Lokaal sterk

  
  

Standpunten

Sport en cultuur deelname voor de jeugd steeds duurder. Motie om hier iets aan te doen afgewezen

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota heeft Breda '97 een motie ingediend om de kosten voor gezinnen met meerdere kinderen die deelnemen aan sport en cultuuronderwijs te beperken, omdat het voor deze gezinnen een erg grote financiële belasting kan zijn. Het gevaar bestaat dat kinderen niet meer deel gaan nemen aan sport of cultuuronderwijs.

De motie werd door een meerderheid van de raad weggestemd. Alle coalitiepartijen stemden tegen, waarbij het opviel dat ook de SP tegen stemde, de partij die toch op zegt te komen voor de zwakkeren in de samenleving. Tijdens de commissie- en raadsvergaderingen vinden alle partijen dat alle kinderen deel moeten kunnen nemen aan cultuuronderwijs en moeten sporten. Deze woorden houden dus op als er geld voor uitgetrokken moet worden.

Na het afwijzen van de motie zijn er weer enkele veranderingen naar voren gekomen die de noodzaak van onze motie versterken. Zo gaan voor een aantal sportverenigingen zoals de voetbal waarschijnlijk de contributie omhoog vanwege gewijzigde huur van de sportaccommodaties en zo lazen we in BNdeStem dat de Nieuwe Veste de lesgelden voor gevorderden muziekonderwijs met 67% omdat ook nog eens de les duur ingekort wordt. Muzikale talenten worden nu tegengewerkt in plaats van gestimuleerd. En dat in een stad die dance hoofdstad wil worden. Onbegrijpelijk!!

 

De afgewezen motie:

Lees meer...

Na vragen van Breda '97 komen er camperplaatsen aan de Nijverheidssingel

Inmiddels is het een heel jaar geleden dat Breda'97 art. 41-vragen heeft gesteld over de wenselijkheid van camperplaatsen.

Uiteraard willen wij een gastvrije stad zijn en daar horen niet alleen dure ligplaatsen aan de haven bij,.. maar ook plaatsen voor het zich maar steeds uitbreidende gilde die zich met een camper verplaatst .

Na een eerste poging eea aan de Spoorlaan te realiseren schijnt de wens,.... en ONS herhaaldelijk verzoek aan het college tot realisatie gaat leiden !!!

Lees hier de aankonidiging van de gemeente

Bredase burger betaalt straks € 60,00 per bezoeker mee aan het Nieuwe Museum

In de commissie Maatschappij d.d. 13-4-2016 van de gemeente Breda is gesproken over het oprichten van een Bredaas Museum.

Breda’97 ondersteunt het oprichten van één nieuw Bredaas Museum. Waar Breda’97 wel zijn vraagtekens bij zet, zijn de kosten die het museum met zich mee gaat brengen.

In de huidige situatie hebben we twee musea, het Bredaas Museum en museum Moti, waarbij het Bredaas Museum jaarlijks 1,1 miljoen en Moti 2,4 miljoen aan subsidie ontvangen. Het nieuwe museum krijgt in de plannen van wethouder deze twee subsidies samen en dan ook nog geïndexeerd zodat de subsidie in 4 jaar verhoogd wordt tot 3,6 miljoen. Dit zonder een korting voor verwachte voordelen van het samenvoegen van twee organisaties. Het verwachte bezoekersaantal bedraagt 60.000. Hierdoor betaalt de Bredase inwoner Euro 60,00 per bezoeker mee. Dit is een ongekend hoge subsidie. Vraag blijft natuurlijk of het museum meer bezoekers gaat genereren.   

 

De gemeenteraad is alleen bevoegd tot het goedkeuren van de subsidie. Wethouder de Bie gaat een prestatiecontract afsluiten over wat het nieuwe museum moet gaan presteren. De gemeenteraad, de vertegenwoordigers van de Bredase kiezers, heeft hierover inspraak maar kan verder niets inbrengen.  Als de Raad van Toezicht die benoemd gaat worden door de huidige Raad van Toezicht en de wethouder, beslist af te wijken van de uitgangspunten die door de raad zijn vastgesteld, dan is dat mogelijk. De Raad staat dan buitenspel, net zoals de Raad buitenspel stond toen de Nieuwe Veste besliste om de bibliotheken in de dorpen en wijken af te schaffen. Breda’97 staat hier niet achter.

Lees meer...

Vertrek Pauline Ruijs

Brief voor Voorzitter van de Raad van Breda
Sinds de bestuurswisseling van afgelopen zomer heeft er binnen de fractie en het bestuur van Breda'97 intensief overleg plaatsgevonden over de rol die een oppositie partij in de Raad moet innemen. Hierbij zijn met de raads- en fractieleden gesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken is duidelijk naar voren gekomen dat naar de mening van zowel de fractie als het bestuur van Breda'97 mevrouw Ruijs niet die rol kan vervullen die daar voor nodig is. In de periode tot nu toe, zijn met haar diverse opties over de nieuwe rol van de partij binnen de raad en haar deelname daarin besproken. Hierbij is ook voor mevrouw Ruijs in beeld gebracht wat het een en ander voor haar kan betekenen binnen het functioneren in de fractie en in de raad.


Uiteindelijk, na veel en langdurig overleg, heeft het bestuur van Breda'97 mevrouw Ruijs gevraagd om haar raadszetel, die zij namens Breda'97 inneemt, ter beschikking te stellen aan de lijsttrekker van Breda'97. . Hierbij is haar te kennen gegeven die slagkracht en inbreng als raadslid voor die rol te missen.


Het is de nadrukkelijke wens van het bestuur en de fractie van Breda'97 dat door die wisseling meer recht gedaan kan worden aan de wens van de kiezers. Ook de rol als oppositiepartij kan dan beter worden ingevuld.


Afgelopen week heeft mevrouw Ruijs laten weten er niet voor te kiezen haar raadszetel beschikbaar te stellen aan Breda'97 maar als zelfstandig raadslid verder te gaan. Ook heeft zij daarbij te kennen gegeven haar lidmaatschap van Breda'97 op te zeggen.


Breda'97 heeft na een lange periode waarin nadrukkelijk is geprobeerd haar functioneren te verbeteren en het handelen van haar ook in de geest van de nieuwe rol binnen de raad aanvaardbaar te maken. Wij vinden het jammer dat we deze stap hebben moeten nemen . Wij betreuren dat voor Breda'97 maar erkennen dat de kieswet nu eenmaal zo werkt.


Ook spijt het ons daardoor afscheid te moeten nemen van mevrouw Ruijs en van de raadszetel. Doorgaan op de huidige weg is geen optie. Wij wensen haar al het goede toe voor de komende tijd, en veel wijsheid in haar raadswerk, zeker nadat zij te kennen heeft gegeven met lokale politiek ver te willen gaan.

Lees meer...

Breda'97 vraagt Pauline Ruijs haar raadszetel af te staan. Mw Ruijs zegt lidmaatschap op en blijft in de raad

Beste leden, sympathisanten, lijstduwers  van Breda'97,

 

Sinds de bestuurswisseling van afgelopen zomer binnen de raad van Breda heeft er in de fractie en het bestuur van Breda'97 intensief overleg plaatsgevonden met Pauline Ruijs over het functioneren als raadslid namens Breda'97. Hierbij heeft zowel het bestuur als de fractie van Breda'97 haar te kennen gegeven de slagkracht en inbreng als raadslid volledig te missen. In deze periode tot nu toe, heeft zij geen enkel initiatief genomen om zich de positieve kritiek aan te trekken en daarin verbeteringen aan te brengen en zich aan de gemaakte afspraken te houden. Er zijn met haar diverse opties over haar deelname besproken. Hierbij is ook voor Pauline in beeld gebracht wat het een en ander voor haar kan betekenen binnen het functioneren in de fractie en in de Raad.


Uiteindelijk, na veel en langdurig overleg, heeft het bestuur van Breda'97 haar gevraagd om haar raadszetel, die zij namens Breda'97 inneemt, ter beschikking te stellen aan de lijsttrekker van Breda'97. Waarbij tevens aan de achterliggende gedachte van de wens van de kiezers wordt voldaan.


Waarom heeft Breda'97 Pauline Ruijs gevraagd afstand te doen van haar raadszetel en de zetel ter beschikking te stellen voor Breda'97. De voornaamste redenen zijn:
Pauline heeft geen of nauwelijks inbreng geleverd of het woord gevoerd in de Raadsbehandelingen, in de commissievergaderingen dan wel in het fractieoverleg.
We hebben dan ook kunnen vaststellen dat zij niet of nauwelijks op de hoogte was van de inhoud van de te behandelen stukken. Zij heeft dan ook geen enkel dossier naar zich toe getrokken.
Afspraken werden door haar niet nagekomen en beslissingen werden niet genomen.

Lees meer...

Subcategorieën

 

 

Marieke van Yperen

 

Bavel

Burgerraadslid

sprangersfoto Peter Vissers-110

 

Peter Vissers

 

Teteringen

Fractievoorzitter

 

Jos van Etten

 

Ulvenhout

Burgerraadslid


 

Marcel van der Mast

 

Hoge Vught

Burgerraadslid

 

 

Ad Figiel

 

Haagse Beemden

Fractiemedewerker