaglegging van raadsvergaderingen naar de burger zowel door de raad, maar ook in regionale, stads- en wijkbladen

- bezoekers op afspraak aan de gemeentelijke balie van het stadskantoor gratis een uur laten parkeren.

Standpunten Milieu

Milieu

Het milieu verdient veel aandacht. Bij elk besluit dient de overweging mee te worden genomen wat de gevolgen zijn voor het milieu. Duurzaamheid dient onderdeel te zijn van elk besluit.

 

Om de kwaliteit van de lucht te verbeteren is het belangrijk dat de doorstroming van het verkeer zo vlot mogelijk verloopt, denk dan bijvoorbeeld aan het goed afstellen van de verkeerslichtinstallaties (de zgn. groene golf).

 

Grote aandacht voor het bestaande groen in en buiten de stad. Immers het buitengebied is voor Breda niet alleen van cultuurhistorisch belang, maar het uitgebreide groen heeft een sterke recreatieve functie als uitloopgebied voor de bewoners van de stad en dorpen.
Breda'97 is tegen het verwijderen van bosschages en parkachtig groen in de stad.
Op speelvelden laat men het gras te hoog opgroeien zodat het de jeugd minder mogelijkheden geeft deze velden te gebruiken.

 

Breda'97 is geen voorstander van het vestigen van nieuwe kascomplexen, omdat de inbreuk op landschap, recreatie en omgeving groot is.
Elke bebouwing in het groen moet zoveel mogelijk worden ingepast, zodat het karakter van de omgeving in stand kan worden gehouden. Voorbeeld is aanplant van een groene haag rondom een kassencomplex en afschermen van de lichtuitval.

 

Verder zien we graag :
- zeer actieve aanpak van het zwerfafval, naast opruimen betekent dit ook inspelen op een mentaliteitsverandering
- stimuleren van zonne-energie bij eigenaren van woningen en bedrijven .
- hergebruik van afval blijven stimuleren

Standpunten Economie

Economie

Voor Breda is de werkgelegenheid van groot belang.

 

Breda dient facilitair op te treden naar bedrijven die zich willen vestigen. De groei van het aantal arbeidsplaatsen kan bepalend zijn voor de medewerking aan de uitgifte van gronden voor de vestiging van een bedrijf. Daarnaast moet voldoende aandacht zijn voor de startende ondernemer. Er zal naar gevarieerde vormen van bedrijvigheid gekeken moeten worden, waarbij samenwerking met de West-Brabantse regio geïntensiveerd wordt.

 

Breda'97 wil leegstand bestrijden door het revitaliseren en herbestemmen van bedrijfsterreinen en gebouwen. Ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen kan pas worden aangepakt als de revitalisering van oude leeg staande terreinen is aangepakt.
Meer aandacht naast nieuwe ontwikkeling van winkelcentra voor de bestaande wijkwinkel en de betekenis daarvan. Dit vaak door verbetering van het branchepatroon en herinrichting van de openbare ruimte rond die wijkwinkel. Parkeren verdient daarbij de volle aandacht
De ontwikkeling van toerisme vraagt vooral gastvriendelijk denken. Een toerist moet met plezier snel terug willen komen.
Daarvoor doet Breda '97 de volgende suggesties:
- dagtarieven voor parkeren laag houden
- P+R terrein inrichten aan de twee andere kanten van de stad met zeer regelmatig busvervoer (het NAC-stadion en de Bavelseberg )
- zorgen voor een schone en graffitivrije binnenstad (en in de rest van de gemeente)
- meer stadstoezicht in het centrum voor een veiliger gevoel en orde handhaving.

Subcategorieën

 

 

Marieke van Yperen

 

Bavel

Burgerraadslid

sprangersfoto Peter Vissers-110

 

Peter Vissers

 

Teteringen

Fractievoorzitter

 

Jos van Etten

 

Ulvenhout

Burgerraadslid


 

Marcel van der Mast

 

Hoge Vught

Burgerraadslid

 

 

Ad Figiel

 

Haagse Beemden

Fractiemedewerker