LOKAAL STERK

Bijdrage Breda97 Begroting Breda 12-10-2017

Breda’97 bijdrage begrotingsbehandeling 12 oktober 2017. 

Breda’97 is een lokale partij, ontstaan door de herindeling met de voormalige randgemeenten van Breda, Prinsenbeek, Teteringen en de dorpen Bavel en Ulvenhout van Nieuw-Ginneken in 1997. Inmiddels al weer 20 jaar actief in de gemeenteraad van Breda. Onze houding hierbij is altijd actief en constructief geweest met aandacht voor alle facetten van het leven. Hierbij is het mozaïek van Breda belangrijk voor Breda’97 zodat Identiteit van zowel de stad, wijk en dorp ten volle gerespecteerd wordt, door op basis van zijn eigen kenmerken herkenbaar zijn en blijven, Het geluid van de inwoners met de hierbij behorende menselijke maat, maar ook de mening van de wijk en dorpsraden zijn hierbij altijd een belangrijke basis voor onze meningsvorming.

Veiligheid Breda’97 is verheugd met de invulling van de uitbreiding van het blauw op straat middels BOA’s, zoals ook is gevraagd bij de voorjaarsnota. Daarnaast blijft de inzet van de dorps of wijk agent een belangrijk aanspreekpunt en is zeker geen overbodige luxe, alsmede de door bewoners gedragen initiatieven als BUURTPREVENTIE. Breda’97 is ook op dit punt verheugd dat het initiatief dat zij heeft genomen deze bij behandeling hiervan bij de voorjaarsnota op unanieme steun van de gehele raad en college kon rekenen en dit najaar handen en voeten gaat krijgen.

Communicatie door de Gemeente naar burgers Ten aanzien van de Communicatie door de Gemeente naar burgers constateert Breda’97 nog steeds dat de kloof tussen burger en overheid er nog steeds is. De burger voelt zich  nog steeds te vaak onbegrepen en niet gehoord. Terugkoppeling van bijvoorbeeld meldingen zijn nog steeds niet goed verankert. Hier is nog het nodige in te winnen en kunnen we nog geen Topdienstverlening noemen.

De beterbuiten-app is al een verbetering, maar de koppeling aan de beheersystemen en de gewenste terugkoppeling naar de burger laat nog steeds op zich wachten. Maar ook de jaarlijks terugkerende zaken als carnavalsoptochten, hiervoor wordt nog steeds gevraagd het volledige pakket aan formulieren in te vullen ook al zijn ze grotendeels een kopie van vorig jaar. Voor deze terugkeren zaken moet toch een en ander in relatie tot de gewenste Topdienstverlening te vereenvoudigen zijn door aan te kunnen geven of er iets gewijzigd is.

Wonen Breda’97 vindt goede, levensloop bestendige, passende woningen voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Wij streven naar de mogelijkheid om een wooncarrière in eigen wijk te beleven. Kortom van jong tot oud in je eigen wijk of dorp wonen in allerlei woonvormen. De recent gehouden burgerraadssessie over CPO in de dorpen hebben wij dan ook met belangstelling ontvangen en Breda’97 is net als de initiatiefnemers geïnteresseerd naar de antwoorden op de vragen die nu bij het College voorliggen voor beantwoording.

Het woon beleven is gekoppeld aan de omgeving waarin men woont en het draagt enorm bij aan het welzijn van mensen. Erg belangrijk is dat de inwoners van een buurt zich ook verantwoordelijk en verbonden voelen met hun wijk. Zo zijn wij dan ook verheugd met de extra aandacht voor centra/pleinen in de wijk en dorp. De realisatie hiervan mag van Breda’97 alleen allemaal wel wat sneller. Ook is bij behandeling van de voorjaarsnota aangegeven dat voor goede plannen het College oren en gelden heeft. Het schets dan ook onze verbazing dat het winkelcentrum Bisschopshoeve al meerdere malen de deksel op de neus heeft gekregen om hun plein opgeknapt te krijgen. Men wil het zelfs geheel zelf financieren maar er wordt ook na tussenkomst van Breda’97 geen contact met hen opgenomen. Misschien heel misschien een aandachtspuntje, want wij kunnen dit aan de burgen niet meer uitleggen.

Met het stimuleren van wijk en dorpsactiviteiten zijn we gezien de enorme investering die gedaan zijn en worden  in de binnenstad van Breda ten opzichte van stimuleren van wijk en dorpsactiviteiten minder tevreden. Hier zou dan ook vanuit ons een betere verdeling van middelen op zijn plaats zijn, maar helaas heeft onze motie hiervoor bij de voorjaarsnota niet op een raadsmeerderheid kunnen rekenen.

Zo schets dan ook onze verbazing dat, ondanks we het van ganse harte toejuichen dat de diversiteit aan supermarkten in het stadshart wordt uitgebreid met de SPAR en COOP.  We ons wel afvragen wat er met de realisatiestrategie voor Teteringen is gebeurd voor de realisatie van het winkelcentrum aan de Scheperij. Inmiddels wonen in Teteringen nu bijna 8,000 mensen en nog steeds wacht men hier al 15 jaar op herontwikkeling van het winkelgebied en heeft men slechts 1 supermarkt. Het behouden en bevorderen van de  sociale samenhang door het faciliteren van de buurthuizen blijft dan ook in de ogen van Breda’97 belangrijk om te blijven steunen. Het is in de ogen van Breda’97 dan ook terecht dat ook het buurthuis Geeren Noord de kans krijgt zich te bewijzen onder dezelfde condities als de andere buurthuizen.

Al eerder is ook gesproken over het feit dat de gemeente op locatie zo veel mogelijk gebruik zou moeten maken van de vergaderfaciliteiten van de buurthuizen. We zien echter toch nog dat hier voor gemeentelijke activiteiten nog onvoldoende gebruik van gemaakt wordt ondanks gedane toezeggingen.

Breda’97 las in de begroting dat Breda een gave stad is om te wonen. In een goed huis en een fijne omgeving. Gelukkig is het ook fijn wonen in de Dorpen  

Sport Bewegen is belangrijk voor iedereen en is een katalysator voor integratie, gezondheid en sociale netwerken. Breda’97 ziet hierbij dat topsport steeds belangrijker wordt.en dan te bedenken dat in 2010 de Oppositiepartijen D66 en de SP de enige twee partijen waren die niet akkoord gingen met de realisatie van een topsporthal door toenmalige Wethouder van Yperen van Breda’97. Topsport stimuleert breedtesport in alle vormen. Een keuze voor een nieuw topsportcentrum dat tevens geschikt is voor de breedtesport is dan ook iets waar Breda’97 blij mee is dat dit er gaat komen.

Met de recente migratie vanuit het midden oosten naar Europa en daarmee ook naar Breda vindt Breda’97 het structureel inbedden in het programma van Schoolzwemmen belangrijk en zou dan ook graag zien dat dit gestalte krijgt.

Zo zien wij ook dat nadat Breda’97 aandacht heeft gevraagd bij behandeling van de Sportnota voor het aanpakken van de kwaliteit van het buitenzwembad "de Wolfslaar" dat de exploitant OPTISPORT dit ook is gaan inzien, om het Zwembad bij de hedendaagse tijd te gaan brengen. Wij zouden graag zien dat de gemeente Breda dit maximaal zal steunen en horen dan ook graag van de Wethouder of dit ook gaat gebeuren.

 

Verkeer en vervoer De verbreding van de A27 en de A58 is noodzakelijk als men het aantal uren/dagen telt dat Breda door fileleed niet of moeilijk bereikbaar is. Het beperken van geluidshinder door de verbreding van de A58 onder Ulvenhout verdiend de aandacht van het college omdat Rijkswaterstaat niet bereid is op beide rijbanen geluidswerend asfalt aan te brengen. Het initiatief om daarnaast een lichtrail verbinding en een snelfietsroute te onderzoeken tussen Breda en Tilburg kan dan ook onze goedkeuring krijgen.

VANG Verder zien we graag een actieve aanpak van het zwerfafval, naast opruimen betekent dit ook inspelen op een mentaliteitsverandering. Breda’97 staat nog steeds achter het principe van VANG, , al hoewel in plaats van vooraf scheiden van afval door het achteraf scheiden van afval de laatste jaren progressie gemaakt wordt. Maar voor nu behoeft de daadwerkelijk realisatie nog wat fijntuning. Haal gewoon als het zonnetje weer gaat schijnen die groenbak op voor de maden eruit kruipen.

Helaas was er geen tijd meer om onderstaande in de raad te delen.

Milieu Het milieu verdient veel aandacht. Bij elk besluit dient de overweging mee te worden genomen wat de gevolgen zijn voor het milieu. Duurzaamheid dient onderdeel te zijn van elk besluit. Nu ook het kabinet verder inzet op het gas-loos maken van woningen, en hier hebben we vanuit Breda’97 al eerder aandacht voor gevraagd bij nieuwbouwplannen, moet ook Breda zijn plan trekken en niet langer, ook al is het voor sociale woningbouw goedkoper, hier medewerking aan verlenen. Op de lange termijn is deze goedkoop eenvoudig weg duurkoop.

Cultuur Breda’97 blijft aandacht vragen voor ons erfgoed ! Monumenten in ere houden. Geen monumentale panden of kerken meer slopen. het cultuurerfgoed is van ons allemaal en moet gekoesterd worden.

Van groot belang is het dat de jeugd via de ‘”Nieuwe Veste” kennis maakt met de vele kanten van cultuurbeleving. Muziek en alle andere vormen van creativiteit zijn van belang voor de verdere ontwikkeling van onze jeugd. Jeugdmuziekonderwijs moeten we blijvend stimuleren.

Toegankelijkheid stimuleren voor minder draagkrachtige gezinnen voor deelname aan het volle culturele leven ev. via de Bredapas en het hierbij verruimen van de mogelijkheden in relatie tot de armoedeval hadden wij graag gerealiseerd gezien.

Dat het muziekonderwijs steeds meer losgekoppeld en geprivatiseerd wordt is ons dan ook een doorn in het oog en Breda’97 is dan ook van mening dat muziekonderwijs voor alle kinderen toegankelijk moet zijn. Uit de presentatie van de Nieuwe Veste blijkt dat muziekonderwijs alleen is weggelegd voor de beter gesitueerden. (slechts 11% van de kinderen met ouders met een onderwijs niveau tot en MAVO muziekonderwijs krijgen  Havo VWO en MBO 24 % en HBO en hoger 31%.). Het door dit college gepropagandeerde motto ieder kind verdiend sport en cultuuronderwijs loopt hier dus mank door de hoge kosten van muziekonderwijs

Sociaal beleid voor Jong en Oud Elke burger van Breda is voor Breda’97 gelijk. Er mag geen tweedeling ontstaan in de maatschappij. Sociale of maatschappelijke achterstand is niet acceptabel. Dat moet gelden voor iedereen die niet door eigen schuld hierin is geraakt. Armoede is niet aanvaardbaar. Het voornemen in de begroting om de komende twee jaar 1.500 tot 2.000 mensen aan een betaalde baan te gaan helpen zien wij dan ook met belangstelling tegemoet

Financiën De lasten van de burger dienen zo laag mogelijk te worden gehouden en we moeten blijven streven om de jaarlijkse stijging daarvan niet de inflatie te laten overstijgen. De burger mag geen sluitpost worden van de begroting. Dat deze begroting de lasten voor de burger gelijk houd past dan ook prima binnen het beeld van Breda’97.

Een Transparante financiële verslaglegging zodat de raad inzicht krijgt van de bestedingen blijft Breda’97 dan ook kritisch bekijken en volgen. Het mag gewoonweg niet meer voorkomen hoe gezellig het feestje ook was, dat er achteraf grote overschrijdingen aan de raad voorgelegd worden zonder dat hier in het openbaar verantwoording over afgelegd wordt.

 

 

Viola de Bruijn

Brabantpark

Commissielid

sprangersfoto Peter Vissers-110

 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter

 

Jos van Etten

Ulvenhout

Commissielid

 

 

Dick Vuijk

Ulvenhout

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda'97 2017