Lokaal sterk

  
  

Standpunten

Wethouder Bernie van den Berg: 'Coalitie is lafhartig om zeep geholpen'

bernie2015

Bron: BN De Stem, woensdag 2 september 2015

 

Afgelopen vrijdag was hij namens de gemeente nog bij de begrafenis bij van een Poolse bevrijder van Breda. "Een mooie begrafenis, voor mij een afscheid in stijl", klinkt het cynisch uit de mond van Bernie van den Berg. Voor de voorman van Breda '97 zit het bestuurlijke avontuur er na ruim een jaar alweer op. Door de val van de coalitie is zijn partij veroordeeld tot de oppositiebankjes. Einde oefening voor de Bavelnaar die terugkeert naar zijn oude liefde, de luchtmacht. "Ik denk dat ik voor het eind van het jaar weer een Hercules vlieg."

 

U was liever wethouder gebleven.

 

"Ja, maar als GroenLinks de stekker eruit haalt, houdt alles op. Verschil van mening over de aanpak van de musea heet het dan. Maar daar ging het niet om. Het boterde gewoon niet tussen Selçuk (GroenLinks-wethouder Selçuk Akinci) en Peter (CDA-fractievoorzitter Peter Elbertse, PU). De museumkwestie was gewoon een stok om de hond mee te slaan."

 

Gesuggereerd wordt dat GroenLinks voor het opblazen van de coalitie al afspraken had gemaakt met de oppositie over de vorming van nieuw college?

 

"Kan ik me goed voorstellen. Ook mij is door de overkant (de oppositiepartijen) weleens wat gevraagd. Maar ík heb geweigerd om te springen."

 

De fractie van GroenLinks besloot de samenwerking te stoppen. Verwijt u GroenLinks-wethouder Selçuk Akinci iets?

 

"Als hij een vent was geweest, had hij gezegd 'ik stap op' en hadden we met zijn opvolger kunnen doorgaan. Nu doet hij net alsof het allemaal buiten hem om is gegaan. Geloof ik niet. Zoals het nu gespeeld is, is het de meest lafhartige wijze waarop je een coalitie om zeep kunt helpen."

 

U had het als wethouder die verantwoordelijk was voor de aanpak van de scheuren in het NAC-stadion af en toe behoorlijk lastig.

 

"Kijk, als mensen roepen dat er brand is terwijl er eigenlijk niet zoveel aan de hand is, wordt het lastig. Dan kun je als wethouder telkens weer zeggen dat het meevalt, maar als anderen dat roepen dan kun jij dat niet bewijzen. Je zit continu in de omgekeerde bewijslast en als mensen dan ook nog op de persoon gaan spelen. Tsja."

 

Wie dan?

 

"Dat is toch duidelijk! Binnen de oppositie is afgesproken dat de VVD Patrick (SP-wethouder Van Lunteren) zou aanpakken en D66 mij op het NAC-dossier. En maar zand in de raderen blijven strooien. Het ging niet meer om de inhoud."

 

Het is toch de taak van de oppositie om het college kritisch te volgen?

 

"Dat is waar, maar ik denk dat VVD en D66 de ethische lat anders in Breda wel wat verlegd hebben. Er zijn grenzen overschreden."

 

Na de val van de coalitie beloofden Breda '97, CDA, SP en PvdA samen door te gaan. En dan besluiten PvdA en SP toch alleen met VVD en D66 een nieuw college te vormen.

 

"Meer nog dan de actie van GroenLinks heeft dat me teleurgesteld. Dat de partijen waarmee je anderhalf jaar optrekt iets met je afspreken en dat vervolgens weer heel snel vergeten zijn. Valt me zwaar tegen. Onder druk wordt alles vloeibaar blijkt maar weer."

 

Zien we Bernie van den Berg ooit nog terug in de politiek?

 

"Als onze fractievoorzitter Dick Vuijk zou besluiten ermee te stoppen, dan wil ik best terugkomen. Maar misschien is het beter dat dat nog even een tijdje duurt."

'Museumkwestie was slechts de stok om mee te slaan, het boterde gewoon niet tussen CDA en GroenLinks'

 

Uitstelverzoek raadsvergadering 2 september 2015 door afwezigheid lokale partijen

Geachte Voorzitter van de raad, collegae raadsleden,

Helaas is de Breda’97 fractie vanavond verhinderd om deel te nemen aan de raadsvergadering. Onder meer wegens verblijf in het buitenland van onze fractievoorzitter.

Wij stellen het echter op prijs, om via deze schriftelijke weg inbreng te leveren.
Onze inbreng heeft voornamelijk betrekking op het proces hoe men tot vaststelling van 2 september als vergaderdatum is gekomen.

Vorige week 25 augustus 2015 is in het FVO de agenda van de raadsvergadering van vandaag besproken. Door meerdere partijen is in het FVO verzocht om deze vergadering met een week uit te stellen. Hier is helaas door anderen geen gehoor aan gegeven. Dit betreuren wij niet alleen ten zeerste, meer nog, dit vinden wij een niet te begrijpen beslissing van het FVO en een slechte start van het nieuwe college. Procedureel wordt naar onze mening niet conform het regelement van orde gehandeld. Wat frappant is, daar afgelopen anderhalf jaar juist de grootste kritiek van de toenmalige oppositie ging over procedures en regels. Er is zelfs ooit een raadsstuk van de agenda gehaald vanwege het ontbreken van een paraaf!

Maar dit is voor Breda’97 alles behalve de reden geweest om tot een uitstelverzoek te komen.

De hoofdreden is dat de raadsagenda van vanavond een bijzondere betreft. De punten op de raadsagenda van vanavond zijn bijzonder, voortgekomen uit een bijzondere politieke periode in Breda. Er wordt namelijk binnen een reguliere bestuursperiode vanavond over een compleet nieuwe coalitie, een nieuw bestuursakkoord en nieuwe wethouders gestemd.

Breda’97 is van mening dat juist over deze bijzondere politieke periode verantwoording afgelegd dient te worden. Er dient verantwoording naar de stad en haar bewoners afgelegd te worden juist om recht te kunnen doen aan een van de hoofdtaken van een raadslid, volksvertegenwoordigen. Het door de nieuwe coalitie bewust gekozen haastige tijdspad, maakt het vanavond onmogelijk voor meerdere fractievoorzitters om zorgvuldig deze verantwoording te kunnen afleggen, en met andere partijen hierover van gedachten te kunnen wisselen. Saillant detail, de ontbrekende fracties zijn allen lokale partijen.

Het afkondigen van een FVO in het reces, de op voorhand bekende afwezigheid van deze lokale fractievoorzitters, het rigide vasthouden aan de datum van vanavond van de nieuwe coalitie, zou haast een bepaald dedain vermoeden richting de lokale politiek. Breda’97 kan in ieder geval geen reden verzinnen waarom de raadsvergadering van vanavond niet naar de reguliere commissieweek van volgende week is verzet.

Een orde voorstel om in ieder geval de agendapunten “bestuursakkoord en terugblik raadsvergadering 16 juli” naar een ander tijdstip te verzetten steunt Breda’97 van harte bij afwezigheid.

Met vriendelijke groet,

Fractie Breda’97

Dick Vuijk

 

Waarom geen gratis fietsparkeren bij zwembad Wolfslaar?

Breda'97 heeft vragen gesteld aan het college over het betaald fietsparkeren bij zwembad Wolfslaar terwijl het fietsparkeren in de gemeentelijke parkeergarages gratis is.

 

Hieronder vindt u de gestelde vragen en het antwoord van het college. Helaas ligt het onderwerp wat moeilijker dan gedacht omdat de beheerder de rechten heeft op het uitbaten van de fietsenstalling.

Het college zegt toe e.e.a. mee te nemen in het overleg met beheerder Optisport.

 

 

 

Antwoord van het college

Lees meer...

8.736 stemmen op de 2e ring?!

21 juli heeft informateur Yves de Boer namens de VVD zijn advies uitgebracht.

 

De belangrijkste zin voor Breda’97 is deze;
In het belang van de stad met haar inwoners, instellingen en bedrijven adviseer ik een zo breed mogelijk coalitie van minimaal 4 partijen samen te stellen met daarin de vertegenwoordiging van de VVD, D66, SP, PvdA en Groen Links.

 

U ziet, Breda’97 komt helaas niet in dit rijtje voor, hierover zijn wij uiteraard bijzonder teleurgesteld. Hopelijk mogen wij in de toekomst ooit vernemen waarom niet, want dit wordt ons zowel uit het 1e gespreksverslag en het advies op dit moment niet duidelijk. Wij hebben daar dan ook nog veel vragen over.

 

Een andere bijzondere opmerking richting Breda’97 vinden wij;
Ten minste deze 5 partijen (boven genoemde) hebben blijk gegeven van een stabiele/consistente bestuurlijke houding.

 

Nu wordt “ten minste” los geschreven als het een opsomming betreft, en aan elkaar “tenminste” als het een voorbehoud is. Hoe het ook gelezen moet worden, de indruk zou kunnen ontstaan dat Breda’97 niet als stabiele/consistente factor wordt gezien.
Hier herkennen wij ons uiteraard in zijn geheel niet in, sinds haar bestaan heeft Breda’97 3x deelgenomen aan een college in diverse samenstellingen en heeft zich daar maar ook in de oppositie als een betrouwbare constructieve partij laten zien. Wij zijn immers niet diegene die de bodem onder de coalitie hebben uitgetrokken, of elkaar in de zogenaamde C4 combinatie als eerste hebben losgelaten. Wat ons betreft is het jammer dat de opties tot een lijmpoging, of een C4+ mogelijkheid niet onderzocht zijn.

Lees meer...

Zeer bijzonder politiek reces 2015

Tot ieders grote verrassing maakte woensdagmiddag 15 juli jl. Groen-Links bekend dat zij het vertrouwen in de coalitie heeft opgezegd.Wat hier nu precies de reden van is, is ons nog steeds niet officieel bekend gemaakt.

Waarschijnlijk is het dossier Bredaas Museum en het optreden van de GL wethouder in deze de aanleiding. Het dossier om te komen tot een Nieuw Bredaas Museum loopt al geruime tijd.


Het, ook voor Breda'97, plotselinge ontslag van de onafhankelijk projectleider, verschil in meningen over de aanpak, de publieke uitingen van kritiek door diverse partijen en stakeholders, heeft ons inziens allemaal bijgedragen aan de ontstane situatie. Het is dan ook zeer te betreuren, dat nimmer in enig coalitieoverleg, deze zorgen van Groen-Links aan ons kenbaar zijn gemaakt.
De te verwachte raadsdiscussie naar aanleiding van het collegevoorstel heeft Groen-Links waarschijnlijk doen besluiten de vlucht voorwaarts te nemen. Of dit werkelijk de enige reden is, kan alleen Groen-Links beamen. Maar zoals gezegd dat is ons tot op heden nog niet kenbaar gemaakt.

 

Gemeenteraad

De communicatie over het opzeggen van het vertrouwen in onze coalitie was vanuit Groen-Links erg summier. Het niet geven van een verklaring in de raadsvergadering donderdag 16 juli j.l. over het opzeggen van het vertrouwen in onze coalitie, getuigt niet van een transparante en open communicatiewijze.

Lees meer...

Subcategorieƫn

 

 

Marieke van Yperen

 

Bavel

Burgerraadslid

sprangersfoto Peter Vissers-110

 

Peter Vissers

 

Teteringen

Fractievoorzitter

 

Jos van Etten

 

Ulvenhout

Burgerraadslid


 

Marcel van der Mast

 

Hoge Vught

Burgerraadslid

 

 

Ad Figiel

 

Haagse Beemden

Fractiemedewerker