Lokaal sterk

  
  

Standpunten

College Breda heeft weer minder aandacht voor de dorpen. Kermis wordt niet meer geregeld door de gemeente

Tot onze verrassing heeft de gemeente besloten om het organiseren van kermissen in de dorpen niet meer te regelen of indien nodig te financieren.

Dit college heeft al meer bewezen alleen aandacht te hebben voor het stadscentrum en cultuur met een grote C in het stadscentrum.

 

De dorpen en de wijken hangen er maar bij en moeten het allemaal zelf maar uitzoeken.

 

Breda'97 wil dan ook graag antwoorden hebben van dit college hoe zij denkt dat de leefbaarheid in de dorpen moet worden gehandhaaft en verbeterd. 

Hierover heeft ons commissielid Peter Vissers uit Teteringen de volgende artikel 40 vragen ingediend

 

 

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Breda

Postbus 90156

4800 RH BREDA

Teteringen, 30 november 2016

Betreft: art. 40 Dorpskermissen geen taak meer van gemeente Breda

Geacht college,

In de Allerlei (http://www.dorpsraadteteringen.nl/allerlei/Allerlei23112016.pdf) , het weekblad van het dorp Teteringen, werd op 23 november melding gemaakt van een wijziging van beleid ten aanzien van dorpskermissen.

Lees meer...

Breda'97 probeert met moties de begroting van Breda aan te passen

Bernie van den Berg heeft in de eerste raadsvergadering over de begroting 2017 een zestal moties ingediend. Zoals te verwachtyen ontraadt dit college alle moties van Breda'97 m.u.v. de motie Speels Teteringen. Overigens worden bijna alle moties en amandementen van de oppositie afgewezen door dit college, terwijl die van de coalitie voor grootste gedeelte positief  of neutraal worden beoordeeld. Een mooi staaltje Dualisme. 

  1. Het station heeft twee fietsenstallingen. Een aan de kant van de Belcrum en een aan de kant van de Willemstraat. Deze fietsenstallingen zijn verschillend uitgevoerd en hebben verschillende openingstijden. Omdat altijd gesproken is aan twee gelijkwaardige ingangen is dit vreemd. Daarom stelt Brreda '97 in de motie voor om gelijke openingstijden te hebben voor beide voorkanten van het Station. De twee zijuitgangen met sluis van de fietsenstalling aan de Belcrumzijde te voorzien van draaideuren voor vertrekkende en terugkerende voetgangers en de beide stallingen aan te passen met een afdoende hoeveelheid stallingsplaatsen voor e-fietsen met laadmogelijkheden.
  2. Onder de titel Speels Teteringen stelt Breda '97 voor om in de nieuwbouwwijk Boeverijen speelvoorzieningen voor de kinderen te realiseren
  3. Breda'97 stelt voor om het aanzicht van de (historische) binnenstad te verbeteren. Hiervoor wordt voorgesteld aan het college te vragen een regeling te ontwerpen in de geest van wonen boven winkels. Dit een regeling te laten zijn waarop een beroep kan worden gedaan door pandeigenaren om winkelgevels terug te brengen naar historische waarden. Hiermee gepaarde kosten ten laste te laten komen van het fonds stedelijke ontwikkeling.
  4. Onder de titel vrije (school)slag wil Breda'97 het college een voorstel laten maken, waarvan scholen en kinderen zo enthousiast worden dat ze in de rij staan om weer te gaan schoolzwemmen. De hiermee gepaarde kosten ten laste te brengen van de door het vorige college over het hoofd geziene bureaulade.
  5. De jaarlijkse kosten voor de Mezz zijn groot. Het markante gebouw moet voor 1,35 miljoen worden opgeknapt. Dit terwijl een belangrijke pijler van het ontstaan van de Mezz is weggevallen namelijk het aanbieden van repetitietuimte. Hierdoor is de Mezz alleen nog een poppodium. De huidige boekwaarde is zo laag dat het voor ondernemers zeer antrekkelijk kan zijn om de Mezz commercieel te gaan exploiteren. Breda '97 stelt het college voor de Mezz voor huidige boekwaarde per inschrijving te koop aan te bieden, en te bezien of de functie van Bredaas pop-podium door een private partij commercieel kan worden uitgebaat.
  6. Onder de titel Alle kinderen doen mee aan sport spel en cultuur, stelt Breda '97 voor om een pilot te starten van een jaar, om tegemoetkomingen in contributie en lesgeldkosten mogelijk te maken voor gezinnen die boven de grens van 110% van het minimum zitten, maar door deze kosten onder deze grens zakken en deze tegemoetkoming minimaal 25% te laten bedragen en voor ieder volgend kind na het eerste, deze met 25% te verhogen tot een maximale korting van 75% per kind. Deze kosten te financieren uit de verkoop van MEZZ.

Waarom gaat er eigenlijk gemeenschapsgeld naar de creatieve industrie?

Het huidige college van Breda heeft besloten de creatieve sector uitgebreid te ondersteunen met subsidies. In BNdeStem van 3-11-2016 wordt een onderzoek van de Rabobank aangehaald wat op zijn minst twijfel zaait over de juistheid van deze beslissing als je het bekijkt naar de door het college geschetste groei.

 

Breda'97 is erg benieuwd naar de beweegredenen en keiharde cijfers waarop dit college heeft besloten om deze industrie met gemeensschapsgeld te ondersteunen.

Vandaar dat ons commissielid Jos van Etten hierover vragen heeft gesteld aan het college.

Breda, 3-11-2016

Betreft: Art 40 Cijfers City of Imagineers

 

Geacht College

In BNDe Stem van 3-11-2016 wordt onder de kop:”Imagineers ook creatief met cijfers” geschreven over de resultaten van een onderzoek naar de omvang en kansen van de sector in Breda.
BNDeStem concludeert dat de loftrompet geblazen wordt maar dat harde cijfers ontbreken. Het door de Rabobank uitgevoerde onderzoek wordt door City of Imagineers (COI) niet vrijgegeven. COI presenteerde, volgens de krant, een ultra korte versie op een A4’tje.


Aangezien dit college de creatieve industrie heeft uitgeroepen tot één van de sectoren waarin zij zelf wil investeren is het voor de inwoners van Breda van groot belang dat zij weten waarop dit college deze beslissingen heeft gebaseerd.

 

Wij hebben dan ook de volgende vragen:
1. Op grond van welke gegevens heeft het college besloten om de creatieve industrie verder te gaan ondersteunen?
2. Zijn de cijfers van het onderzoek van de Rabobank in opdracht van COI bij het college bekend?
3. Kan het college bij het COI het volledige rapport opvragen ter publicering?
4. Wat verstaat het college onder een creatief bedrijf en hoeveel creatieve bedrijven heeft Breda?
5. Welke groei verwacht het college van de sector creatieve industrie en hoe onderbouwt het college dit?
6. Welke conclusies trekt het college uit het rapport?

 

Jos van Etten
Breda’97

 

http://krant.bndestem.nl/bndestem/3560/article/493433/36/2/render/?reader_token=c468b4961607674320c4a96d8d96e5c9&user=0dfc547b604bd5cee7f7ba6c134fe0d9

Met bewoners afgesproken parkeerbeleid in de Belcrum wordt genegeerd door de Gemeenteraad

Breda'97 heeft vol ongeloof afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering moeten aanzien dat de door de VVD ingebrachte motie voor het wijzigen van de regeling voor betaald parkeren in de Belcrum is goedgekeurd nog voordat het nieuwe parkeerregime goed en wel was ingevoerd.

De regeling zoals voorgesteld door het college was in goed overleg tot stand gekomen met de wijkraad en betrokken bewoners. Het betaald parkeren wordt nu niet tot 20:00 uur zoals de bewoners wilden maar 18.00 uur.

 

Breda'97 heeft tegen de ingediende motie van de VVD gestemd. Waarom de meerderheid in de raad wel voor de motie stemden, en dus tegen de afspraak in met de bewoners in ging, is Breda ’97 niet bekend.

 

De reacties van de bewoners uit de Belcrum liegen er niet om. Bewoners van de Belcrum waren goed vertegenwoordigd in het gehele proces en zijn hierdoor enorm teleurgesteld. Dit kan in de ogen van Breda'97 nooit de bedoeling zijn.

Bernie van den Berg volgt Dick Vuijk op als raadslid

Na ruim 8 jaar commissiewerk en 8 1/2 jaar Gemeenteraad heeft Dick Vuijk besloten dat zijn persoonlijke missie erop zit, hij stopt als gemeenteraadslid.

Zoals Dick schreef aan de burgemeester gaat de missie van Breda'97 door zoals onlangs is besloten tijdens de ledenraadpleging. Hij schrijft dat hij met veel voldoening jarenlang het gemeenteraadswerk heeft uitgeoefend en dat hij er met groot plezier op terug kijkt.

Per 20 oktober draagt hij het stokje over aan Bernie van den Berg. Bernie was de lijsttrekker tijdens de laatste vekiezing en heeft helaas maar een jaar mogen functioneren als wethouder. Een periode waarin hij de meeste bekendheid kreeg met de perikelen rond het NAC stadion. In het begin kreeg hij hierover veel kritiek. Achteraf heeft de onderzoekscommissie vast gesteld dat hij adequaat en snel heeft gehandeld.

Bernie heeft weer veel zin om de belangen van de burgers van Breda te behartigen. Hierbij staat de burger centraal.

Bernie heeft ambities om ook na de volgende verkiezingen door te gaan met Breda '97. 

Wij bedanken Dick voor zijn tomeloze inzet in de afgelopen jaren. Hij is nog niet verloren voor Breda '97. Hij volgt Angèle Schoenmakers op als fractiemedewerker, zodat de fractie steeds gebruik kan maken van zijn uitgebreide, historische, kennis.

Subcategorieën

 

 

Marieke van Yperen

 

Bavel

Burgerraadslid

sprangersfoto Peter Vissers-110

 

Peter Vissers

 

Teteringen

Fractievoorzitter

 

Jos van Etten

 

Ulvenhout

Burgerraadslid


 

Marcel van der Mast

 

Hoge Vught

Burgerraadslid

 

 

Ad Figiel

 

Haagse Beemden

Fractiemedewerker